Розділ 8. Постачання устаткування і матеріалів

магниевый скраб beletage

При розробленні положень свого контракту, що стосуються постачання устатку-вання і матеріалів, сторони можуть мати на увазі, що постачання устаткування і мате-ріалів підрядчиком за контрактом на будівництво об'єкта має характерні особливості,які можуть відрізнятися від характерних особливостей постачання товарів за дого-вором купівлі-продажу. Сторони можуть побажати розглянути питання про те, чипотрібно деякі питання, пов'язані з постачанням устаткування і матеріалів, вирішу-вати в своєму контракті на будівництво об'єкта відповідно до якого-небудь конкрет-ного комерційного терміну в тому вигляді, як він інтерпретується в Міжнароднихправилах інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС). Оскільки комерційнітерміни інтерпретуються в ІНКОТЕРМС головним чином у контексті договорівкупівлі-продажу, деякі питання в контрактах на будівництво об'єкта, можливо, необ-хідно буде вирішувати інакше, ніж в ІНКОТЕРМС.

Необхідність і характер опису в контракті устаткування і матеріалів, які пови-нні бути поставлені підрядчиком, можуть залежати від обраного замовником підхо-ду до укладання контракту, а також від об'єму зобов'язань підрядчика. У контрактірекомендується зазначати терміни і місце постачання устаткування і матеріалів. Удеяких випадках контракт може зобов'язувати підрядчика постачати устаткуванняі матеріали до вказаної дати; у інших випадках він може його зобов'язувати поста-чати їх протягом названого періоду. Місце постачання може залежати від того, хтоповинен приймати устаткування і матеріали: замовник чи хтось інший. У контрактіможе бути сказано, яка сторона зобов'язана організувати перевезення устаткуванняі матеріалів і нести пов'язані з нею витрати. У контракті можуть бути також відобра-жені такі допоміжні питання, як упаковка устаткування і матеріалів, оформлення до-зволів, необхідних для перевезення, маркування устаткування, матеріалів і відправказамовникові документів, пов'язаних з перевезенням.

У контракті може бути вказано, яка із сторін має забезпечити митне очищенняустаткування і матеріалів і сплатити митні збори. Сторонам слід враховувати будь-які правові норми країни, де повинен бути побудований об'єкт, що забороняють ім-порт деяких видів устаткування і матеріалів, і будь-які правові норми, що забороня-ють експорт деяких видів устаткування і матеріалів з країни підрядчика або іншоїкраїни, з якої вони повинні бути експортовані. За контрактом може розподілятисявідповідальність за отримання необхідних ліцензій на імпорт або експорт. У контр-акті може передбачатися, що його вступ у силу залежить від видачі всіх ліцензій наімпорт і експорт, які потрібні на момент набуття чинності контракту, за виняткомтаких ліцензій, які не можуть бути отримані до початку будівництва.

Поставлені підрядчиком устаткування і матеріали, можливо, буде необхідно при-йняти замовникові, щоб їх відправити на зберігання або до їхнього використання наоб'єкті замовника чи іншого підрядчика, крім підрядчика, що поставив їх. Контр-акт може містити положення, що стосуються перевірки замовником прийнятих нимустаткування і матеріалів і повідомлення про їхню невідповідність.

Контрактом може бути встановлена відповідальність сторін у зв'язку із зберіган-ням устаткування і матеріалів на будівельному майданчику. Якщо зберігання устат-кування і матеріалів забезпечує замовник, то в контракті може бути визначений об'ємвідповідальності замовника за втрату устаткування або матеріалів під час зберіганняабо завданого ним збитку. Якщо замовник бере зобов'язання поставити деяке устат-кування і матеріали, необхідні для будівництва об'єкта підрядчиком, в контракті ре-комендується указувати кількість і якість устаткування та матеріалів, які повиннібути поставлені, а також терміни їхнього постачання.

Крім того, контракт може зобов'язати підрядчика оглянути устаткування і мате-ріали негайно після їхнього постачання замовником і вимагати повідомлення замов-ника про будь-який випадок невідповідності устаткування і матеріалів.