Розділ 7. Ціна та умови платежу

магниевый скраб beletage

Існують три широко використовуваних методи встановлення ціни під час укла-дання контрактів на будівництво об'єктів. Такими є паушальний метод, метод витрат,що компенсуються, і методи встановлення ціни за одиницю виконаної роботи. Запаушального методу замовник зобов'язаний сплатити певну суму, яка залишаєтьсянезмінною, якщо вона не підлягає коригуванню або перегляду, навіть у тому випад-ку, якщо витрати по будівництву відрізняються від тих, які передбачалися в моментукладання контракту.

При методі витрат, що компенсуються, замовник зобов'язаний сплатити будь-які розумні витрати підрядчика по будівництву об'єкта, а також виплатити йомуузгоджену винагороду. При цьому методі замовник несе ризик збільшення витратпо будівництву порівняно з тими, які передбачалися на момент укладення контрак-ту. Ризик збільшення витрат по будівництву, який несе замовник, можна обмежити,погодивши максимальну загальну суму витрат, що компенсуються, або ж величинупланових витрат. За рахунок установлення планової винагороди можна забезпечитистимул до економії засобів і скорочення термінів завершення будівництва.

При методі встановлення ціни за одиницю виконаної роботи сторони погоджу-ють ставку за одиницю виконаних будівельних робіт, і величина ціни визначаєтьсязагальною кількістю одиниць фактично виконаних робіт. Ризик збільшення витрат,що виникає у зв'язку з тим, що фактична кількість одиниць роботи перевищує тукількість, яка передбачалася на момент укладання контракту, несе замовник, а ризикзбільшення витрат по виконанню кожної одиниці роботи несе підрядчик.

Якщо замовник зацікавлений у завершенні будівництва раніше від терміну, пе-редбаченого в контракті, в контракті можна обумовити преміальні винагороди. Ко-ливання обмінного курсу валюти, в якій встановлюється ціна, можуть спричинюватидля сторін певні ризики, які можна обумовити в контракті.

Навіть якщо встановлюється паушальна ціна або застосовуються розцінки заодиницю виконаної роботи, сторони можуть побажати передбачити коригування абоперегляд ціни в конкретних умовах. Контракт може передбачати коригування ціни вразі зміни будівельних робіт порівняно з контрактом, у разі виявлення замовникомнеточних даних, у разі коли підрядчик стикається з непередбаченими природнимиперешкодами, а також у разі зміни місцевих ухвал і умов.

Перегляд ціни у зв'язку зі зміною витрат по будівництву може бути здійсненийна основі положення про індексацію цін. Іншим підходом може бути використанняметоду документованого підтвердження витрат. Разом з тим цей підхід доцільно за-стосовувати тільки в тих випадках, коли не можна використовувати індексне засте-реження, і він може обмежуватися тими складовими частинами ціни, які підрахованіна підставі нестабільних чинників.

Зміни обмінного курсу валюти, в якій встановлено ціну щодо інших валют, мож-на врахувати за допомогою валютного застереження або положення, що стосуєтьсярозрахункової одиниці. Умови платежу в контракті можуть передбачати виплатупевних частин ціни на різних етапах будівельних робіт. Вони можуть також визна-чати умови платежу і указувати місце платежу.

Авансовий платіж, що здійснюється замовником, може обмежуватися тією час-тиною ціни, яка необхідна для покриття розумних витрат підрядчика на первиннихетапах будівництва і для захисту його від збитків у разі припинення дії контракту напервинних етапах робіт. Розміри платежів частинами в ході будівництва можуть за-лежати від ходу будівельних робіт.

Може бути встановлено умову про те, що певна частина ціни підлягає сплатіпісля приймання об'єкта або в деяких випадках після його переходу в розпоряджен-ня покупця після пред'явлення доказів про те, що будівництво успішно завершене,а решта частина ціни буде виплачена лише після закінчення гарантійного терміну.Якщо підрядчик надає замовникові кредит, то та частина ціни, на яку поширюєтьсяцей кредит, може підлягати виплаті частинами протягом певного терміну після пере-дачі об'єкта в розпорядження замовника або після його приймання.