19.7. Конвенція ООН про міжнародні переказні векселіі міжнародні прості векселі

магниевый скраб beletage

Наводяться витяги з Конвенції.

ГЛАВА I. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ ТА ФОРМА ВЕКСЕЛЯ

Стаття 2

Міжнародний переказний вексель є переказний вексель, у якому названі, при-наймні, два з таких місць і вказано, що будь-які два таких місця знаходяться в різнихдержавах:

місце виставляння переказного векселя;

місце, вказане поряд з підписом векселедавця;

місце, вказане поряд з найменуванням платника;

місце, вказане поряд з найменуванням одержувача;

місце платежу за тієї умови, що місце виставляння векселя, або місце платежуназвано у векселі і що таке місце знаходиться в Договірній державі.

Міжнародний простий вексель є простий вексель, у якому названі, принаймні,два з таких місць і вказано, що будь-які два таких місця знаходяться в різних держа-вах:

місце виставляння векселя;

місце, вказане поряд з підписом векселедавця;

місце, вказане поряд з найменуванням одержувача;

місце платежу за тієї умови, що місце платежу назване у векселі і що таке місцезнаходиться в Договірній державі.

Стаття 3

Переказний вексель — це письмовий документ, який:

містить безумовний наказ векселедавця платникові сплатити певну грошовусуму одержувачеві або його наказу;

підлягає оплаті після пред'явлення або в певний термін;

датований;

підписаний векселедавцем.

Простий вексель — це письмовий документ, який:

містить безумовне зобов'язання векселедавця сплатити певну грошову сумуодержувачеві або його наказу;

підлягає оплаті після пред'явлення або в певний термін;

датований;

підписаний векселедавцем.

ГЛАВА II. ТЛУМАЧЕННЯ

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 5

У цій Конвенції:

«переказний вексель» означає міжнародний переказний вексель, регульованийцією Конвенцією;

«простий вексель» означає міжнародний простий вексель, регульований цієюКонвенцією;

«вексель» означає переказний або простий вексель;

«платник» означає особу, на яку виставлений переказний вексель і яка не ак-цептувала його;

«одержувач» означає особу, на користь якої векселедавець переказного вексе-ля дає розпорядження провести платіж або якому векселедавець простого векселязобов'язується сплатити;

«держатель» означає особу, яка володіє векселем відповідно до статті 15;

«захищений держатель» означає держателя, який задовольняє вимогам статті 29;

«гарант» означає будь-яку особу, яка бере на себе гарантійне зобов'язання застатею 46, чи то у формі передбаченою в пункті 4 «Ь» («гарантований»), чи в пункті4 «с» («аваль») статті 47;

«сторона» означає особу, що підписала вексель як векселедавець переказноговекселя, векселедавця простого векселя, акцептанта, індосанта або гаранта;

j) «термін платежу» означає термін платежу, вказаний у пунктах 4, 5, 6 і 7 статті 9;

k) «підпис» означає власноручний підпис або її факсиміле або інше еквівалентнепосвідчення автентичності за допомогою інших засобів; «підроблений підпис» вклю-чає підпис зроблену шляхом неправомірного використання вказаних засобів;

1) «гроші», або «валюта», включає валютний-розрахункову одиницю, яка вста-новлюється міжурядовою установою або угодою між двома або більше державамиза тієї умови, що застосування цієї Конвенції не повинно завдавати збитку правиламтакої міжурядової установи або положенням такої угоди.

Стаття 6

Для цілей цієї Конвенції вважається, що особі відомий який-небудь факт, якщоцей факт їй дійсно відомий або вона не могла не знати про його існування.

Розділ 2. Тлумачення реквізитів

Стаття 7

Сума векселя вважається визначеною, навіть якщо у векселі вказано, що вона під-лягає виплаті:

з відсотками;

частинами в послідовні дати;

частинами в послідовні дати з вказівкою у векселі, що в разі несплати будь-якоїчастини неоплачений залишок підлягає негайній сплаті;

відповідно до курсу, який вказаний у векселі або який підлягає визначеннюзгідно з вказівками, що містяться у векселі; або

у валюті інший, ніж валюта, в якій виражена сума векселя.

Стаття 8

1. При розбіжності між сумою, позначеною прописом, і сумою, позначеною циф-рами, сумою, належній виплаті за векселем, є сума, позначена прописом.

