Стаття 3. Міжнародний характер

магниевый скраб beletage

Дебіторська заборгованість є міжнародною, якщо на момент укладання первісно-го договору цедент і боржник перебувають у різних державах. Поступка є міжнарод-ною, якщо на момент укладання договору поступки цедент і цесіонарій перебуваютьу різних державах.

Стаття 4. Винятки й інші обмеження

Ця Конвенція не застосовується до поступок, чиненим:

фізичній особі для його особистих, сімейних або домашніх цілей;

у рамках продажу або зміни власника або правового положення комерційногопідприємства, з яким пов'язана дебіторська заборгованість, що уступається.

Ця Конвенція не застосовується до поступок дебіторської заборгованості, щовиникає з:

угод на регульованому фондовому ринку;

фінансових договорів, регульованих угодами про взаємозалік, за винятком де-біторської заборгованості, що належить при припиненні всіх незавершених угод;

угод з іноземною валютою;

міжбанківських платіжних систем, міжбанківських платіжних угод або розра-хунково-клірингових систем для цінних паперів, або інших фінансових активів чиінструментів;

передачі забезпечувальних прав у цінних паперах або інших фінансових акти-вах або інструментах, що зберігаються в посередника, або їхні продажі чи позички,або володіння ними, або з угоди про їхню зворотну покупку;

банківських депозитів;

акредитива або незалежної гарантії.

Ніщо в цій Конвенції не зачіпає прав і зобов'язань будь-якої особи відповіднодо права, що регулює оборотні інструменти.

Ніщо в цій Конвенції не зачіпає прав і зобов'язань цедента й боржника відпо-відно до спеціальних законів, що регулюють захист сторін угод, чинених для особис-тих, сімейних або домашніх цілей.

ГЛАВА II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