Розділ 20. Відшкодування збитку

магниевый скраб beletage

Застосовне до цього контракту право визначає умови і об'єм відповідальностісторони, що не виконала договірне зобов'язання щодо відшкодування збитку. Право-ві норми з одних питань, що стосуються відповідальності, можуть мати обов'язковийхарактер, тоді як інші питання можуть регулюватися нормами, від яких сторони мо-жуть відійти в своєму контракті. Проте в більшості правових систем сторонам дозво-ляється обумовлювати в договірних положеннях ті питання, які пов'язані з об'ємомвідшкодованого збитку.

Сторони можуть побажати, щоб умови і об'єм відшкодування збитку стороною,що не виконала зобов'язання, визначалися згідно відповідному законодавству. Протев разі ухвалення такого підходу сторони повинні включати в свій контракт інші реко-мендовані в Керівництві види відшкодування у зв'язку з невиконанням зобов'язаньлише після їхнього ретельного розгляду, оскільки ці види можуть суперечити нормамправа, застосовним щодо відшкодування збитку. Крім того, сторони можуть передба-чити в контракті, що сторона, яка не виконала зобов'язання, несе відповідальність завідшкодування збитків. Вони також можуть ввести положення, що виключають такоївідповідальності при конкретних обставинах. Крім того, вони можуть установити об-сяг компенсації стороні, яка постраждала від невиконання зобов'язань.

Відшкодування збитку може в певному відношенні відрізнятися від виплати уз-годженої суми і від відсотка. Замовник також може передбачити певні форми забез-печення виплати йому компенсації в разі невиконання зобов'язань підрядчиком абож він може удатися до страхування, щоб забезпечити себе у фінансовому відношен-ні. Крім того, контрактом або застосовним до контракту правом може передбачатисявиплата компенсації однією стороною іншій стороні в тих випадках, коли невиконан-ня зобов'язань стороною, яка виплачує компенсацію, не мало місця.

Щоб визначити такі збитки, за які сторона, що потерпіла, може вимагати ком-пенсації, існує декілька різних методів. Щодо компенсації за втрачений прибуток, тоіснують різні методи обмеження обсягу такої компенсації.

До контракту може виключатися відшкодування тих збитків, які сторона, якане виконала зобов'язання, не могла передбачити. У контракті може обумовлюва-тися, що відповідним моментом, коли можна передбачати можливі збитки, слідвважати час укладення контракту або час його порушення. Крім того, в контрактіможе роз'яснюватися, чи слід передбачати характер або розміри можливих збитків.Сторони можуть також передбачити механізм для виключення збитків, віддаленопов'язаних з невиконанням зобов'язань. Якщо внаслідок невиконання зобов'язаньсторона, яка потерпіла, отримує певні вигоди або накопичення, сторони можуть пе-редбачити, щоб вони віднімалися із збитків, зумовлених помилковим визначеннямсуми компенсації. Сторони можуть побажати розглянути питання про те, чи повиненконтракт обмежувати величину збитку, що підлягає відшкодуванню, і якщо винен, тояк саме це обмеження має бути визначене в контракті.

Сторони можуть побажати передбачити, що сторона, яка потерпіла, повинна при-йняти заходи щодо скорочення своїх збитків. Вони можуть передбачити, що інакшеця сторона може втратити право на компенсацію збитків, яких можна було б уникну-ти, якби вона виконала свої зобов'язання.

Будівельні роботи, виконані з порушенням технічних норм, можуть призвестидо смерті або нанесення тілесного ушкодження третім особам, або заподіяти збитокїхній власності. У таких випадках питання, що стосуються відповідальності щодо від-шкодування збитку третім особам, часто регламентуються позадоговірними право-вими нормами. Проте сторони можуть побажати передбачити внутрішній розподілризиків між собою при компенсації збитку третім особам. Сторони можуть побажатиобумовити, в якій валюті або валютах має відшкодовуватися збиток.