Якщо сума кілька разів позначена прописом і між цими позначеннями є роз-біжність, сумою векселя є менша сума. То ж правило застосовується і в тому випадку,якщо сума векселя кілька разів позначена тільки цифрами і між цими позначеннямиє розбіжність.

Якщо сума виражена у валюті, яка має ту саму назву щонайменше ще в однійдержаві, крім держави, в якій, за вказаним у векселі, повинен бути проведений пла-тіж, і ця валюта не позначена як валюта певної держави, валютою векселя вважаєтьсявалюта держави, в якій повинен бути проведений платіж.

Якщо у векселі вказано, що сума підлягає виплаті з відсотками, але не зазначе-но дати, з якої починається нарахування відсотків, відсотки нараховуються від дативекселя.

Умова про те, що сума підлягає виплаті з відсотками, вважається не написаноюна векселі, якщо в ньому не передбачено ставки, за якою повинні виплачуватися від-сотки.

Ставка, за якою повинні виплачуватися відсотки, може бути виражена у вигля-ді фіксованої або змінної ставки. Для того щоб змінна ставка могла бути застосовна,вона повинна мінятися по відношенню до однієї або декількох базисних відсотковихставок відповідно до положень, обумовлених у векселі, і кожна така базисна ставкаповинна бути опублікована або іншим чином загальнодоступна і не повинна підляга-ти, прямо або побічно, односторонньому визначенню жодною з осіб, указаних у век-селі в момент його виставляння, за винятком випадку, коли ця особа вказана тільки вположеннях, що стосуються базисної ставки.

Якщо ставка, за якою повинні виплачуватися відсотки, виражена у виглядізмінної ставки, у векселі може прямо передбачатися, що така ставка не повинна бутинижчою або вище від якої-небудь обумовленої відсоткової ставки або що коливанняобмежуються яким-небудь іншим чином.

Якщо змінна ставка не відповідає умовам пункту 6 цієї статті або якщо з якої-небудь причини можливо визначити цифрове значення змінної ставки на який-небудь період, відсотки виплачуються за відповідний період за ставкою, що обчислю-ється відповідно до пункту 2 статті 70.

Стаття 9

Вексель вважається таким, що підлягає оплаті після пред'явлення:

якщо в ньому вказано, що він оплачується після пред'явлення, або після зажа-дання, або після уявлення, або якщо в ньому містяться слова рівнозначного сенсу; або

якщо в ньому термін платежу не вказаний.

Належний оплаті в певний термін вексель, який акцептується, індосується абогарантується після терміну платежу, є векселем, що підлягає оплаті після пред'яв-лення по відношенню до акцептанта, індосанта або гаранта.

Вексель вважається таким, що підлягає оплаті в певний термін, якщо в ньомувказано, що він оплачується:

у вказану дату або у встановлений час від названої дати, або у встановлений часвід дати векселя;

у встановлений час від пред'явлення;

частинами в послідовні дати; або

частинами в послідовні дати з вказівкою на векселі, що в разі несплати будь-якої частини неоплачений залишок підлягає негайній виплаті.

Термін платежу за векселем, який підлягає оплаті у встановлений час «віддати», визначається датою векселя.

Термін платежу по переказному векселю, що підлягає оплаті у встановленийчас від пред'явлення, визначається датою акцепту, а в разі відмови в акцепті — датоюпротесту або, якщо протесту не вимагається, датою відмови в акцепті.

Терміном платежу за векселем, який підлягає оплаті за пред'явленням, є датапред'явлення векселя до платежу.

Термін платежу за простим векселем, що підлягає оплаті у встановлений часвід пред'явлення, визначається датою візи, поставленої векселедавцем на простомувекселі, або, у випадку відмови поставити візу, датою пред'явлення.

У випадках, коли вексель виставлений платежем через один або більше місяціввід указаної дати або від дати векселя, або від пред'явлення, вексель підлягає оплатіу відповідну дату місяця, в якому повинен бути здійснений платіж. Якщо відповідноїдати немає, вексель підлягає оплаті в останній день цього місяця.

Стаття 10

Переказний вексель може бути виставлений:

двома або більш векселедавцями;

платежем двом або більше одержувачам.

Простий вексель може бути виставлений:

двома або більше векселедавцями;

платежем двом або більш одержувачам.

Якщо вексель підлягає оплаті альтернативно двом або більше одержувачам, віноплачується будь-якому з них, і будь-який з цих одержувачів, хто володіє векселем,може здійснювати права держателя. У всякому іншому випадку вексель оплачуєть-ся всім одержувачам спільно, і права держателя можуть здійснюватися тільки нимивсіма.

