Стаття 17. Звільнення боржника від відповідальності внаслідок платежу

магниевый скраб beletage

1. До одержання боржником повідомлення про поступку боржник має право назвільнення від відповідальності за допомогою платежу відповідно до первісного до-говору.

Після одержання боржником повідомлення про поступку, з урахуванням пунк-тів 38 цієї статті, боржник звільняється від відповідальності тільки за допомогоюплатежу цесіонарію або — якщо в повідомленні про поступку містяться інші інструк-ції або якщо згодом боржник одержав від цесіонарія в письмовій формі інші інструк-ції — відповідно до таких платіжних інструкцій.

Якщо боржник одержує більше ніж одну платіжну інструкцію, що стосуєтьсяоднієї поступки однієї й тієї самої дебіторської заборгованості, зробленої тим самимцедентом, боржник звільняється від відповідальності за допомогою платежу відпо-відно до останньої платіжної інструкції, отриманої від цесіонарія до платежу.

Якщо боржник одержує повідомлення про більше ніж одну поступку однієї йтієї самої дебіторської заборгованості, зробленої тим самим цедентом, боржник звіль-няється від відповідальності за допомогою платежу відповідно до першого отримано-го повідомлення.

Якщо боржник одержує повідомлення про одну або декілька наступних посту-пок, боржник звільняється від відповідальності за допомогою платежу відповідно доповідомлення про останню з наступних поступок.

Якщо боржник одержує повідомлення про поступку частини однієї або декіль-кох статей дебіторської заборгованості або неподільного інтересу в них, боржникзвільняється від відповідальності за допомогою платежу відповідно до повідомленняабо відповідно до цієї статті, як неначе повідомлення не було отримано боржником.Якщо боржник здійснює платіж відповідно до повідомлення, він звільняється від від-повідальності тільки в обсязі тієї частини або того неподільного інтересу, відноснояких було зроблено платіж.

Якщо боржник одержує повідомлення про поступку від цесіонарія, боржникмає право зажадати від цесіонарія представити йому протягом розумного строкуналежний доказ того, що поступка від первісного цедента первісному цесіонарію йбудь-які проміжні поступки були зроблені, і, якщо цесіонарій цього не робить, борж-ник звільняється від відповідальності за допомогою платежу відповідно до цієї статті,як неначе повідомлення від цесіонарія не було отримано. Належні докази поступкивключають будь-який вихідний від цедента документ у письмовій формі із вказів-кою, що поступка була зроблена, але не обмежуються цим.

Ця стаття не зачіпає будь-яких інших підстав, за якими платіж боржника особі,що має право на платіж, компетентному судовому або іншому органу чи в публічнийдепозитний фонд звільняє боржника від відповідальності.