19.4. Одностайні правила про договірні умови щодо погодженої суми,яка належить у випадку невиконання зобов язання

магниевый скраб beletage

Ці Правила розроблені ЮНСІТРАЛ у 1983 р.

ЧАСТИНА 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стаття 1

Ці правила застосовуються до міжнародних договорів, сторони яких домовилисяпро те, що в разі невиконання будь-якого зобов'язання однією із сторін (боржником)інша сторона(кредитор) має право на отримання від боржника узгодженої суми, якаможе виступати або як штрафна санкція або як компенсація.

Стаття 2

Для цілей цих Правил:

договір вважається міжнародним, якщо на момент укладання договору комер-ційні підприємства сторін розміщені в різних державах;

та обставина, що комерційні підприємства сторін розміщені в різних державах,не приймається до уваги, якщо це не випливає ні з договору, ні з ділових відносин абообміну інформацією між сторонами;

ні національна належність сторін, ні їх цивільний або торговий статус, ні ци-вільний або торговий характер договору не приймаються до уваги при визначеннізастосовності цих Правил.

Стаття 3

Для цілей цих Правил:

якщо сторона має більш за одне комерційне підприємство, її комерційним під-приємством вважається те, яке, з урахуванням обставин, відомих сторонам або перед-бачуваними ними у будь-який час до або у момент укладання договору, має найтісні-ший зв'язок з договором і його виконанням;

якщо сторона не має комерційного підприємства, приймається до уваги її по-стійне місце проживання.

Стаття 4

Ці Правила не застосовуються до договорів, що стосуються товарів, іншого майнаабо послуг, які надаються для особистого, сімейного або домашнього користуванняодній із сторін, за винятком випадків, коли інша сторона,в будь-який час до або у мо-мент укладання договору, не знала і не повинна була знати, що договір укладаєтьсядля таких цілей.

ЧАСТИНА 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 5

Кредитор не має права на узгоджену суму, якщо боржник не несе відповідальностіза невиконання зобов'язання.

Стаття 6

у випадку, якщо договір передбачає право кредитора на отримання узгодженоїсуми при простроченні у виконанні зобов'язання, кредитор має право як на виконан-ня зобов'язання, так і на узгоджену суму;

у випадку, якщо договір передбачає право кредитора на отримання узгодженоїсуми при іншому невиконанні зобов'язання, ніж прострочення, кредитор має правоабо на виконання на зобов'язання, або на узгоджену суму Якщо ж узгоджена сума неможе розумно розглядатися як компенсація за невиконання, кредитор має право якна виконання зобов'язання, так і на узгоджену суму.

Стаття 7

У випадку, якщо кредитор має право на узгоджену суму, він не може вимагативідшкодування збитків у частині, яка покривається узгодженою сумою. Однак вінможе вимагати відшкодування збитків у частині, яка не покривається узгодженоюсумою, якщо його збиток істотно перевищує узгоджену суму.