Розділ 21. Застереження про звільнення від відповідальності

У ході будівництва можуть виникати події, які перешкоджають виконанню од-нією із сторін її договірних зобов'язань. Цей розділ стосується застережень, відповід-но до яких сторона, яка не виконала договірного зобов'язання через перешкоду, якавиникла, звільняється від деяких правових наслідків невиконання зобов'язання. Об-меження сфери дії застереження про звільнення від відповідальності як щодо подій,які є перешкодою, що звільняють від відповідальності, так і щодо правових наслідківперешкод, що звільняють від відповідальності, відповідало б інтересам замовника.Сторони можуть побажати надати обом сторонам право посилатися на застереженняпро звільнення від відповідальності.

У деяких правових системах норми, що стосуються звільнення від правових на-слідків невиконання зобов'язань, можуть призводити до результатів, не сумісних зумовами і потребами міжнародної торгівлі. Тому сторони можуть побажати включи-ти до контракту застереження про звільнення від відповідальності, в якій міститьсявизначення перепон, що звільняють від відповідальності, і вказуються правові на-слідки цих перепон.

Щоб обмежити сферу дії застереження про звільнення від відповідальності, сто-рони можуть побажати передбачити положення про те, що сторона, яка не виконаласвоїх зобов'язань, звільняється тільки від відшкодування збитків або виплати узгод-женої суми іншій стороні.

Сторони можуть також обмежити сферу дії застереження про звільнення від від-повідальності шляхом ухвалення обмеженого визначення перепон, що звільняютьвід відповідальності. Один підхід може полягати в тому, щоб передбачити тільки за-гальне визначення перепон, що звільняють від відповідальності. Другий підхід можеполягати у викладі загального визначення разом з ілюстративним або вичерпнимпереліком подій, які повинні розглядатися як перепони, що звільняють від відпові-дальності, або переліком подій, які повинні розглядатися як перепони, що звільняютьвід відповідальності, незалежно від того, підпадають вони чи не підпадають під за-гальне визначення. Третій підхід може полягати в приведенні вичерпного перелікуподій, які повинні розглядатися як перепони, що звільняють від відповідальності, беззагального визначення. Сторони можуть побажати розглянути різні види подій, якіповинні бути включені в перелік перепон, що звільняють від відповідальності.

Сфера дії застереження про звільнення від відповідальності може бути додатковоуточнена шляхом ясного виключення деяких подій, на які інакше може поширювати-ся сфера дії застереження. Сторони можуть побажати розглянути питання про те, чиповинні деякі акти держави або державних органів, такі як відмова видати ліцензіюабо дозвіл або їх вилучення, розглядатися як перепони, що звільняють від відпові-дальності.

Сторони можуть побажати передбачити в контракті умови, відповідно до якихпідрядчик звільняється від відповідальності в тому випадку, якщо невиконання нимсвоїх зобов'язань спричинено невиконанням зобов'язань найнятою ним третьоюстороною. У контракті бажано зобов'язувати сторону, яка посилається на перепони,що звільняє від відповідальності, направляти іншій стороні письмове повідомлен-ня про перепону. Контракт може також передбачати, яка сторона, що не направилатаке повідомлення, втрачає своє право посилатися на перепону, що звільняє від від-повідальності. Як альтернатива, в контракті можна передбачити, що сторона зали-шає за собою право послатися на перепону, що звільняє від відповідальності, але щовона зобов'язується компенсувати збитки, викликані невиконанням зобов'язання. Уконтракті може також міститися вимога про перевірку перепони, з тим щоб вона мог-ла використовуватися як виправдання. Далі сторони можуть побажати передбачити,що після отримання повідомлення про перепону, що звільняє від відповідальності,вони повинні зустрітися і розглянути питання про заходи, які необхідно прийнятидля запобігання або обмеження наслідків перепони.

