Розділ 1. Поставка товару й передача документів

магниевый скраб beletage

Стаття 31

Якщо продавець не зобов'язаний поставити товар в якомусь іншому визначеномумісці, його зобов'язання стосовно поставки полягають:

а) якщо договір купівлі-продажу передбачає перевезення товару, — у здачі товарупершому перевізникові для передачі покупцеві;

якщо у випадках, що не підпадають під дію попереднього підпункту, договір сто-сується товару, визначеного індивідуальними ознаками, або неіндивідуалізованоготовару, який має бути взятий з визначених запасів або виготовлений чи зроблений,і сторони в момент укладення договору знали про те, що товар знаходиться або маєбути виготовлений чи вироблений у певному місці, — в наданні товару в розпоряд-ження покупця в цьому місці;

в інших випадках — у наданні товару в розпорядження покупця в місці, де намомент укладення договору розміщувалось комерційне підприємство продавця.

Стаття 32

Якщо продавець відповідно до договору або цієї Конвенції передає товар пере-візникові і якщо товар чітко не ідентифікований для мети договору шляхом марку-вання, шляхом відвантажувальних документів або іншим чином, продавець повиненнадіслати покупцеві повідомлення про відправлення із зазначенням товару.

Якщо продавець зобов'язаний забезпечити перевезення товару, він повиненукласти такі договори, які необхідні для перевезення товару в місце призначення на-лежними за даних обставин засобами транспортування та на умовах, звичайних длятакого транспортування.

Якщо продавець не зобов'язаний страхувати товар при його перевезенні, вінповинен на прохання покупця подати йому всю наявну інформацію, необхідну дляздійснення такого страхування покупцем.

Стаття 33

Продавець повинен поставити товар:

якщо договір установлює чи дає можливість визначити дату поставки — на цюдату;

якщо договір визначає чи дає можливість визначити період часу для постав-ки — в будь-який момент у межах цього періоду, оскільки з обставин не випливає, щодата поставки призначається покупцем; або

в будь-якому іншому разі — в розумний строк після укладення договору.

Стаття 34

Якщо продавець зобов'язаний передати документи, що стосуються товару, він пови-нен зробити це в строк, у місці й у формі, що передбачені за договором. Якщо продавецьпередав документи раніше від зазначеного строку, він може до закінчення цього стро-ку усунути будь-яку невідповідність у документах за умови, що здійснення ним цьогоправа не завдає покупцеві нерозумних незручностей чи нерозумних витрат. Покупець,однак, зберігає право вимагати відшкодування збитків відповідно до цієї Конвенції.