Розділ 13. Завершення, здача і приймання об'єкту

магниевый скраб beletage

Доцільно, щоб у контракті було чітко обумовлено, коли відбуваються завершення,здача і приймання об'єкта, а також юридичні наслідки цих актів. Завершення буді-вельних робіт, як правило, передує здачі і прийманню. Від підрядчика може бути пот-рібно, щоб він підтвердив завершення будівельних робіт шляхом проведення успіш-них випробувань устаткування без робочого навантаження. Необхідні випробуванняможуть бути вказані в контракті. Відповідно до контракту необхідні випробуванняможуть бути проведені у визначений період з моменту повідомлення замовникові прозавершення будівельних робіт. Якщо результати випробувань виявляться невдалими,підрядчика можна зобов'язати повторити їх. У контракті може бути вказано, що таківипробування повинні бути проведені в присутності представників обох сторін.

Контракт може обумовлювати розподіл витрат на проведення випробувань міжобома сторонами. У контракті може бути обумовлено, що результати завершення ви-пробувань устаткування без робочого навантаження повинні бути відображені в акті,що підписується обома сторонами. У контракті може визначатися дата, коли буді-вельні роботи вважаються завершеними, якщо результати проведених випробуваньустаткування без робочого навантаження успішні.

Послідовність здачі, проведення експлуатаційних випробувань і прийманняможе залежати від методу укладення контракту, обраного сторонами, а також відтого, чи передбачили сторони час на дослідно-виробничу експлуатацію об'єкта. До-цільно, щоб у контракті указувалося, яка сторона повинна забезпечувати матеріали,необхідні для експлуатації об'єкта в період дослідно-виробничої експлуатації.

У контракті повинен указуватися термін, коли замовник повинен прийнятиоб'єкт. Від сторін може потребуватися підготувати акт про здачу об'єкта з указан-ням обсягу будівельних робіт, виконаних на момент здачі об'єкта. Доцільно, щоб вконтракті визначалися юридичні наслідки акту здачі об'єкта. Результати експлуа-таційних випробувань покликані продемонструвати, що об'єкт задовольняє техніч-ним характеристикам, вказаним у контракті. У контракті може бути передбачено, щоприймання може відбутися після проведення експлуатаційних випробувань. Конт-ракт може зобов'язати підрядчика провести експлуатаційні випробування в рамкахпевного часу після закінчення періоду дослідно-виробничої експлуатації або, якщодля контракту не передбачений період дослідно-виробничої експлуатації, після за-вершення будівельних робіт. Бажано, щоб у контракті була характеристика проведе-них випробувань. Результати випробувань можуть бути відображені в акті, що під-писується обома сторонами.

Контракт може зобов'язати замовника прийняти об'єкт у певний період післяуспішного проведення експлуатаційних випробувань і зобов'язати сторони підго-тувати акт про приймання, що підписується обома сторонами. В акті можуть бутиперераховані дефекти, виявлені в ході експлуатаційних випробувань об'єкта, і перед-бачені терміни для усунення їх.

У контракті може бути передбачено, що якщо підрядчик не має можливості про-вести експлуатаційних випробувань через невиконання замовником якого-небудьзобов'язання, то приймання неодмінно повинне відбутися. Якщо експлуатаційні ви-пробування проводяться роздільно після закінчення окремих компонентів об'єкта,то ці компоненти об'єкта можуть бути прийняті роздільно. Доцільно, щоб у контрактібули визначені юридичні наслідки акта приймання, зокрема, в тому випадку, якщоконтракт передбачає попереднє приймання.