Стаття 6. Визначення

магниевый скраб beletage

Для цілей цієї Конвенції і якщо інше не вказане в положеннях цієї Конвенції абоне потрібне відповідно до контексту:

«зобов'язання» включає «контргарантію» і «підтвердження зобов'язання»;

«гарант/емітент» включає «контргаранта» і «підтверджуючу сторону»;

«контргарантія» означає зобов'язання, що видається гарантові/емітенту іншо-го зобов'язання його інструктуючою стороною і що передбачає платіж на просту ви-могу або на вимогу з представленням інших документів відповідно до будь-яких до-кументарних умов зобов'язання, вказуючих або з яких виходить, що платіж по такомуіншому зобов'язанню був затребуваний від особи, що видала це інше зобов'язання,або здійснений ним;

«контргарант» означає особу, що видає контргарантію;

«підтвердження» зобов'язання означає зобов'язання, видане на додаток до зо-бов'язання гаранта/емітента за дорученням гаранта/емітента і що надає бенефіціаруправо за своїм вибором затребувати платіж у підтверджуючої сторони замість гаран-та/емітента на просту вимогу або на вимогу з представленням інших документів від-повідно до будь-яких документарних умов підтвердженого зобов'язання без збиткудля права бенефіціара затребувати платіж у гаранта/емітента;

«підтверджувальна сторона» означає особу, яка доповнює зобов'язання під-твердженням;

«документ» означає повідомлення, зроблене у формі, що дає змогу забезпечитиповну реєстрацію інформації, що міститься в ньому.

Розділ III. Форма і зміст зобов'язання