Стаття 16. Розгляд вимоги і супроводжувальних документів

магниевый скраб beletage

Гарант/емітент розглядає вимогу і будь-які супроводжувальні документи від-повідно до стандарту поведінки, вказаного в пункті 1 статті 14. При визначенні того,чи відповідають ці документи за зовнішніми ознаками умовам зобов'язання і чи узго-джуються вони один з одним, гарант/емітент належним чином враховує міжнарод-ний стандарт практики незалежних гарантій і резервних акредитивів.

Якщо інше не обмовлене в зобов'язанні або іншим чином не узгоджене між га-рантом/емітентом і бенефіціаром, гарантові/емітенту надається розумний термін,проте не більше семи робочих днів, що відлічуються з наступного дня після дня отри-мання вимоги і будь-яких супроводжувальних документів, для:

розгляду вимоги і будь-яких супроводжувальних документів;

ухвалення рішення про платіж;

напрями відповідного повідомлення бенефіціару, якщо ухвалюється рішенняне проводити платіж.

Повідомлення, згадане в підпункті «с» вище, якщо інше не обумовлене в зобов'я-занні або іншим чином не узгоджене між гарантом/емітентом і бенефіціаром, скерову-ється за допомогою електронних засобів зв'язку або, якщо це неможливо, інших опе-ративних засобів, і в ньому вказується підстава для вирішення не проводити платежу.