Розділ 22. Застереження про особливо скрутні обставини

Поняття «Особливо скрутні обставини» є терміном, який використовується вКерівництві для опису зміни економічних, фінансових, правових або технологіч-них чинників, що спричинює серйозні несприятливі економічні наслідки для од-нієї з договірних сторін і що ускладнює тим самим виконання нею своїх договірнихзобов'язань. У застереженні про особливо скрутні обставини зазвичай дається ви-значення особливо скрутних обставин і передбачається перегляд умов контракту зметою його адаптації до нової ситуації, що склалася внаслідок виникнення особливоскрутних обставин. Застереження про особливо скрутні обставини необхідно відріз-няти від застереження про звільнення від відповідальності.

Можна вважати, що застереження про особливо скрутні обставини має ту пере-вагу, що перегляд умов контракту, відповідно до неї, може запобігти несприятливимнаслідкам невиконання зобов'язань стороною, яка понесла збиток внаслідок зміниобставин. Це застереження може також сприяти перегляду умов контракту, забез-печуючи основу, на якій він може здійснюватися.

Разом з тим застереження про особливо скрутні обставини має декілька недо-ліків, які, можливо, затьмарюють переваги, викладені вище. Можливість переглядуумов контракту додає контракту певну нестабільність, визначення особливо скрут-них обставин є, як правило, неконкретним і розпливчастим, а включення застере-ження може приводити до необґрунтованих тверджень про те, що особливо скрутніобставини існують для того, щоб ухилитися від виконання зобов'язань. Крім того, за-мовник може опинитися в особливо несприятливому становищі, оскільки підрядчикпорівняно із замовником у перспективі матиме в своєму розпорядженні ширші мож-ливості для посилання на застереження. Керівництво стосується інших застережень,які можуть бути включені до контракту і які можуть застосовуватися, коли зміна об-ставин спричинює для однієї із сторін серйозні несприятливі економічні наслідки.Замовник може побажати розглянути питання про те, чи усуває включення цих за-стережень необхідність у застереженні про особливо скрутні обставини.

Якщо, не дивлячись на недоліки застереження про особливо скрутні обставини,сторони все ж таки побажають включити його до контракту, то застереження проособливо скрутні обставини бажано складати так, щоб зменшити невизначеність, якувоно може створювати щодо зобов'язань сторін. Допустимо, щоб у застереженні міс-тилося визначення особливо скрутних обставин і, крім того, наводився перелік подій,які окремо або в поєднанні між собою можуть використовуватися стороною для по-силання на застереження. Може бути прийняте обмежувальне визначення особливоскрутних обставин, згідно з яким до передбачуваного виникнення особливо скрутнихобставин повинні бути задоволені всі необхідні умови. Сторони можуть побажатирозглянути питання про включення інших обмежень відносно посилання на застере-ження про особливо скрутні обставини, оскільки такі обмеження можуть зменшитинестабільність, що привноситься до контракту цим застереженням.

Сторони можуть побажати вирішити питання про те, чи зобов'язані вони, в разівиникнення особливо скрутної обставини, тільки брати участь у перегляді умовконтракту з метою його адаптації чи ж вони зобов'язані адаптувати контракт післяперегляду його умов.

Сторони можуть побажати передбачити процедури сприяння перегляду умовконтракту. У контракті може також визначатися термін, у якому, як передбачаєть-ся, може спостерігатися відсутність можливостей для досягнення домовленості щодоадаптації контракту після перегляду його умов.

Сторони можуть побажати полегшити застосування застереження про особливоскрутні обставини, передбачивши принципи для сприяння їм в забезпеченні спра-ведливої адаптації контракту. У зв'язку з тим, що ситуація, що зазнала зміни і ви-кликала особливо скрутні обставини, може ще раз змінитися і наблизитися до свогопопереднього стану, ослабивши тим самим гостроту особливо скрутних обставин, уконтракті можуть бути передбачені процедури повторної адаптації контракту в томувипадку, якщо обставини повертаються до свого попереднього стану.

