Розділ 15. Передача права власності

магниевый скраб beletage

Питання про те, чи володіє підрядчик або замовник різними видами власності,що мають відношення до будівництва промислового об'єкта, може мати значення узв'язку з проблемами страхування, оподаткування і відповідальності перед третімиособами, які випливають з права власності або його використання. Це питання такожмає значення, оскільки власність може бути конфіскована кредиторами її власника іможе бути предметом позову до нього в результаті банкрутства. У цьому Керівництвіпитання про передачу права володіння власністю розглядається окремо від питанняпро перехід ризику збитків або збитку на таку власність. Передача права власності наустаткування і матеріали, які повинні бути встановлені на об'єкті, нерідко регулюєть-ся імперативними нормами правової системи країни, в якій знаходиться власність.

Багато правових систем містять імперативну норму, яка передбачає, що на все,що знаходиться на землі, розповсюджується право власності землевласника. Навітьякщо застосовне право допускає, щоб сторони через положення контракту регулю-вали передачу права володіння власністю від однієї сторони до іншої, необхідністьвключити такі положення може виникнути у них тільки в тих випадках, коли засто-совне право не регулює передачу права власності задовільним чином. Договірні по-ложення, що наділяють правом власності на устаткування і матеріали сторону, якійне належить об'єкт, можуть втратити свою силу після установки устаткування і ма-теріалів на об'єкті. Що стосується передачі права власності на устаткування і мате-ріали, які поставляються підрядчиком, може бути бажаним, щоб підрядчик не збері-гав право власності після виплати замовником значної частини їхньої вартості. Щостосується передачі права власності на устаткування і матеріали, які поставляютьсязамовником, може виявитися бажаним, щоб право власності на устаткування і ма-теріали не переходили до підрядчика, якщо тільки він не заплатить за них до їхньоїустановки. Може виявитися доцільним, щоб правом власності на об'єкт у процесібудівництва за деяких обставин наділявся замовник, наприклад, якщо він виплачуєзначну частину вартості у формі проміжних виплат у ході будівництва. За інших об-ставин може виявитися бажаним наділити правом власності підрядчика, наприклад,якщо підрядчик надав замовникові кредит відносно виплати вартості.