Розділ 16. Страхування

магниевый скраб beletage

Бажано, щоб сторони, особливо замовник, отримували консультації з питаньстрахування від фахівців у сфері страхування будівництва промислових об'єктів. Уконтракті на будівництво об'єкта зазвичай розглядаються тільки такі види страхуван-ня, в яких зацікавлена сторона, зобов'язана його забезпечити. Було б доцільно, щобконтракт передбачав страхування майна і страхування відповідальності, щоб у ньомубули точно вказані ризики, від яких необхідно страхувати, сторона, яка зобов'язаназабезпечити страхування, сторони та інші юридичні особи, які повинні бути названіяк застраховані сторони, мінімальна страхова сума, застосовна франшиза або екс-цедент, і період, що охоплюється страхуванням. Було б доцільно, щоб у контрактіпередбачалося страхування майна, що охоплює страхування від збитків або збитку,заподіяних об'єкту в ході будівництва, завершеному об'єкту, тимчасовим спорудам ідопоміжним спорудам для об'єктів, устаткуванню і матеріалам, використовуванимна об'єкті.

У тих випадках, коли на підрядчика покладена відповідальність за ризик збитківабо збитку, нанесеного всьому об'єкту в ході будівництва або після його завершення,було б бажано, щоб у контракті містилися положення, які зобов'язують підрядчиказабезпечити страхування майна, що охоплює весь об'єкт, і зберігати страхування всилі. У тих випадках, коли в контракті передбачено, що будівництво здійснюють де-кілька підрядчиків, і жоден з них окремо не несе відповідальності за ризик збитківабо збитку, нанесеного всьому об'єкту, сторони можуть розглянути питання про те,щоб кожний з підрядчиків забезпечив страхування, яке охоплює частину об'єкта іспоруди, будівництво якої покладене на нього. Як правило, необхідно, щоб як застра-ховані сторони були названі і підрядчик, і замовник.

Відносно ризиків, які в контракті потрібно охопити страхуванням майна, можутьзастосовуватися різні підходи. Сторони повинні розглянути характер збитків, якіпідлягають компенсації за рахунок страхування, і необхідну страхову суму (пункти22 і 23).

Щодо страхування, яке охоплює устаткування і матеріали, що використовуютьсяна об'єкті, то контракт повинен передбачати його при страхуванні вантажів з момен-ту відвантаження до моменту доставки на будівельний майданчик, а після доставок —також за допомогою страхування майна, питання про яке розглядалося вище. Як аль-тернатива, може бути бажаним, щоб у деяких випадках страхування проводилося врамках єдиного страхового поліса, який охоплює весь період з моменту постачаннядо моменту використання устаткування і матеріалів на об'єкті. У деяких випадкахможе бути доцільно на підрядчика покласти відповідальність за страхування машинта інструментів, використовуваних ним на будівництві, включаючи орендовані ма-шини та інструменти. Доцільно, щоб контракт зобов'язував підрядчика проводитистрахування не передбаченої контрактом відповідальності за збитки, збиток або трав-ми в ході виконання ним договірних зобов'язань, включаючи дії або упущення йогоспівробітників, субпідрядчиків і постачальників.