Сторони можуть побажати визначити статус договірних зобов'язань сторін у ходіперегляду умов контракту. Якщо сторони зобов'язані тільки брати участь у перегля-ді умов контракту, вони можуть передбачити, що виконання зобов'язань сторонами,яким, як передбачається, завдало збитку виникнення особливо скрутних обставин,повинно продовжуватися відповідно до первинних умов контракту протягом перег-ляду умов контракту. Якщо сторони зобов'язані адаптувати контракт після перегля-ду його умов, вони можуть передбачити, що виконання зобов'язань повинне продов-жуватися протягом перегляду умов контракту, і якщо сторони не зможуть досягтидомовленості щодо адаптації протягом подальшого здійснення процедур врегулю-вання суперечки. З іншого боку, вони можуть передбачити, що сторона, яка поси-лається на застереження про особливо скрутні обставини, має право перервати ви-конання своїх зобов'язань.

Розділ 23. Застереження про внесення змін

У Керівництві термін «зміна» означає зміну якого-небудь аспекту робіт з будів-ництва об'єкта порівняно з умовами, потрібними за контрактом. У ході будівництваоб'єкта можуть виникнути ситуації, за яких необхідно або доцільно змінити певніаспекти будівельних робіт. Бажано, щоб у контракті містилися положення, що визна-чають, за яких обставин підрядчик зобов'язаний вносити зміни. При формулюваннідоговірних положень, що стосуються змін, сторонам слід спробувати відповідним чи-ном збалансувати різні інтереси.

Сторони, можливо, побажають розглянути три основні підходи до внесення змінза бажанням замовника. При першому підході контракт зобов'язуватиме підрядчикавносити зміни за наказом замовника, якщо ця зміна відповідає певним критеріям,вказаним у контракті. При другому підході контракт зобов'язуватиме підрядчикавносити зміни за наказом замовника, за винятком тих випадків, коли він заперечува-тиме проти цього, виходячи з розумних або вказаних обставин. При третьому підходідля внесення зміни буде потрібна письмова згода підрядчика. Контракт може перед-бачати один з цих підходів або яке-небудь поєднання цих підходів. Доцільно вклю-чити в контракт положення, що стосуються врегулювання суперечок між сторонамиз питання про те, чи має замовник право вимагати внесення зміни.

У деяких випадках сторони можуть визнати доцільним передбачити в контрак-ті розумне коректування ціни, вказаної в контракті, а також час завершення робітпідрядчиком у разі внесення змін. У цьому випадку в контракті може передбачатисямеханізм, за допомогою якого підрядчик інформуватиме замовника про свої думки,що стосуються наслідків змін для ціни контракту і часу завершення робіт, з тим щобдати можливість замовникові вирішити питання про те, чи буде він з урахуваннямможливих наслідків наполягати на внесенні цих змін. Незалежно від того, чи перед-бачається в контракті цей механізм, контракт може зобов'язувати сторони спробу-вати погоджувати питання про коригування, які повинні бути зроблені відповіднодо критеріїв, установлених у контракті, і він може надавати кожній із сторін правопередати на врегулювання суперечку з питання про розміри коригувань.

Що стосується змін, які підрядчик зобов'язаний внести, сторони можуть побажа-ти розглянути питання про обмеження кола таких змін. Що стосується змін, протияких підрядчик може заперечувати, контракт може надавати підрядчикові право за-перечувати проти змін на розумних підставах або ж у контракті можуть указуватисяпевні підстави, на яких він може заперечувати проти внесення змін. Контракт можепередбачати процедури для пред'явлення відповідного розпорядження і для внесен-ня змін цих двох видів.

Що стосується змін, які потребують згоди підрядчика, контракт може передба-чати, що зміни, які потрібні замовнику, мають вноситися підрядчиком тільки в томувипадку, якщо він дає згоду на такі зміни в письмовій формі. Замовник буде зацікав-лений у тому, щоб зміни, пропоновані підрядчиком, не вносилися до тих пір, покизамовник не дасть письмової згоди на внесення таких змін.

