Розділ 6. Передача технології

магниевый скраб beletage

Замовникові потрібно знати технологічні процеси, необхідні для виробництва напобудованому об'єкті, а також технічну інформацію і виробничі навички, необхіднідля його експлуатації і обслуговування. Передача замовникові цих знань, інформаціїта виробничих навичок часто називається передачею технології.

Для врегулювання питань, що стосуються передачі технології і виконання іншихзобов'язань, необхідних для будівництва об'єкта, в контракті можуть бути прийнятірізні підходи. Сама передача технології може здійснюватися різними шляхами, на-приклад, через ліцензування промислової власності створення спільного підприєм-ства між сторонами або надання конфіденційного ноу-хау. Інформація і виробничінавички, необхідні для експлуатації і обслуговування об'єкта, можуть бути переданішляхом підготовки персоналу замовника або надання документації. Характер описутехнології може залежати від обраного в контракті підходу. При рішенні питанняпро те, чи повинні накладатися різні обмеження на використання замовником техно-логії, сторонам слід взяти до уваги імперативне законодавство, яке може регулюватитакі обмеження, і спробувати погоджувати збалансовані положення, що накладаютьлише ті обмеження, які необхідні для захисту законних інтересів кожної сторони.Гарантії, які повинні бути надані підрядчиком, можуть залежати від обраного вконтракті підходу. У деяких випадках необхідності в окремій гарантії щодо техно-логії може не бути, тоді як в інших випадках може надаватися обумовлена гарантіятого, що використання технології приведе до функціонування об'єкта відповідно довстановлених параметрів, якщо будуть дотримані певні умови. Ціна, що сплачуєть-ся за передову технологію, зазвичай визначається у вигляді паушальної суми або уформі роялті.

Сторони можуть побажати включити до контракту зобов'язання підрядчика проте, що використання переданої технології не призведе до виникнення позовів якої-небудь третьої сторони, чиї права промислової власності можуть бути порушені за-стосуванням цієї технології. Вони можуть побажати уточнити процедуру, якій вонислідуватимуть, а також свої права і обов'язки у разі виникнення позову третьої сто-рони.

Підрядчик може побажати покласти на замовника обов'язок зберігати конфіден-ційність переданого ноу-хау. У контракті слід чітко визначити, наскільки конфіден-ційною є передана інформація, і передбачити, в яких випадках у замовника може ви-никнути необхідність розкриття ноу-хау третім сторонам.

Під час формулювання положень контракту, що стосуються підготовки персо-налу замовника, ці питання можуть включати категорії і чисельність персоналу, щопроходить підготовку, його кваліфікацію, процедуру відбору осіб, які проходять під-готовку, і місце та тривалість їхньої підготовки. Слід чітко визначити зобов'язанняпідрядчика з підготовки кадрів. На підрядчика може бути покладений обов'язок най-няти викладачів, що мають відповідну кваліфікацію і досвід, для проведення про-фесійної підготовки. У контракті слід також установити умови платежу у зв'язку зпідготовкою кадрів.

У тому випадку якщо технічна інформація і виробничі навички передаютьсячерез документацію, в контракті можуть розглядатися такі питання, як опис доку-ментів, які повинні бути надані, демонстраційний показ, необхідний для роз'ясненнязмісту документів, а також час представлення цієї документації.