Стаття 1. Сфера застосування

Ця Конвенція застосовується до міжнародного зобов'язання, про яке говорить-ся в статті 2:

якщо комерційне підприємство гаранта/емітента, в якому видано зобов'язання,розміщене в державі, яка договорюється, або

якщо норми міжнародного приватного права посилають до права держави, якадоговорюється, якщо тільки зобов'язання не виключає застосування Конвенції.

Ця Конвенція застосовується також до міжнародного акредитива, що не охо-плюється статею 2, якщо в ньому прямо вказано, що він підпадає під дію цієї Конвенції.

Положення статей 21 і 22 застосовуються до міжнародних зобов'язань, згада-них у статті 2 незалежно від пункту 1 цієї статті.