Стаття 11

Переказний вексель може бути виставлений векселедавцем:

на себе;

платежем своєму наказу.

Розділ 3. Заповнення неповного векселя

Стаття 12

Неповний вексель, який задовольняє вимогам, передбаченим у пункті 1 статті1, і підписаний векселедавцем переказного векселя або акцептується платником, абоякий задовольняє вимогам, передбаченим у пункті 2 статті 1 і пункті 2 «d» статті 3,але в якому немає інших елементів, що відносяться до одному або декількох реквізи-тів, передбачених у статтях 2 і 3, може бути заповнений, і заповнений таким чиномвексель має силу переказного або простого векселя.

Якщо такий вексель заповнений без повноважень або не у відповідності з пред-ставленими повноваженнями, то:

сторона, що поставила підпис на векселі до його заповнення, може посилатисяна таку відсутність повноважень як заперечення проти держателя, якому було відомопро таку відсутність повноважень, коли він став держателем;

сторона, що поставила підпис на векселі після його заповнення, несе відпові-дальність відповідно до умов заповненого таким чином векселя.

ГЛАВА III. ПЕРЕДАВАННЯ

Стаття 13

Вексель передається:

за допомогою індосамента і вручення векселя індосанто індосату; або

простим врученням векселя, якщо останній індосамент є бланковим.

Стаття 14

Індосамент повинен бути написаний на векселі або на прикріпленому до ньоголисті (алонж). Він повинен бути підписаний.

Індосамент може бути:

бланковим, коли він складається з одного тільки підпису або підпису, що суп-роводжується вказівкою про те, що вексель підлягає оплаті будь-якій особі, яка во-лодіє векселем;

іменним, коли підпис супроводжується вказівкою особи, якій вексель підлягаєоплаті.

Один тільки підпис, поставлений на зворотній стороні векселя особою, іншою,ніж платник, є індосаментом.

Стаття 15

Особа є держателем, якщо вона є:

одержувачем, що володіє векселем; або

власником векселя, який індосований на його ім'я або на якому останній індо-самент є бланковим і на якому є безперервний ряд індосаментів, навіть якщо будь-який з індосаментів був підробленим або був здійснений представником, який не мавна це повноважень.

Якщо за бланковим індосаментом слідує інший індосамент, то особа, що зроби-ла цей останній індосамент, вважається індосатом по бланковому індосаменту.

Особа є держателем, навіть якщо вексель був отриманий нею або будь-якимпопереднім держателем за таких обставин, включаючи відсутність правоздатностіабо обман, примушення або помилку будь-якого роду, які викликали б домагання навексель або заперечення проти відповідальності за векселем.

Стаття 16

Держатель векселя, на якому останній індосамент є бланковим, може:

індосувати, у свою чергу, вексель за допомогою як бланкового так і іменногоіндосамента;

перетворити бланковий індосамент на іменний індосамент, вказавши в індоса-менті, що вексель оплачується йому самому або якій-небудь іншій певній особі; або

передати вексель відповідно до підпункту «Ь» статті 13.

Стаття 17

Якщо векселедавець переказного або простого векселя включив у себе такі сло-ва, як «не підлягає переуступці», «не підлягає передачі», «не наказу», «платите тільки(x)» або слова рівнозначного сенсу, вексель не може бути переданий, окрім як дляцілей інкасування, і будь-який індосамент, навіть якщо він не містить слів, що упов-новажують індосат інкасувати вексель, вважається індосаментом на інкасо.

Якщо індосамент містить слова «не підлягає переуступці», «не підлягає пере-дачі», «не наказу», «платите тільки (x)» або слова рівнозначного сенсу, вексель неможе бути переданий далі, окрім як для цілей інкасування, і будь-який подальшийіндосамент, навіть якщо він не містить слів, що уповноважують індосата інкасувативексель, вважається індосаментом на інкасо.

Стаття 18

Індосамент повинен бути безумовним.

При умовному індосаменті вексель передається незалежно від того, виконанавідповідна умова чи ні. Умова є недійсною стосовно тих сторін і набуваючим вексельосіб, які слідують за індосатом.

Стаття 19

Індосамент на частину суми, що належить за векселем, є недійсним як індосамент.

