Розділ 10. Інженер-консультант

магниевый скраб beletage

Термін «інженер-консультант», що використовується в цьому розділі, виконуєінженерна фірма, найнята замовником для надання йому консультацій і технічногодосвіду, ухвалення від його імені певних рішень у рамках контракту на будівництвооб'єкта або виконання деяких незалежних функцій у рамках такого контракту. Уконтракті на будівництво об'єкта рекомендується чітко визначити повноваження іфункції інженера-консультанта в тією мірою, в якій вони зачіпають права і обов'язкипідрядчика. У контракті немає необхідності санкціонувати або регламентувати на-дання інженером-консультантом консультацій і технічного досвіду замовникові.Разом з тим у ньому слід викласти будь-які повноваження інженера-консультантавиступати від імені замовника, включаючи будь-які обмеження таких повноважень.У рамках деяких контрактів на будівництво об'єктів сторони, можливо, побажаютьпередбачити виконання інженером-консультантом деяких функцій на незалежнійоснові, а не замість замовника або від його імені. Такі незалежні функції можуть об-межуватися питаннями технічного характеру і можуть включати, наприклад, рішен-ня на будівельному майданчику технічних питань, що виникають в ході будівництва,усунення невідповідностей, помилок або пропусків у кресленнях чи специфікаціях,тлумачення технічних положень контракту і засвідчення наявності певних фактів, зякими пов'язано виникнення права і обов'язків за контрактом. Сторони, можливо,побажають розглянути питання про те, чи слід наділяти інженера-консультанта пов-новаженнями вирішувати спори між сторонами.

У контракті бажано визначити, наскільки рішення інженера-консультанта,пов'язані з виконанням незалежних функцій, повинні вважатися обов'язковими длясторін. Це може залежати від того, пов'язані такі рішення з поточними проблемами іпитаннями, чи ж вони стосуються вирішення суперечки між сторонами. Якщо функ-ції інженера-консультанта зводяться лише до надання замовникові консультаційі технічного досвіду або до ухвалення рішень від імені замовника, замовник можесамостійно обрати такого інженера-консультанта. Проте якщо інженер-консультантвиконує незалежні функції, то підрядчик, можливо, також побажає мати право бра-ти участь у цьому виборі. У контракті бажано встановити процедури, що стосуютьсявибору і заміни інженера-консультанта. Для сторін може бути бажаним розглянутипитання про делегування інженером-консультантом своїх повноважень, якщо нормизастосовного права дають їм можливість це зробити. Контракт може покладати напідрядчика обов'язок надавати інженерові-консультантові інформацію або забезпе-чувати доступ на будмайданчик, до місця виробництва устаткування, а також доступна завершений об'єкт у тому самому обсязі, в якому він зобов'язаний забезпечува-ти інформацією замовника або надавати йому доступ за контрактом на будівництвооб'єкта.