Частина II. Укладання договору

Стаття 14

Пропозиція про укладання договору, адресована одній чи кільком конкретнимособам, є офертою, якщо вона досить виразна й висловлює намір оферента вважа-ти себе зв'язаним у разі акцепту. Пропозиція є достатньо виразною, якщо в ній за-значено товар та безпосередньо чи опосередковано встановлюються його кількість івартість або передбачено порядок їх визначення.

Пропозиція, адресована невизначеному колу осіб, розглядається лише як за-прошення робити оферти, якщо інше прямо не зазначене особою, яка зробила такупропозицію.

Стаття 15

Оферта набуває чинності, коли вона одержана адресатом оферти.

Оферта, навіть коли вона є невідкличною, може бути скасована оферентом,якщо повідомлення про скасування одержано адресатом оферти раніше, ніж самаоферта, чи одночасно з нею.

Стаття 16

Поки договір не укладено, оферта може бути відкликана оферентом, якщоповідомлення про відкликання буде одержано адресатом оферти до відправленняним акцепту.

Однак оферта не може бути відкликана:

якщо в оферті зазначено шляхом встановлення певного строку акцепту чиіншим чином, що вона є невідкличною; або

якщо для адресата оферти було розумним розглядати оферту як невідкличну йадресат оферти діяв відповідно.

Стаття 17

Оферта, навіть якщо вона є невідкличною, втрачає чинність після одержанняоферентом повідомлення про відхилення оферти.

Стаття 18

Заява чи інша поведінка адресата оферти, що висловлює згоду з офертою, єакцептом. Мовчання чи бездіяльність самі по собі не є акцептом.

Акцепт оферти набуває чинності в момент, коли зазначена згода одержана офе-рентом. Акцепт не має чинності, якщо оферент не одержує зазначеної згоди в установ-лений ним строк, а якщо строк не встановлено, то в розумний строк, беручи до увагиобставини угоди, у тому числі швидкість використаних оферентом засобів зв'язку.Усна оферта повинна бути акцептована негайно, якщо з обставин не випливає інше.

Однак, якщо через оферту або в результаті практики, встановленої сторонамиу своїх взаємних відносинах, чи звичаю адресат оферти може, не повідомляючи офе-рента, висловити згоду шляхом вчинення якої-небудь дії, зокрема дії, що стосуєтьсявідправлення товару чи оплати вартості, акцепт набуває чинності в момент вчиненнятакої дії за умови, що вона вчинена в межах строку, передбаченого у попередньомупункті.

Стаття 19

Відповідь на оферту, яка має на меті бути акцептом, але містить доповнення,обмеження чи інші зміни, є відхиленням оферти і являє собою зустрічну оферту.

Однак відповідь на оферту, яка має на меті бути акцептом, але містить додатковічи відмітні умови, які істотно не змінюють умов оферти, є акцептом, якщо оферентбез невиправданої затримки не заперечить усно проти цих розходжень або не надішлеповідомлення про це. Якщо він цього не робить, то умовами договору будуть умовиоферти зі змінами, що містяться в акцепті.

Додаткові чи відмітні умови щодо, поряд з іншим, вартості, платежу, якості йкількості товару, місця й строку поставки, обсягу відповідальності однієї зі сторінперед іншою або вирішення спорів вважаються такими, що істотно змінюють умовиоферти.

Стаття 20

Перебіг строку для акцепту, встановленого оферентом у телеграмі чи листі,розпочинається з моменту подання телеграми для відправлення, або з дати, зазна-ченої в листі, або, якщо така дата не зазначена, з дати, зазначеної на конверті. Перебігстроку для акцепту, встановленого оферентом за допомогою телефону, телетайпу чиінших засобів моментального зв'язку, розпочинається з моменту одержання офертиїї адресатом.

Державні свята чи неробочі дні, що мають місце протягом строку для акцепту,не виключаються при підрахуванні цього строку. Однак, якщо повідомлення про ак-цепт не може бути доставлене на адресу оферента в останній день зазначеного строкувнаслідок того, що цей день у місці перебування комерційного підприємства оферен-та припадає на державне свято чи неробочий день, строк подовжується до першогонаступного робочого дня.

Стаття 21

Запізнілий акцепт, однак, зберігає свою чинність акцепту, якщо оферент беззатримки повідомить про це адресата оферти усно чи надішле йому відповіднеповідомлення.

Коли з листа чи іншого письмового повідомлення, що містить запізнілий ак-цепт, видно, що якби пересилання було нормальним, цей акцепт був би одержанийзавчасно, запізнілий акцепт зберігає чинність акцепту, якщо оферент без затримкине повідомить адресата оферти усно, що він вважає свою оферту такою, що втратилачинність, або не надішле повідомлення про це.

Стаття 22

Акцепт може бути скасовано, якщо повідомлення про скасування одержане офе-рентом раніше від того моменту чи в той момент, коли акцепт мав би набути чинності.

Стаття 23

Договір вважається укладеним, коли акцепт оферти набуває чинності відповіднодо положень цієї Конвенції.

Стаття 24

Для цілей частини II цієї Конвенції оферта, заява про акцепт або будь-яке іншевисловлення наміру вважаються «одержаними» адресатом, якщо вони повідомленійому усно чи доставлені будь-яким засобом йому особисто, в його комерційнепідприємство чи на його поштову адресу, або, якщо він не має комерційного під-приємства чи поштової адреси, на його постійне місце проживання.