Стаття 20

За наявності двох або більше індосаментів передбачається, якщо не доведене зво-ротне, що кожен індосамент був зроблений у тому порядку, в якому він розміщенийу векселі.

Стаття 21

Якщо індосамент містить слова «на інкасо», «в депозит» «валюта до отриман-ня», «як довіреному», «платите будь-якому банку» або слова рівнозначного сенсу, щонадають індосату право інкасувати вексель, то індосат є держателем, який:

може здійснювати всі права, що випливають з векселя;

може індосувати вексель тільки для цілей інкасування;

піддається дії тільки тих домагань і заперечень, які можуть бути висунуті про-ти індосанта.

Індосант на інкасо не несе відповідальності за векселем перед будь-яким по-дальшим держателем.

Стаття 22

Якщо індосамент містить слова «валюта в забезпечення», «валюта в заставу»або будь-які інші слова, які вказують на заставне забезпечення, то індосат є держате-лем, який:

може здійснювати всі права, що випливають з векселя;

може індосувати вексель тільки з метою інкасування;

піддається дії тільки тих домагань і заперечень які вказані в статті 28 або 30.

Якщо такий індосат здійснює індосамент на інкасо, він не несе відповідальностіза векселем перед будь-яким подальшим держателем.

Стаття 23

Держатель векселя може передати його попередній стороні або платникові від-повідно до статті 13; проте якщо такий набувальник раніше був держателем векселя,то ніякого індосамента не вимагається, і будь-який індосамент, що не дозволяє йомувважатися держателем, може бути закреслений.

Стаття 24

Вексель може бути переданий відповідно до статті 13 після терміну платежу будь-якою особою, за винятком платника, акцептанта або векселедавця простого векселя.

Стаття 25

1. Якщо індосамент підроблений, то особа, чий індосамент підроблений, або будь-яка сторона, що підписала вексель до здійснення фальсифікації, має право вимагативідшкодування будь-яких збитків від:

особи, що зробила фальсифікацію;

особи, якій вексель був переданий безпосередньо особою, що зробила фальси-фікацію;

сторони або платника, які сплатили вексель особі, що зробила фальсифікацію,безпосередньо або через одного чи декількох індосатів на інкасо.

Проте індосат на інкасо не несе відповідальності на підставі пункту 1 цієї статті,якщо він не знає про фальсифікацію:

на той момент, коли він проводить платіж тому, що представляється або спові-щає його про отримання платежу; або

в той момент, коли він отримує платіж, якщо це відбувається пізніше, за умови,що його незнання не було спричинено тим, що він не діяв сумлінно або не проявиврозумної дбайливості.

Рівним чином, сторона або платник, які оплачують вексель, не несуть відпо-відальності на підставі пункту 1 цієї статті, якщо на момент оплати векселя вони незнають про фальсифікацію, за умови, що їх незнання не було спричинено тим, щовони не діяли сумлінно або не проявили розумної дбайливості.

За винятком випадків пред'явлення вимоги про відшкодування до особи, щозробила фальсифікацію, збитки, що підлягають відшкодуванню відповідно до пункту1 цієї статті, не можуть перевищувати суми, вказаної в статті 70 або статті 71.

Стаття 26

Якщо індосамент здійснений представником, що не має повноважень або до-ручення в цьому питанні, то будь-яка сторона, що підписала вексель до здійсненнятакого індосамента, має право вимагати відшкодування будь-яких збитків, які ця сто-рона могла понести в результаті здійснення такого індосамента, від:

представника;

особи, якій вексель був переданий безпосередньо представником;

сторони або платника, які сплатили вексель безпосередньо представникові абочерез одного чи декількох індосатів на інкасо.

Проте індосат на інкасо не несе відповідальності на підставі пункту 1 цієї статті,якщо він не знає про те, що індосамент не зобов'язує того, що представляється:

на той момент, коли він проводить платіж тому, що представляється або спові-щає його про отримання платежу; або

в той момент, коли він отримує платіж, якщо це відбувається пізніше за умови,що його незнання не було спричинено тим, що він не діяв сумлінно або не проявиврозумної дбайливості.

Рівним чином, сторона або платник, які оплачують вексель, не несуть відпові-дальності на підставі пункту 1 цієї статті, якщо у момент оплати векселя вони не знають,що індосамент не зобов'язує того, хто представляється, за умови, що їх незнання не булоспричинено тим, що вони не діяли сумлінно або не проявили розумній дбайливості.