Контракт може містити особливі положення, що стосуються зміни будівельнихробіт у разі непередбачених природних перепон, а також у разі зміни місцевих правил.

Для тих випадків, за яких внесення якої-небудь зміни приводить до коригуван-ня ціни, вказаної в контракті, доцільно передбачити в контракті, що розміри цьогокоригування повинні бути розумними. Доцільно, щоб у контракті містилися керівніпринципи, які нададуть допомогу при визначенні того, які розміри коригування є ро-зумними. Ці керівні принципи можуть варіювати залежно від типу контракту.

Розділ 24. Припинення будівництва

У цьому розділі розглядаються питання, що належать лише до припинення будів-ництва, а не до припинення яких-небудь інших зобов'язань за контрактом. Оскількив більшості правових систем немає розвиненої доктрини відносно припинення робіт,сторони можуть побажати розглянути питання про включення до контракту поло-ження, що допускає припинення будівництва і визначальної обставини, за яких робо-ти можуть бути припинені, а також вказуючого на правові наслідки цього.

Сторони можуть розглянути питання про включення положення, що дає замов-никові можливість зажадати припинення будівництва об'єкта з міркувань зручності.Як альтернатива, сторони можуть домовитися про надання замовникові права при-пинити будівництво тільки на підставах, зазначених у контрактах. Контракт моженадавати підрядчикові право припинити будівництво в двох конкретних обставинах.Підрядчик може мати право припинити будівництво, по-перше, як альтернатива ра-дикальнішої міри припинення дії контракту в тих випадках, коли невиконання за-мовником свого зобов'язання достатньо серйозне для того, щоб таке припиненнябуло виправданим, і, по-друге, в тому випадку, коли невиконання свого зобов'язаннязамовником надмірно утрудняє продовження підрядчиком будівельних робіт.

У контракті може висловлюватися процедура припинення робіт. Наприклад, насторону, яка припиняє роботи, може бути покладена вимога направити письмове по-відомлення про припинення робіт іншій стороні. На замовника може бути покладе-ний обов'язок направити письмове повідомлення про припинення робіт підрядчиковііз зазначенням дати такого припинення і будівельних робіт, які повинні бути при-пинені. Крім того, сторони можуть побажати розглянути питання про те, чи повин-не право на припинення робіт підрядчиком у разі невиконання свого зобов'язаннязамовником бути обумовлено врученням замовникові письмового повідомлення, щомістить вимогу про виконання ним свого зобов'язання в зазначений термін, а такожпро те, які винятки можуть робитися в цьому випадку.

У контракті може також передбачатися метод визначення терміну, на який бу-дуть припинені роботи. У контракті може передбачатися, що в разі вимоги про при-пинення будівництва всі будівельні роботи, на які поширюються така вимога, повинніприпинятися, але будівництво інших частин об'єкта має продовжуватися. Підрядчикможе мати право за контрактом на продовження терміну завершення будівництва, зтим щоб урахувати період припинення робіт і час, необхідний для переміщення пер-соналу та устаткування.

У контракті може передбачатися, що його умови застосовуватимуться до віднов-леного будівництва після закінчення терміну припинення робіт. Разом з тим іншіумови контракту, крім тих, які безпосередньо стосуються припинення, можливо, пот-рібно буде погоджувати із застереженням про припинення робіт.

Припинення робіт може негативно вплинути на будівництво об'єкта підрядчикомі може поставити під сумнів фінансову рентабельність контракту для підрядчика. Від-повідно в контракті може передбачатися, що замовник нестиме перед підрядчикомвідповідальність за будь-який понесений ним збиток. Після припинення робіт мо-жуть виникнути труднощі при визначенні збитку, який повинен бути компенсованийзамовником. У зв'язку з цим, можливо, буде доцільно вказати в контракті, який зби-ток підлягає компенсації.

