Стаття 10. Передача забезпечувальних прав

Особисте або майнове право, що забезпечує платіж відступленої дебіторськоїзаборгованості, передається цесіонарію без додаткового акта передачі. Якщо такеправо, відповідно до регулюючого його закону, може передаватися тільки з додатко-вим актом передачі, цедент зобов'язаний передати це право й будь-які надходженняцесіонарію.

Право, що забезпечує платіж уступленої дебіторської заборгованості, переда-ється відповідно до пункту 1 цієї статті незалежно від будь-якої домовленості міжцедентом і боржником або іншою особою, що надає це право, яке обмежує будь-якимчином право цедента уступати дебіторську заборгованість або право, що забезпечуєплатіж уступленої дебіторської заборгованості.

Ніщо в цій статті не зачіпає будь-яких зобов'язань або відповідальності цедентаза порушення якої-небудь домовленості, про яку говориться в пункті 2 цієї статті,однак інша сторона цієї домовленості не може розірвати первісного договору або до-говору поступки тільки на підставі цього порушення. Особа, що не є стороною такоїдомовленості, не може нести відповідальності тільки на тій підставі, що вона зналапро її існування.

Пункти 2 і 3 цієї статті застосовуються тільки до поступок дебіторської забор-гованості:

виникаючої з первісного договору, що є договором про поставку або орендутоварів або про послуги, крім фінансових послуг, договором про будівництво або до-говором про продаж або оренду нерухомості;

виникаючої з первісного договору про продаж, оренду або передачу за ліцен-зією промислової чи іншої інтелектуальної власності або інформації, захищеної пра-вами власності;

що являє собою зобов'язання здійснити платіж за операцію за кредитною кар-тою; або

належної цеденту після чистого розрахунку за платежами, що належить відпо-відно до угоди про взаємозалік, у якому бере участь більше двох сторін.

Передача якого-небудь посессорного майнового права відповідно до пункту 1цієї статті не зачіпає будь-яких зобов'язань цедента перед боржником або особою, щонадає майнове право щодо переданого майна, які можуть існувати відповідно до за-кону, що регулює це майнове право,

Пункт 1 цієї статті не зачіпає будь-яких вимог на підставі інших норм права,ніж положення цієї Конвенції, що стосується форми або реєстрації передачі будь-яких прав, що забезпечують платіж уступленої дебіторської заборгованості.

ГЛАВА IV. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ Й ЗАПЕРЕЧЕННЯРОЗДІЛ I. ЦЕДЕНТ І ЦЕСІОНАРІЙ