Розділ 18. Прострочення, дефекти та інші випадки невиконання зобов'язань

магниевый скраб beletage

У цьому розділі розглядаються певні засоби правового захисту, на які замовникможе мати право в разі прострочення у виконанні зобов'язань підрядчиком або ж уразі невідповідного виконання ним своїх зобов'язань. У ньому розглядаються такожзасоби правового захисту, на які може мати право підрядчик у таких випадках неви-конання замовником своїх зобов'язань: у разі прострочення в сплаті ціни або забезпе-ченні гарантії сплати ціни; у разі прострочення в передачі або прийманні об'єкта; а та-кож у разі ненадання проекту, устаткування або матеріалів для будівництва. У ньомутакож розглядаються засоби правового захисту, якими можуть скористатися обидвісторони у разі прострочення в сплаті інших сум, крім ціни, або ж у разі невиконаннязобов'язань другорядного характеру. Доцільно уточнити в контракті засоби правовогозахисту, якими сторони можуть скористатися у вищезазначених випадках невиконан-ня зобов'язань. При складанні положень контракту, що стосуються засобів правовогозахисту, слід взяти до уваги засоби, передбачені застосовним до контракту правом.

Прострочення у виконанні зобов'язань виникає в тому випадку, коли сторона ви-конує свої зобов'язання за контрактом пізніше від зазначеного в контракті термінудля виконання таких зобов'язань або ж якщо вона не виконує їх взагалі. Невідпо-відне виконання зобов'язань виникає в тому випадку, коли сторона не виконує умовконтракту, що стосуються технічних характеристик будівельних робіт, які повиннібути виконані.

У зв'язку зі складним і довгостроковим характером зобов'язань, що приймаютьсяпідрядчиком за контрактом на будівництво об'єкта, замовникові потрібна докладнасистема засобів правового захисту. Система засобів правового захисту, викладена вцьому розділі, робить акцент на два елементи: первинний засіб правового захисту, щозазвичай надається замовникові, полягає в праві вимагати від підрядчика повністювиконати свої зобов'язання або усунути дефекти, коли має місце прострочення абодефекти; право припинити дію контракту представляється як один із засобів право-вого захисту, який застосовується в крайньому випадку.

Іноді рекомендується надати замовникові право вибору між альтернативнимизасобами правового захисту при певних випадках невиконання підрядчиком своїхзобов'язань. Контракт може передбачати, що без згоди підрядчика замовник не можезмінювати кола своїх засобів правового захисту. У тому випадку, якщо від підрядчи-ка потрібно усунути дефекти, можна передбачити, що він вільний у вибиранні засобівусунення цих дефектів.

Враховуючи детальний характер системи засобів правового захисту, що надають-ся замовникові, в цьому розділі міститься загальний короткий опис цих засобів пра-вового захисту.

Може мати місце затримка в сплаті замовником ціни або в забезпеченні ним га-рантії сплати ціни. Сторони можуть побажати передбачити виплату відсотків у разіпрострочення в сплаті ціни замовником. У тому випадку, коли замовник у строк несплачує певної частини ціни або не забезпечує гарантії сплати певної частини ціни,контракт може наділяти підрядчика правом надати замовникові додатковий періодчасу для виконання цього зобов'язання, а якщо замовник не виконує своїх зобов'язаньпротягом цього додаткового часу, підрядчик може мати право припинити дію конт-ракту, а в тому випадку, коли невиконання зобов'язань продовжується протягом пев-ного періоду після припинення дії контракту, підрядчик може мати право припинитидію контракту. Як альтернатива, за умовами контракту підрядчикові може бути на-дане право припинити негайно дію контракту, якщо замовник протягом додатковогоперіоду не проведе оплати або не представить гарантії оплати.

У контракті може передбачатися, що за певних обставин об'єкт вважається прий-нятим замовником. У тих випадках, якщо такий підхід щодо приймання об'єкта не-прийнятний, а також в усіх випадках передачі об'єкта, контракт може передбачати,що при простроченні в прийманні або передачі об'єкта з вини замовника, підрядчикмає право вимагати від замовника прийняти об'єкт або забезпечити його передачупротягом якого-небудь додаткового періоду часу. Якщо протягом цього додатковогочасу замовник не забезпечує приймання або передачу об'єкта, контракт може перед-бачати, що наслідки приймання або передачі починають діяти з дати напряму замов-никові письмового повідомлення з вказівкою на те, що наслідки приймання або пе-редачі починають діяти з дати направлення замовникові письмового повідомлення звказівкою на те, що ці наслідки почали діяти.

Контракт може передбачати засоби правового захисту, які можуть бути наданіпідрядчикові в разі ненадання замовником проекту, устаткування або матеріалів, яківін зобов'язаний поставити, наприклад, підрядчик може мати право вимагати від за-мовника надання проекту, устаткування або матеріалів протягом якого-небудь додат-кового періоду, а якщо замовник не зробить цього, — право припинити дію контракту.У контракті можуть визначатися засоби правового захисту, на які може мати правосторона в тому випадку, якщо інша сторона затримує сплату якої-небудь суми, крімціни, або якщо інша сторона не виконує якого-небудь другорядного зобов'язання.