Розділ 3. Процедура укладання контракту

магниевый скраб beletage

Існує два основних підходи до укладення контракту на будівництво об'єкта. Припершому підході замовник пропонує підприємствам представити заявки на будів-ництво об'єкта, і контракт укладається на основі заявки, вибраної замовником напідставі офіційної процедури торгів. При другому підході замовник веде переговорипро укладання контракту з підприємствами, вибраними ним без офіційної процедуриторгів. Замовник може не мати в своєму розпорядженні повної свободи вибору під-ходу до укладення контракту.

Торги можуть бути або відкритими, або з обмеженою кількістю учасників. Складучасників торгів може бути обмежений тими підприємствами, які були вибрані за-мовником за допомогою процедури попереднього відбору. Система відкритих тор-гів, за якої всім зацікавленим підприємствам пропонується представити заявки набудівництво об'єкта, забезпечує конкуренцію між підприємствами, але може такожбути найбільш складною і дорогою процедурою укладення контракту на будівництвооб'єкта. При системі обмежених торгів, коли лише деяким підприємствам пропонуєть-ся представити заявки, певна конкуренція існує, проте, як правило, вона менш значна,ніж за системи відкритих торгів. Проведення переговорів за контрактом на будівницт-во об'єкта поряд з потенційними підрядчиками або лише з одним таким підрядчикомможе дати змогу уникнути необхідності виконання формальностей процедури про-ведення торгів (пункти 5-9). Юридичні права і обов'язки сторін, що беруть участь уторгах, можуть регламентуватися імперативними нормами застосовного права або жправилами, встановленими якою-небудь кредитною установою, що фінансує проект.При проведенні відкритих торгів, можливо, буде доцільно провести попередній відбірпотенційних учасників, з тим щоб обмежити кількість заявок, які розглядатимуться.Від підприємств, охочих пройти попередній відбір, можна зажадати заповнити запи-тальник з метою отримання відповідної інформації про ці підприємства. На підставівідповідей на цей запитальник замовник може вибрати підприємства відповідно довстановлених ним критеріїв для проходження попереднього відбору.

Коли замовник має в своєму розпорядженні достатню інформацію щодо об'єкта,який повинен бути побудований, він може направити запрошення тим підприєм-ствам, чиї заявки він хотів би отримати. За системи відкритих торгів пропозиціїрозсилаються за допомогою якого-небудь оголошення, яке може публікуватися наміжнародній або менш широкій основі. За системи обмежених торгів пропозиціїпредставити заявку розсилаються індивідуально підприємствам, відібраним замов-ником, разом з повним комплектом документів, які повинні бути представлені перед-бачуваним учасником торгів.

Документи, що направляються передбачуваним учасникам торгів, як правило,включають інструкції для них, що містять інформацію щодо підготовки, змісту, уяв-лення і оцінки заявок, а також зразки документів, які учасники торгів повинні пред-ставити разом зі своєю заявкою. Ці інструкції можуть указувати всі вимоги замов-ника відносно заявок, включаючи критерії, за якими вони відбиратимуться. У томувипадку, коли замовник не представляє учасникам торгів зразків документів, вимогизамовника, що стосуються цих документів, можуть бути викладені в інструкціях. Ба-жано, щоб замовник підготував і представив учасникам торгів договірні умови, якіляжуть в основу контракту на будівництво об'єкта. Замовник, можливо, побажає за-жадати від учасників торгів представити гарантію, що задовольняє певним критеріям.

Заявки на торгах, як правило, відкриваються в присутності учасників торгів чиїхніх представників або ж публічно. У виняткових випадках заявки можуть відкрива-тися в приватному порядку без присутності учасників. Після того як заявки відкриті,вони зіставляються і оцінюються для визначення того, яка з них відповідає вимогамзамовника і є для нього найбільш прийнятною. Потім замовник вибирає якнайкра-щу заявку. В деяких випадках замовник може відхилити всі заявки. При проведенніпереговорів замовник установлює контакт з одним або декількома підприємствами,які, на його думку, здатні побудувати об'єкт, інформує їх про свої вимоги і пропонуєпредставити оферти.

Замовник може представити цим підприємствам документи з описом масштабівбудівельних робіт і необхідних основних технічних характеристик об'єкта, а також зінформацією щодо необхідних договірних умов. Як правило, для уявлення або оцін-ки оферт або для проведення переговорів з метою укладання контракту не вимага-ється яких-небудь формальностей. У деяких випадках замовник може поєднуватипроведення торгів з проведенням переговорів.

Сторони можуть визнати доцільним укласти свою угоду в письмовій формі. Сто-рони можуть також побажати погоджувати питання про те, коли повинні починатидіяти договірні зобов'язання між ними: на момент укладання контракту або ж почи-наючи з тієї дати, коли буде виконана та або інша конкретна умова.