Розділ 9. Роботи на будівельному майданчику

магниевый скраб beletage

Обговорювані в цьому розділі будівельні роботи на майданчику включають ци-вільне будівництво, спорудження виробничих приміщень і монтаж устаткування.

Вони включають також надання підрядчиком деяких послуг з будівництва у зв'язкуз монтажем устаткування, який веде замовник або яке-небудь підприємство, найня-те замовником. Масштаби будівельних робіт, які повинні бути виконані, визначати-муться умовами конкретного контракту на будівництво об'єкта. Імперативні правовінорми, що діють у країні, де повинне вестися будівництво об'єкта, можуть міститивимоги щодо певних стандартів або процедур, яких необхідно дотримувати в ході бу-дівництва. До початку будівництва на майданчику, як правило, слід провести певнупідготовчу роботу. У контракті можна вказати елементи підготовчої роботи, які по-винні бути виконані кожною стороною. До обов'язку замовника може бути постав-лене отримання будь-яких дозволів, необхідних для використання на будівельномумайданчику. У контракті можна також вказати послуги і умови, які будуть необхідніперсоналу підрядчика в ході будівництва, і визначити, як саме повинні забезпечува-тися такі послуги і умови спорудження.

За умовами контракту підрядчика можна зобов'язати забезпечити себе будівель-ною технікою та інструментом, необхідними йому для будівництва. Якщо частинубудівельної техніки та інструменту постачає замовник, то в контракті можна визна-чити права і обов'язки сторін щодо такого постачання. До обов'язку замовника мож-на поставити надання підрядчикові допомоги в отриманні їм дозволів на ввезеннябудівельної техніки та інструменту в країну, де будуватиметься об'єкт.

У контракті слід вказати терміни початку і завершення будівництва підрядчиком,а також визначити, чи допустиме завершення будівництва до терміну, встановленогодля завершення робіт.

У контракт доцільно включити графік, у якому встановлюється черговість веденнябудівельних робіт. Під час складання графіка сторони, можливо, побажають вивчитиможливість використання «методу критичного шляху». У графіку можна визначитиобов'язкові і необов'язкові терміни завершення тієї або іншої частини будівельних робіт.

За певних обставин, можливо, виникне необхідність змінити термін завершеннябудівництва. У контракті може бути встановлено механізм для такої зміни в разі ви-никнення таких обставин.

Якщо замовник зобов'язується виконати монтаж устаткування, то підрядчикаможна зобов'язати здійснювати нагляд за монтажем. У контракті можуть бути обу-мовлені права і обов'язки сторін щодо такого нагляду. За відсутності необхідностіздійснення нагляду з боку підрядчика його можна зобов'язати надавати консультаціїз питань монтажу під час вступу відповідного прохання від замовника.

Кожна сторона потребує забезпечення доступу на майданчик для різних цілей. Уконтракті можна визначити порядок надання права доступу і включити положення,які регулюють такий доступ.

У випадках, якщо замовник повинен збудувати частину об'єкта, він, можливо, ви-знає за доцільне звернутися до підрядчика з проханням про закупівлю від його іменічастини устаткування і матеріалів, необхідних для подальшого будівництва. Контр-акт може ставити в обов'язок підрядчика періодично розчищати будівельний май-данчик і після завершення будівництва забезпечити його належний робочий стан.