Розділ 5. Опис робіт і гарантія якості

магниевый скраб beletage

Необхідно, щоб у контракті давався точний опис об'єкта будівництва або части-ни об'єкта. Вибраний замовником метод укладання контракту і прийнята процедураукладання контракту можуть визначати питання про те, яка із сторін повинна підго-тувати документи, що містять опис будівельних робіт, які будуть виконані. Об'єм бу-дівельних робіт і технічні характеристики об'єкта можуть бути відображені в основ-ному контракті, а також у специфікаціях, кресленнях і стандартах. Сторонам слідчітко визначити, що містять такий опис документи, які є частиною контракту.

Технічні характеристики об'єкта або устаткування, яке стане частиною об'єкта,можуть бути визначені зазначеною виробничою потужністю, а не шляхом посиланняна конструкцію, матеріали і якість робіт. Разом з тим для деяких елементів (наприк-лад, матеріалів) може виникнути необхідність установити технічні характеристикипосиланням на відповідні показники якості. У специфікаціях може міститися тех-нічний опис об'єму будівельних робіт, які повинні бути виконані, а також технічніхарактеристики устаткування і матеріалів, які мають стати частиною об'єкта. Специ-фікації можуть містити як загальні, так і спеціальні положення. Для різних елементівбудівельних робіт характер специфікацій може бути різним.

Технічні характеристики деяких елементів будівельних робіт можуть визначати-ся посиланням на стандарти. Бажано, щоб стандарти мали міжнародне визнання ішироко застосовувалися. Слід чітко визначити в контракті застосовні стандарти.

Креслення показують у графічній формі різні складові частини об'єкта. В деякихвипадках замовник забезпечує базисні креслення, а підрядчик зобов'язаний підготу-вати докладні креслення, в яких розробляються технічні ідеї, що містяться в базис-них кресленнях. Контракт може передбачати, що докладні креслення повинні бутипредставлені замовникові на затвердження. Специфікації і креслення можуть бутинеточними або неповними або можуть не відповідати один одному. Доцільно визна-чити, яка із сторін повинна нести витрати, що виникають у зв'язку з представленнямнеточних, неповних або не відповідних один одному специфікацій і креслень.

Контракт може визначати, якою мірою сторона повинна дотримувати конфіден-ційності технічної документації, наданої іншою стороною, і в ньому можуть указу-ватися наслідки недотримання їхньої конфіденційності. Контракт може передбачатипередачу замовникові права власності на технічну документацію, представлену під-рядчиком, але він може обмежувати мету, для якої замовник може використовуватицю документацію.

Доцільно передбачити гарантію якості, за якою підрядчик бере на себе відпові-дальність за дефекти, які були виявлені і про які йому було повідомлено до закінчен-ня гарантійного терміну, вказаного в контракті. Сторони, можливо, побажають пе-редбачити деякі обмеження відповідальності підрядчика в рамках цієї гарантії. Привизначенні розумної тривалості гарантійного терміну можуть бути враховані різнічинники. Доцільно визначити, коли починається гарантійний термін і за яких обста-вин цей термін може бути продовжений.