Стаття 48. Трансферабельний (переказний) акредитив

магниевый скраб beletage

Трансферабельним (переказним) акредитивом є акредитив, по якому бене-фіціар (перший бенефіціар) може просити банк, уповноважений платити, видатизобов'язання про платіж із розстроченням, акцептувати або негоціювати (транс-ферабельний банк), або в разі вільної негоціації акредитива, банк спеціально упо-вноважений в акредитиві як трансферабельний банк, — щоб акредитивом могликористуватися повністю або частково один чи кілька інших бенефіціарів (інші бе-нефіціари).

Акредитив може бути переказаний тільки якщо він прямо означений бан-ком-емітентом як «Трансферабельний (переказаний)». Такі терміни, як «ділений»,«роздрібний», «передаваний», «переуступний», не означають трансферабельностіакредитива. Якщо такі терміни вживаються, на них не слід зважати.

Трансферабельний банк не зобов'язаний виконувати такий переказ інакше яку межах і порядком, на які він прямо дав свою згоду.

Доручаючи банку переказати акредитив на користь другого(их) бенефіціара(ів),перший бенефіціар повинен обов'язково сповіщати трансферабельному банку, до-зволено йому чи ні повідомляти про зміни другого бенефіціара.

Якщо акредитив переказано більш ніж одному другому бенефіціару, відмовав акцепті змін одним чи кількома іншими бенефіціарами не означає, що акцепт(и)іншого другого(их) бенефіціара(ів) недійсний, акредитив буде відповідно змінений.Акредитив залишається не зміненим щодо другого бенефіціара, що відмовився в ак-цепті змін.

Вартість послуги трансферабельного банку по переказу акредитива, яка вклю-чає комісійні, гонорари, ціни або видатки, оплачується першим бенефіціаром, якщоінше не обумовлено. Якщо трансферабельний банк погоджується перевести акреди-тив, то це не повинно його зобов'язувати здійснювати переведення до оплати такихпослуг.

Якщо інше не вказано в акредитиві, трансферабельний акредитив може бутипереказаний лише один раз. Отже, акредитив не може бути переказаний на проханнядругого бенефіціара на якогось третього бенефіціара. Для цілей цієї статті не заборо-нений зворотний переказ першому бенефіціару. Частини трансферабельного акре-дитива (що не перевищують в загальній вартості суму акредитива) можуть перека-зуватися окремо за умови, що часткові відвантаження/використання акредитива незаборонені, і сукупність таких переказів буде розглядатись як складова тільки одногопереказу акредитива.

Акредитив може бути переказаний тільки в строки і відповідно до умов, указа-них в оригіналі акредитива, за винятком:

суми акредитива;

певної ціни за одиницю товару, вказаної в ньому;

дати закінчення строку дії;

останньої дати для представлення документів відповідно до статті 43;

строку відвантаження, будь-яке чи всі положення можуть бути зменшені абоанульовані.

Відсоток для страхового покриття може бути збільшений таким чином, щоб за-безпечити суму покриття, обумовлену в оригіналі акредитива або цими Правилами.Крім того, найменування першого бенефіціара може заміняти найменування заявни-ка акредитива, але якщо в оригіналі акредитива є спеціальна вимога, щоб наймену-вання заявника акредитива було вказано в усіх документах,крім комерційного рахун-ка, така вимога має бути виконана.

I) Перший бенефіціар має право замінити своїми комерційними рахунками (ітраттами) рахунки і тратти другого(их) бенефіціару(ів) на суми, що не перевищу-ють обумовлену в оригіналі акредитива і за (первісними) цінами за одиницю товару,передбаченими акредитивом, і після такої зміни рахунків/тратт перший бенефіціарможе одержати різницю за акредитивом між його рахунками і рахунками другогобенефіціара. Коли акредитив переказаний і перший бенефіціар повинен представи-ти свої рахунки (і тратти) в обмін на рахунки (і тратти) другого бенефіціара, але незробив цього на першу вимогу, трансферабельний банк має право передати банку-емітенту документи, одержані по трансферабельному акредитиву, що включаютькомерційні рахунки (і тратти) другого бенефіціара без подальшої відповідальностіперед першим бенефіціаром.

j) Перший бенефіціар може просити, щоб платіж або негоціація на користь дру-гого бенефіціара здійснювались у тому місці, куди акредитив був переказаний, до івключаючи дати закінчення строку акредитива, якщо оригінал акредитива безпо-середньо вказує, що платіж або негоціація по ньому повинні здійснюватись тількив місці, передбаченому акредитивом. Проте це не означає ущемлення прав першогобенефіціара згодом замінити рахунок (і тратти) другого бенефіціара своїм рахунком(і траттами) і зажадати належної йому різниці.

Переуступка виручкиСтаття 49. Переуступка виручки

Той факт, що акредитив не обумовлює можливості переведення, не повиненущемлювати право бенефіціара на переуступку виручки, на яку він має або можемати право згідно з положеннями застосовуваного права. Ця стаття стосується тількипереуступки виручки, а не переуступки права бути стороною по акредитиву.