Стаття 5. Визначення й правила тлумачення

магниевый скраб beletage

Для цілей цієї Конвенції:

«первісний договір» означає договір між цедентом і боржником, з якого вини-кає відступлена дебіторська заборгованість;

«існуюча дебіторська заборгованість» означає дебіторську заборгованість, щовиникає в момент укладання договору поступки або до його укладання; і «майбутнядебіторська заборгованість» означає дебіторську заборгованість, що виникає післяукладання договору поступки;

«письмова форма» означає будь-яку форму, у якій інформація є доступною дляїї наступного використання. У випадках, коли ця Конвенція потребує, щоб письмоваформа була підписана, ця вимога вважається виконаною, якщо в цій письмовій форміза допомогою загальновизнаних засобів або процедури, на які особа, підпис якої по-трібно, дала свою згоду, ідентифікується ця особа й вказується на згоду цієї особи зінформацією, яка міститься в письмовій формі;

«повідомлення про поступку» означає повідомлення в письмовій формі, у яко-му розумно ідентифікуються уступлена дебіторська заборгованість і цесіонарій;

«керуючий у справі про неспроможність» означає особу або установу, включаю-чи особу або установу, призначену на тимчасовій основі, яке уповноважено в рамкахвиробництва в справі про неспроможність управляти реорганізацією або ліквідацієюактивів або ділових операцій цедента;

«виробництво в справі про неспроможність» означає колективне судове абоадміністративне виробництво, включаючи тимчасове виробництво, у рамках якогоактиви й ділові операції цедента підлягають контролю або нагляду з боку суду абоіншого компетентного органу з метою реорганізації або ліквідації;

«пріоритет» означає переважне право якої-небудь особи стосовно права іншоїособи й тією мірою, якою це доречно для такої мети, включає визначення того, цеправо особистим чи майновим правом, чи є воно правом, що забезпечує борг або іншезобов'язання, і чи були виконані будь-який вимоги, необхідні для надання цьому пра-ву чинності відносно конкуруючого заявника вимоги;

особа перебуває в державі, у якій розташоване його комерційне підприємство.Якщо цедент або цесіонарій має комерційні підприємства в більш ніж одній держа-ві, місцем знаходження комерційного підприємства є те місце, в якому цедентом абоцесіонарием здійснюється центральне керування. Якщо боржник має комерційні під-приємства в більш ніж одній державі, комерційним підприємством є те підприємство,що має найтісніший зв'язок з первісним договором. Якщо особа не має комерційногопідприємства, до береться до уваги звичайне місце проживання цієї особи;

«право» означає право, що діє в якій-небудь державі, інше, ніж його норми при-ватного міжнародного права;

j) «надходження» означає все отримане за уступленою дебіторською заборгова-ністю у формі повного або часткового платежу або іншого погашення дебіторськоїзаборгованості. Цей термін охоплює все отримане відносно надходжень. Цей термінне охоплює повернуті товари;

k) «фінансовий договір» означає будь-яку угоду-спот, угоду на строк, ф'ючерснуугоду, опціонну угоду або угоду-своп щодо відсоткових ставок, товарів, грошових ін-струментів, акцій, облігацій, індексів або будь-яких інших фінансових інструментів,будь-яку угоду по зворотній покупці або кредитуванню цінними паперами і будь-якуіншу угоду, аналогічну будь-якій вищезгаданій угоді, укладену на фінансових рин-ках, і будь-яке поєднання згаданих вище угод;

«угода про взаємозалік» означає угоду між двома або більше сторонами, щопередбачає одну або більше з таких дій:

i) чистий розрахунок за платежами, що належить в одній і тій же валюті на тусаму дату, чи шляхом новації або яким-небудь іншим способом;

у випадку неспроможності або іншого невиконання своїх зобов'язань однієюзі сторін — припинення всіх незавершених угод з розрахунком по відбудовній вар-тості або ціні вільного ринку, перерахування таких грошових сум у єдину валюту йвиплата після взаємозаліку єдиною сумою однією стороною іншій стороні; або

залік сум, розрахованих у порядку, передбаченому в підпунктах (1) (II) цієїстатті, по двох або більше угодах про взаємозалік;

m) «конкуруючий заявник вимоги» означає:

іншого цесіонарія тієї самої дебіторської заборгованості, отриманої від того са-мого цедента, включаючи особу, що у чинність закону заявляє право щодо уступле-ної дебіторської заборгованості внаслідок його права в іншому майні цедента, навітьякщо ця дебіторська заборгованість не є міжнародною дебіторською заборгованістюй поступка такому цесіонарію не є міжнародною поступкою;

кредитора цедента; або

керуючого в справі про неспроможність.

ГЛАВА III. НАСЛІДКИ ПОСТУПКИ