Стаття 2. Визначення

магниевый скраб beletage

У змісті цих Правил:

«тендерна гарантія» означає зобов'язання, видане банком, страховою компані-єю або іншою стороною («гарант») на прохання учасника торгів («принципала») абоіншої сторони, уповноваженною на це принципалом («сторона, що інструктує»), сто-роні, що оголосила торги («бенефіціар»), по яким гарант зобов'язується — у випадкуневиконання принціпалом своїх зобов'язань, що випливають із подання пропозиції,здійснити платіж бенефіціару в межах зазначеної суми грошей;

«гарантія виконання» означає обов'язання, видане банком, страховою компа-нією або іншою стороною («гарант») на прохання постачальника товарів або послуг,або іншого підрядника («принципал»), або відповідно до інструкцій банку, страховоїкомпанії або іншої сторони, уповноваженої на це принципалом («сторона, що інструк-тує») покупцеві або замовникові («бенефіціар»), по якому гарант зобов'язується —у випадку неналежного виконання принципалом умов контракту, укладеного міжпринципалом і бенефіціаром («контракт») — здійснити платіж бенефіциару в межахзазначеної суми грошей або, якщо це передбачене в гарантії, на вибір гаранта, забез-печити виконання контракту;

с) «гарантія повернення платежів» означає зобов'язання, видане банком, страхо-вою компанією або іншою стороною («гарант») на прохання постачальника товарівабо послуг або іншого підрядника («принципал»), або відповідно до інструкцій бан-ку, страхової компанії або іншої сторони, уповноваженої на це принципалом («сто-рона, що інструктує») покупцеві або замовникові («бенефіціар»), по якому гарантзобов'язується — у випадку невиконання принципалом зобов'язань відшкодувативідповідно до умов контракту між принципалом і бенефіціаром («контракт») яку-небудь суму або суми, авансовані або виплачені бенефіціаром принципалові й так чиінакше не повернуті йому, — здійснити платіж бенефіціару в межах зазначеної сумигрошей.