У деяких випадках контракт може дозволяти підрядчикові припинити дію конт-ракту, а не продовжувати термін припинення робіт. Контракт може зобов'язуватипідрядчика відновлювати роботи лише після закінчення розумного періоду після за-кінчення терміну припинення робіт.

Розділ 25. Постачання запасних частин і надання послугпісля завершення будівництва

Після завершення будівництва і ухвалення об'єкта замовником замовникові бу-дуть потрібні запасні частини замість зношених і пошкоджених, а також послуги зтехнічного обслуговування, ремонту та експлуатації об'єкта. Замовник, можливо,побажає отримати необхідні запасні частини, а також послуги з ремонту, технічногообслуговування та експлуатації від підрядчика. Наскільки замовник потребуватимедопомоги підрядчика в забезпеченні постачань запасних частин і послуг після будів-ництва, залежатиме від технології і кваліфікованого персоналу, які має в своєму роз-порядженні замовник або які він може отримати.

Для замовника з країни, що розвивається, вигідно придбати місцеві запасні час-тини, технології і кваліфіковану робочу силу, які необхідні для технічного обслуго-вування, ремонту та експлуатації об'єкта. З цією метою він може спробувати в своємуконтракті з підрядчиком забезпечити передачу технології і виробничих навичок, не-обхідних для виробництва запасних частин і забезпечення обслуговування. Передачатехнології і виробничих навичок персоналу замовника може здійснюватися в рамкахзобов'язань з підготовки кадрів, що приймаються на себе підрядчиком. Така передачаприносить користь країні, що розвивається, оскільки вона може сприяти процесу їїіндустріалізації.

Для сторін набагато простіше планувати постачання запасних частин і наданняпослуг після завершення будівництва, якщо вони передбачать і відобразять потребизамовника в цьому відношенні у своєму контракті на будівництво об'єкта. В тому ви-падку, якщо це зробити неможливо, буде прийнято інші підходи. Постійна наявністьзапасних частин на весь період функціонування об'єкта має велике значення для за-мовника.

Від особи, що пропонує побудувати об'єкт, можна зажадати вказати, які запаснічастини будуть потрібні протягом певного періоду експлуатації і за якими цінамиі протягом якого часу вона зможе поставляти їх. Постійна наявність запасних час-тин має найважливіше значення для замовника з країни, що розвивається, і, отже,йому, можливо, буде необхідно вжити заходів за рахунок використання відповіднихдоговірних положень щодо забезпечення постачань цих запасних частин або від під-рядчика, або від відповідних постачальників. У тому випадку, якщо запасні части-ни виготовляються не підрядчиком, а його постачальниками, замовник, можливо,вважатиме за краще укласти контракти з цими постачальниками замість того, щоботримувати запасні частини від підрядчика, або ж він може побажати, щоб підрядчикпридбав їх для нього як його агент.

У своєму контракті сторони можуть розглянути питання, пов'язані із замовлен-ням і доставкою запасних частин. У контракті можуть указуватися специфікації за-пасних частин, які поставлятимуться, і може передбачатися гарантія їхньої якості.

Від перспективного підрядчика можна зажадати вказати, які послуги і протягомякого часу він готовий надавати. Від підрядчика можна зажадати представити про-граму технічного обслуговування, призначену для забезпечення відповідного функ-ціонування об'єкта впродовж усього терміну його служби, і на основі цієї програмиможна визначити зобов'язання підрядчика щодо технічного обслуговування.

У контракті можна вказати стандарти, які підрядчик повинен дотримувати підчас технічного обслуговування об'єкта. На підрядчика можна покласти обов'язокдоповідати про кожну операцію по технічному обслуговуванню. У контракті можнавикласти метод визначення ціни за надання технічного обслуговування і застосовніумови платежу.