За винятком випадків пред'явлення вимог про відшкодування представникові,збитки, що підлягають відшкодуванню відповідно до пункту 1 цієї статті, не можутьперевищувати суми, вказаної в статті 70 або статті 71.

ГЛАВА IV. ПРАВА І ЗОБОВ'ЯЗАННЯРозділ 1. Права держателя і захищеного держателя

Стаття 27

Держатель векселя має всі права, надані йому цією Конвенцією, проти сторінза векселем.

Держатель може передавати вексель відповідно до статті 13.

Стаття 28

1. Сторона може висувати проти держателя, що не є захищеним держателем:

будь-яке заперечення, яке може бути висунуте проти захищеного держателявідповідно до пункту 1 статті 30;

будь-яке заперечення, що ґрунтується на основній операції між цією стороноюі векселедавцем перекакзного векселя або між цією стороною і подальшою стороною,але лише за тієї умови, що держатель прийняв вексель, знаючи про таке заперечен-ня, або що він отримав вексель шляхом обману або крадіжки, або коли-небудь бравучасть в обмані чи крадіжці щодо цього векселя;

будь-яке заперечення, що виникає з обставин, в результаті яких ця сторонастала стороною, але лише за умови, що держатель прийняв вексель, знаючи про такезаперечення, або що він отримав вексель шляхом обману або крадіжки, або коли-небудь брав участь в обмані чи крадіжці щодо цього векселя;

будь-яке заперечення, яке у відносинах між цією стороною і держателем можебути висунуто проти будь-якого позову з договору;

будь-яке інше заперечення, можливе на підставі цієї Конвенції.

Права на вексель держателя, який не є захищеним держателем, схильні до діїбудь-якого обґрунтованого домагання на вексель з боку будь-якої особи, але лише затієї умови, що він прийняв вексель, знаючи про таке домагання, або що він отримаввексель шляхом обману чи крадіжки, або коли-небудь брав участь в обмані чи кра-діжці щодо цього векселя.

По відношенню до держателя, що приймає вексель після закінчення термінупред'явлення до платежу, можуть бути заявлені будь-які домагання на вексель абозаперечення проти відповідальності за векселем, які можуть бути заявлені по відно-шенню до особи, яка передала йому вексель.

Сторона не може висувати як заперечення проти держателя, що не є захище-ним держателем, той факт, що третя особа має домагання на вексель, за виняткомвипадків коли:

ця третя особа заявила обґрунтоване домагання на вексель; або

цей держатель придбав вексель шляхом крадіжки або підроблював підписодержувача або індосата, або брав участь у крадіжці чи підробці цього векселя.

Стаття 29

«Захищений держатель» означає держателя векселя, який у момент його отри-мання був повним або був неповним за сенсом пункту 1 статті 12 і був заповненийвідповідно до наданими повноваженнями за умови, що в той момент, коли він ставдержателем:

він не знав про заперечення проти відповідальності за векселем, згадані у пунк-тах 1 «а», «b», «c» і «e» статті 28;

він не знав про обґрунтоване домагання на вексель якої-небудь особи;

він не знав про той факт, що в акцепті або оплаті векселя було відмовлено;

термін для пред'явлення векселя до платежу, передбачений у статті 55, не за-кінчився;

він отримав вексель не шляхом обману чи крадіжки або не брав участі в обманічи крадіжці щодо цього векселя.

Стаття 30

1. Сторона не може висувати проти захищеного держателя які-небудь заперечен-ня, за винятком:

заперечень, передбачених у пункті 1 статті 33 статті 34, пункті 1 статті 35, пунк-ті 3 статті 36, пункті 1 статті 53, пункті 1 статті 57, пункті 1 статті 63 і статті 84 цієїКонвенції;

заперечень, що ґрунтуються на основній операції між цією стороною і такимдержателем або що виникають з яких-небудь обманних дій з боку такого держателя,спрямованих на отримання підпису на вексель цієї сторони;

заперечень, заснованих на нездатності цієї сторони зобов'язуватися по векселюабо на тому факті, що ця сторона поставила свій підпис, не знаючи, що робить її сто-роною по векселю за умови, що її незнання не було спричинено недбалістю і що вонапоставила свій підпис під впливом обманних дій.

2. Права на вексель захищеного держателя не схильні до дії домагання на век-сель з боку якої-небудь особи, за винятком обґрунтованого домагання, яке виходитьз основної операції між таким держателем і особою, що заявляє таке домагання.

