Розділ 17. Забезпечення виконання зобов'язань

магниевый скраб beletage

Кожна сторона, що бере участь у контракті на будівництво об'єкта, може праг-нути забезпечити захист своїх інтересів від невиконання зобов'язань іншою сторо-ною. Інтереси замовника можуть забезпечуватися у формі гарантії, тоді як інтересипідрядчика можуть забезпечуватися у формі як гарантії, так і безвідкличного акре-дитива, що виставляється на його ім'я. Речовинне забезпечення інтересів не є важ-ливою формою забезпечення виконання зобов'язань за контрактом на будівництвооб'єкта.

Було б доцільно зазначати в контракті на будівництво об'єкта форми гарантій,що надаються кожною стороною, а також наслідки відсутності таких гарантій. За-стосовне право щодо гарантій може містити імперативні положення, які регулюютьдеякі аспекти забезпечення (наприклад, форма і період, протягом якого воно дійсне).

Гарантія виконання зобов'язань підрядчиком може передбачати, що у згаданихвипадках невиконання підрядчиком зобов'язань третя сторона несе відповідальністьза невиконання в тій формі, яка показана в гарантії. Гарантії цього типу застосову-ються для таких цілей: щоб підрядчик, який представив тендер, не анулював пропо-зиції до настання дати, вказаної в тендері на отримання підряду (гарантії торгів); якзабезпечення належного виконання зобов'язань за контрактом (гарантії виконання)і як гарантія відшкодування замовникові авансу, виплаченого ним підрядчикові (га-рантії відшкодування). Гарантії виконання можуть надаватися у формі монетарноїгарантії виконання або поручництва за виконання.

Замовник може побажати розглянути питання про те, чи слід йому конкретновказати в запрошенні про участь у торгах прийнятних для нього гарантів. Він можетакож побажати вирішити, чи слід йому вказати, що гарантами мають бути установийого власної країни. І той і інший шляхи мають свої переваги і недоліки.

Умови гарантії можуть передбачати можливість пред'явити претензії по гаран-тії в самостійному або додатковому порядку. Самостійні гарантії і додаткові гарантіїмають свої переваги і недоліки. Сторони можуть побажати передбачити, щоб у тихвипадках, коли надається монетарна гарантія виконання, вона не була б ні повністюдодатковою, ні в чистому вигляді гарантією на першу вимогу. Гарантія може бутинадана на момент укладання контракту або ж протягом певного періоду після йогоукладення. Межі відповідальності по гарантії зазвичай обмежуються певною сумою.

Сторони можуть побажати розглянути питання про наслідки зміни меж відпо-відальності за контрактом на будівництво об'єкта або припинення дії контракту длязобов'язань гаранта і вирішити це питання відповідним чином. Вони можуть такожпобажати розглянути питання про можливий термін дії гарантії і труднощі, які мо-жуть виникнути, якщо гарантія має тверду дату закінчення терміну її дії.

Як забезпечення сплати контрактної ціни, від замовника можна вимагати надан-ня гарантії. Як альтернатива, від замовника можна вимагати виставити акредитив убанку на ім'я підрядчика, причому банк бере на себе зобов'язання провести виплатувстановленої суми в межах обумовленого терміну проти надання підрядчиком відпо-відних документів.

Підрядчик може побажати вказати в контракті банк, який має відкрити акреди-тив. Важливо, щоб умови виплати за акредитивом і умови оплати за контрактом булиузгоджені між собою. Рекомендується, щоб сторони домовилися про те, якими по-винні бути документи, проти представлення яких банк має проводити виплату. Ре-комендується також, щоб сторони обумовили питання про період, протягом якогоакредитив залишатиметься відкритим.