Розділ 11. Субпідряди

магниевый скраб beletage

Термін «субпідряди», що використовується в цьому Керівництві, стосуєтьсявикористання підрядчиком третьої сторони для виконання певних зобов'язань під-рядчика відповідно до контракту на будівництво об'єкта. Бажано, щоб у контрак-ті містилися положення, що обумовлюють допустимі масштаби субпідряду, вибірсубпідрядників та інші аспекти субпідрядних робіт. Бажано також, щоб у контрактіконкретно указувалися зобов'язання підрядчика, які повинні обумовлюватися цимиположеннями. Згідно з багатьма правовими системами, жодних правових стосунківміж замовником і субпідрядником немає. Може бути бажаним, щоб у контракті набудівництво об'єкта були обумовлені певні наслідки, які випливають із цього факту.

У певних випадках контракт може забороняти підрядчикові укладати субпідрядина виконання частини або всіх своїх зобов'язань.

Що стосується вибору субпідрядників, то сторони можуть вибрати два основніпідходи: вибір субпідрядчиків одним підрядчиком і участь замовника у виборі суб-підрядчиків.

За можливістю, бажано, щоб сторони доходили угоди щодо субпідрядчиків доукладення контракту на будівництво об'єкта. Субпідрядчики можуть поіменно ука-зуватися в контракті, для того щоб уникнути суперечок щодо вибору субпідрядчиків.В якості альтернативи сторони можуть досягти домовленості щодо узгодженого пе-реліку прийнятних можливих субпідрядчиків, з якого субпідрядник буде вибранийпідрядчиком.

Якщо в контракті передбачається, що субпідрядчики повинні вибиратися за учас-тю замовника після укладання контракту, то контракт може надавати замовниковіправо висувати обґрунтовані заперечення проти субпідрядчика, запропонованогопідрядчиком або зобов'язувати підрядчика наймати як субпідрядчика фірму, запро-поновану замовником, залишаючи за підрядчиком право висувати заперечення про-ти цієї фірми на підставі конкретних мотивів. Системою відбору субпідрядників слідкористуватися украй обережно, при повному дотриманні процедур і договірних по-ложень і з урахуванням їхніх можливих наслідків. У будь-якому випадку доцільно,щоб сторони дійшли угоди щодо прискореної процедури вирішення своїх суперечок,що стосуються найму субпідрядчика.

Існує можливість того, що сторони побажають передбачити, щоб субпідрядчикнайнятий підрядчиком для виконання яких-небудь зобов'язань підрядчика, згідно зконтрактом на будівництво об'єкта не зменшував або не усував відповідальності під-рядчика за невиконання цих зобов'язань. У контракті може також передбачатися, щопідрядчик компенсує замовникові будь-які збитки, що є результатом збитку, нанесе-ного субпідрядчиком власності замовника, або результатом відповідальності, яку за-мовник несе перед третьою стороною внаслідок дій або бездіяльності субпідрядчика,тією мірою, в якій підрядчик був би зобов'язаний компенсувати збитки замовникові,якби вони стали результатом дії або бездіяльності самого підрядчика. Як варіант, уконтракті може передбачатися рішення цих питань з використанням відповідного за-стосовного права.

У деяких ситуаціях замовник може виявити бажання, щоб субпідрядчик узяв насебе деякі зобов'язання щодо нього, і може побажати дістати можливість пред'являтипретензії безпосередньо до субпідрядчика за невиконання цих зобов'язань. Сторониможуть виявити бажання розглянути питання про включення до контракту на будів-ництво об'єкта положення, що надають замовникові таку можливість.

Сторони можуть визнати бажаним, щоб контракт на будівництво об'єкта надававзамовникові право здійснювати виплати безпосередньо субпідрядчикові і стягати зпідрядчика виплачені суми або іншим чином кредитуватися за ці платежі, і передба-чав співпрацю і зв'язок між замовником і субпідрядчиком. Бажано, щоб положенняконтракту на будівництво об'єкта і субпідряду не протирічили один одному.