Розділ 14. Перехід ризику

магниевый скраб beletage

Устаткуванню і матеріалам, призначеним для використання при будівництвіоб'єкта або на самому об'єкті під час і після завершення будівництва, а також інстру-ментам і будівельній техніці, які використовуються підрядчиком для ведення будів-ництва, можуть бути заподіяні збитки або збиток. У цьому розділі розглядаютьсязбитки або збиток, які можуть бути заподіяні внаслідок випадкових обставин або дійтретіх осіб, за яких жодна із сторін не несе відповідальності, а також розподіл міжсторонами ризику таких збитків (збитку).

При вирішенні питання про те, як розподілити між сторонами ризик збит-ків (збитку), слід враховувати і зіставляти декілька чинників. У деяких випадкахсторони, можливо, побажають виключити ряд конкретних обставин з об'єму ризику,який бере на себе підрядчик, і покласти відповідальність за збитки (збиток), спричи-нені такими обставинами, на замовника.

Імперативні норми багатьох правових систем передбачають, що після того, якустаткування і матеріали стали частиною об'єкта, вони перестають бути окремимиелементами, і сторона, що несе відповідальність за ризик відносно об'єкта, несе та-кож відповідальність за ризик щодо устаткування і матеріалів, які стали частиноюоб'єкта. Момент, після якого устаткування і матеріали вважаються частиною об'єкту,визначається критеріями, названими в застосовному праві.

Сторони, можливо, побажають визначити порядок розподілу ризику щодо устат-кування і матеріалів, поставлених підрядчиком, і момент, у який ризик повинен пе-рейти від однієї сторони до іншої. Це може, зокрема, залежати від того, яка сторонафактично володіє устаткуванням і матеріалами, а також може бути продиктованонеобхідністю уникнути багаторазового переходу ризику.

Устаткування, що іноді поставляється підрядчиком, не призначається для вико-ристання як складова частина об'єкта. Якщо дозволяють застосовні правові норми,то сторони, можливо, побажають розподілити ризик відносно такого устаткуванняз урахуванням того, яка сторона є фактичним власником устаткування до передачіоб'єкта.

Що стосується устаткування і матеріалів, поставлених замовником для викорис-тання як складова частина об'єкта, сторони, можливо, побажають визначити порядокрозподілу такого ризику на основі критеріїв, аналогічних тим, які стосуються розпо-ділу ризику щодо устаткування і матеріалів, які постачаються підрядчиком.

Що стосується об'єкта в процесі будівництва і завершеного об'єкта, коли тіль-ки один підрядчик зайнятий на будівництві всього об'єкта, доцільно передбачити,що підрядчик несе відповідальність відносно ризику збитків (збитку) до передачіоб'єкта замовникові або його приймання замовником. Коли в будівництві по черзіберуть участь декілька підрядчиків, то контракт може передбачати, що ризик пере-ходить до кожного підрядчика в той момент, коли він приймає незавершений об'єкт,і переходить до замовника в мить, коли він приймає об'єкт.

Якщо підрядчик несе відповідальність відносно ризику збитків (збитку), токонтракт може вимагати від нього заповнити в найкоротші терміни і за свій раху-нок будь-які збитки (збиток), що виникли. Якщо замовник несе відповідальність заризик відносно устаткування і матеріалів, поставлених підрядчиком, то в контрактійого можна зобов'язати виплатити повну вартість устаткування і матеріалів, якимзаподіяні збитки (збиток).

Доцільно, щоб підрядчик ніс відповідальність за ризик відносно тих, що належатьпідрядчикові, інструментів і будівельної техніки, доставлених на будівельний май-данчик для ведення будівництва.