У контракті слід чітко визначити обсяг зобов'язань підрядчика щодо ремонтуоб'єкта. На користь замовника укласти договірні угоди, які забезпечать швидкий ре-монт об'єкта в разі поломки. Щоб забезпечити швидке проведення ремонтних робіт,у контракті слід погоджувати процедуру повідомлення підрядчика про необхідністьремонту і процедуру повідомлення замовника підрядчиком про будь-які додатко-ві необхідні ремонтні роботи. На підрядчика можна покласти обов'язок доповідатизамовникові про проведені ремонтні роботи. На підрядчика можна також покластиобов'язок надати гарантію, в рамках якої він братиме на себе відповідальність за де-фекти ремонту.

Доцільно ретельно визначити в контракті обсяг будь-яких зобов'язань, що покла-даються на підрядчика у зв'язку з технічною експлуатацією об'єкта. Це може бутизроблено на підставі організаційної схеми, що показує функції персоналу підрядчикапри проведенні такої технічної експлуатації. Слід точно вказати розподіл функційконтролю між замовником і підрядчиком у ході експлуатації об'єкта. Контракт можепередбачати метод визначення ціни за надання таких послуг і застосовні умови пла-тежу.

У контракті можна покласти на замовника обов'язок сприяти підрядчикові в про-веденні технічного обслуговування, ремонту і експлуатації об'єкта. Замовник, мож-ливо, побажає розглянути питання про постачання місцевого наявного устаткуванняі матеріалів, необхідних для технічного обслуговування і ремонту.

У контракті слід уточнити, коли повинні починати діяти зобов'язання підряд-чика щодо постачань запасних частин і послуг з технічного обслуговування, ре-монту і експлуатації, і в ньому може також визначатися термін, протягом якого їхприймає на себе підрядчик, або ж може встановлюватися той чи інший механізмвизначення цього терміну на подальшому етапі. Якщо контракт покладає на під-рядчика зобов'язання на тривалий термін, можливо, буде доцільно передбачитимеханізми зміни зобов'язань, що покладаються на підрядчика, зокрема в тому, щостосується обсягу цих зобов'язань і ціни, яку повинен сплачувати замовник. Принетривалому терміні дії цих зобов'язань можна укласти угоду, що передбачає їхнєавтоматичне відновлення.

Сторони можуть побажати розглянути в контракті питання про припинення діїзобов'язань з постачання запасних частин і надання послуг у сфері технічного об-слуговування, ремонту і експлуатації. Контракт може наділяти замовника правомприпинити дію цих зобов'язань, направивши повідомлення про це за певний час дотакого припинення. Сторони можуть також побажати передбачити систему інших за-ходів правового захисту, крім припинення дії зобов'язань, у разі невиконання однієїіз сторін своїх зобов'язань за контрактом, пов'язаним з постачаннями запасних час-тин, технічним обслуговуванням, ремонтом і експлуатацією.

Розділ 26. Передача прав та обов'язків за контрактом

Передача, що розглядається в цьому розділі, прав і обов'язків за контрактомвключає, по-перше, передавання всього контракту, при якому одна з первинних сто-рін контракту замінюється новою стороною, а також передавання деяких окремихправ і обов'язків за контрактом.

Сторони, можливо, визнають доцільним включити в контракт положення, що до-зволяє одній із сторін передати весь контракт або окремі зобов'язання за контрактомлише з письмової згоди іншої сторони. Сторони, можливо, побажають також зумо-вити передачу прав за контрактом за наявністю згоди або ж відсутністю запереченьіншої сторони. Відносно передачі деяких прав за контрактом може бути зробленийвиняток, наприклад, щодо передачі підрядчиком свого права на отримання платежіввід замовника.

