Розділ 19. Застереження про наперед оцінені збитки і штрафні неустойки

магниевый скраб beletage

Застереження про наперед оцінені збитки і штрафні неустойки передбачають, щов разі невиконання зобов'язань однією стороною постраждала сторона має право наотримання від сторони, що не виконала зобов'язання, узгодженої грошової суми. Уконтрактах на будівництво промислових об'єктів такі застереження зазвичай вво-дяться відносно невиконання зобов'язань підрядчиком. Ці застереження мають певніпереваги. Оскільки для отримання узгодженої суми не потрібно представляти доказутого, що зазнали збитки, витрати і невизначеність, пов'язана з необхідністю доказунаявність збитків, виключаються. Ця сума може також бути обмеженням відпові-дальності підрядчика, який виграє від того, що наперед знатиме максимальний об'ємвідповідальності, яку він може нести.

У багатьох правових системах є норми, що іноді носять імперативний характер,які регулюють застереження про наперед оцінені збитки і штрафні неустойки. Від-повідно до деяких правових систем вважаються дійсними тільки ті застереження, якіпередбачають, що узгоджена сума виконує функцію компенсації. В рамках же іншихправових систем дійсними є застереження, які припускають, що узгоджена сума або єзасобом компенсації, або призначена для стимулювання виконання зобов'язань, абоодночасно виконує ці дві функції. Сторони можуть побажати включити положенняпро те, що якщо невиконання робіт спричинене обставиною, яка звільняє від відпо-відальності, то узгоджена сума не підлягає виплаті.

Нормами застосовного до контракту права часто регулюється зв'язок між від-шкодуванням узгодженої суми і примушенням до виконання зобов'язань. Ці нормитакож часто визначають і зв'язок між виплатою узгодженої суми і відшкодуваннямзбитків. Проте, відповідно до норм застосовного права, сторонам може бути дозволе-но до деякої міри регулювати ці зв'язки, і сторони можуть побажати робити це в тіймірі, в якій це допускається застосовним правом.

Обидві сторони зацікавлені в чіткому визначенні поняття невиконання, за якевважається виплата узгодженої суми. При визначенні розміру узгодженої суми, якщоце допускається нормами застосовного права, замовник може визнати доцільнимустановити узгоджену суму в такому розмірі, який одночасно забезпечував би замов-никові розумну компенсацію і впливав би на підрядчика, спонукаючи його до вико-нання зобов'язань. Слід уникати завищення суми; відповідно до багатьох правовихсистем такі суми були б анульовані або зменшені.

Що підлягає сплаті узгоджена сума, то це часто визначається у вигляді нараху-вань, причому для таких нарахувань може бути встановлений максимальний рівень.Існування такої межі може мати для замовника позитивні і негативні моменти. Сто-рони можуть побажати розглянути питання про те, чи повинна межа застосовуватисяв усіх випадках, а також про засоби захисту, до яких замовник може удатися післятого, як була досягнута межа.

Для того щоб полегшити відшкодування узгодженої суми, в контракті може бутипередбачено, щоб замовник утримував узгоджену суму з Фондів підрядчика, які пе-ребувають у розпорядженні замовника. Контрактом може також передбачатися забез-печення якою-небудь фінансовою установою гарантії щодо виплати узгодженої суми.

Хоча в разі затримки виконання передбачається виплата узгодженої суми, вста-новлені терміни виконання робіт можуть за певних обставин стати нереальними, щоможе утруднити застосування застережень про наперед оцінені збитки і штрафнінеустойки. Сторони можуть побажати обговорити в контракті механізм установлен-ня нових термінів виконання і передбачити, що затримка має визначатися з ураху-ванням нових термінів. Сторони можуть побажати розглянути ті обставини, за якихвідносно затримки виконання з вини підрядчика частини робіт необхідно передбачи-ти виплату узгодженої суми. Від цих обставин залежатиме визначення розміру узго-дженої суми.

У тому випадку, коли виплата узгодженої суми передбачається у вигляді нара-хувань, а максимальна сума відшкодування обмежується, сторонам слід обговоритинаявні види відшкодування при припиненні дій контракту, компенсації збитків і вип-лати узгодженої суми, а також зв'язок між ними.