Контракт може містити положення, спрямовані на захист інтересів іншої сторо-ни в разі передачі, наприклад, положення про те, що передавання підрядчиком свогоправа на отримання платежів від замовника обумовлене тими самими правами на за-лік виплачених сум, які має замовник відповідно до контракту на будівництво об'єктащодо платежів, здійснюваних ним підрядчикові. Крім того, в тому випадку, коли пе-редача прав може бути здійснена тільки з відома сторони, що не здійснює такої пере-дачі, вони, можливо, побажають передбачити, що, передаючи права і обов'язки, сто-рони повинні дотримувати будь-яких умов, на яких дано згоду на це. Контракт можевимагати від сторони, що здійснює передачу, направити письмове повідомлення проце іншій стороні. У контракті, можливо, буде доцільно уточнити наслідки передаван-ня прав і обов'язків, які порушують положення контракту.

Розділ 27. Врегулювання суперечок

Спори, що виникають у рамках контрактів на споруду об'єкта, у багатьох випад-ках пов'язані з вирішенням проблем, які нерідко спостерігаються в спорах, що ви-никають в рамках інших видів контрактів. Механізми врегулювання суперечок, щопередбачаються контрактом, можуть включати проведення переговорів, погоджу-вальну процедуру, арбітраж або судовий розгляд. Повноваження щодо врегулюваннясуперечок можуть бути також надані третейському судді.

У контракті, можливо, доцільно передбачити ряд засобів, що полегшують врегу-лювання двох або більше взаємопов'язаних позовів у ході одного і того ж розгляду.

Найбільш зручним методом врегулювання суперечок зазвичай є проведення пе-реговорів між сторонами. Якщо сторони не зможуть врегулювати свою суперечкушляхом проведення переговорів, вони, можливо, побажають спробувати зробити цеза допомогою погоджувальної процедури, перш ніж звертатися до арбітражу або по-чинати судовий розгляд. Сторони, можливо, побажають передбачити погоджуваль-ну процедуру відповідно до Погоджувального регламенту ЮНСИТРАЛ. Сторониможуть побажати передбачити можливість передачі суперечок, юридичне або іншеврегулювання яких, що задовольняє сторони, неможливе в ході арбітражного або су-дового розглядів, третейському суді. Використовувана третейським суддею процеду-ра може носити цілком неофіційний і вельми оперативний характер. Разом з тим длязабезпечення неупередженого і ретельного проведення розгляду можуть існуватилише обмежені правові гарантії. Крім того, на відміну від арбітражного рішення абосудових рішень, приведення у виконання рішення, винесеного третейським суддею,може виявитися неможливим.

Врегулювання суперечок, що виникають у зв'язку з контрактами на спорудуоб'єкта, у багатьох випадках проводиться в арбітражі. Арбітражний розгляд можепроводитися лише на підставі угоди сторін про арбітраж. Така угода може набуватиформи арбітражного застереження, включеного в контракт. Сторони, можливо, по-бажають зіставити переваги і недоліки арбітражного розгляду і судового розгляду.

У контракті було б доцільно вказати, які спори підлягають врегулюванню в ар-бітражі. Арбітражному суду можна також надати повноваження призначати забез-печувальні заходи. У арбітражній угоді бажано зобов'язати сторони виконувати ар-бітражні рішення.

Сторони можуть вибрати такий вид арбітражу, який найбільше задовольняє їхпотребам. На підставі угоди вони можуть установити процесуальні норми, наприк-лад Арбітражний регламент ЮНСИТРАЛ, які повинні регулювати їх арбітражнийрозгляд. Крім того, вони, можливо, побажають врегулювати різні практичні питання,пов'язані з арбітражним розглядом, зокрема питання про кількість і призначення ар-бітрів, про місце арбітражного розгляду і мову розгляду. Якщо сторони побажаютьврегулювати свої спори в ході судового розгляду, то в контракт, можливо, доцільновключити застереження про виняткову юрисдикцію з метою зменшення ступеня не-визначеності, пов'язаної з судовим врегулюванням. Юридичну силу і дійсність за-стереження про виняткову юрисдикцію слід розглядати з точки зору права державивибраного суду, а також права держав обох сторін.

ЧАСТИНА IIМІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИЗА МІЖНАРОДНИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ

УГОДАМИ

РОЗДІЛ 5

ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