Стаття 31

Передача векселя захищеним держателем наділяє будь-якого подальшого дер-жателя всіма правами на вексель і по векселю, які мав захищений держатель.

Подальший держатель не наділяється такими правами, якщо:

він брав участь в операції, яка є підставою для домагання на вексель або запере-чення проти відповідальності по векселю;

він раніше був держателем, але не захищеним держателем.

Стаття 32

Передбачається, що кожен держатель є захищеним, якщо не доведене протилежне.

Розділ 2. Зобов'язання сторінA. Загальні положення

Стаття 33

З урахуванням положень статей 34 і 36 ніяка особа не несе відповідальності завекселем, якщо вона не підписала його.

Особа, що підписалася на векселі не своїм ім'ям, несе таку саму відповідаль-ність, неначебто вона підписалася своїм власним ім'ям.

Стаття 34

Підроблений підпис на векселі не покладає ніякої відповідальності по ньому нату особу, чий підпис був підроблений. Проте якщо така особа погоджується бутизв'язаною по підробленому підпису або дає підставу вважати, що це був її власнийпідпис, вона несе таку ж саму відповідальність, неначебто вона сама підписала цейвексель.

Стаття 35

Якщо до векселя було внесено істотні зміни, то:

сторона, що підписала вексель після внесення до нього істотних змін, несе від-повідальність відповідно до змісту зміненого тексту;

сторона, що підписала вексель до внесення до нього істотних змін, несе відпо-відальність відповідно до змісту первинного тексту. Проте сторона, яка сама внеслаістотну зміну, уповноважила внести його або погодилася з ним, несе відповідальністьвідповідно до змісту зміненого тексту.

Передбачається, що підпис поставлено на векселі після внесення істотної змі-ни, якщо не доведене протилежне.

3. Будь-яка зміна є істотною, якщо вона в якому-небудь відношенні змінює пись-мове зобов'язання будь-якої сторони, що міститься у векселі.

Стаття 36

Вексель може бути підписаний представником.

Підпис представника, поставлений ним на векселі з дозволу того, хто представ-ляється і з вказівкою на векселі, що він підписується як представник замість того, хтопредставляється, або підпис того, хто представляється, поставлена на векселі пред-ставником, що має повноваження, покладає відповідальність на того, що представля-ється, а не на представника.

Підпис, поставлений на векселі особою як представником, але яка не має пов-новажень на підписання або перевищує свої повноваження, або представником, якиймає повноваження на підписання, але не вказує у векселі, що він підписується якпредставник за вказану особу, або указує у векселі, що він підписується як представ-ник, але не називає того, хто представляється, покладає відповідальність на особу,яка поставила підпис, а не на особу, яку він нібито представляє.

Чи був підпис на векселі, поставлений особою як представником, може визна-чатися лише виходячи з того, що вказано на векселі.

Особа, яка несе відповідальність відповідно до пунктом 3 цієї статті і яка опла-тила вексель, має ті самі права, які мав би той, хто був указаний як той, хто представ-ляється, якби він сам сплатив вексель.

Стаття 37

Наказ про платіж, що міститься в переказному векселі, сам по собі не означає пе-репоступку одержувачеві того покриття, яке для цілей платежу векселедавець надавплатникові.

B. Векселедавець переказного векселя

Стаття 38

Векселедавець переказного векселя зобов'язується у випадку, якщо в акцептіабо оплаті векселя буде відмовлено і буде здійснений необхідний протест, сплатитивексель держателеві, або будь-якому індосантові, або будь-якому гарантові індосан-та, який оплачує вексель.

Векселедавець переказного векселя може виключити або обмежити свою від-повідальність за акцепт або платіж шляхом прямого застереження у векселі. Таке за-стереження дійсне лише відносно векселедавця. Застереження, що виключає або об-межує відповідальність за платіж, дійсне тільки в тому випадку, якщо ще яка-небудьсторона є або стає відповідальною за векселем.

C. Векселедавець простого векселя

Стаття 39

Векселедавець простого векселя зобов'язується оплатити вексель відповіднодо його умов держателеві або будь-якій іншій стороні, яка оплачує вексель.

Векселедавець простого векселя не може виключити або обмежити свою відпо-відальність шляхом застереженням у векселі. Будь-яке таке застереження недійсне.

D. Платник і акцептант

Стаття 40

1. Платник не несе відповідальності по переказному векселю, поки він його неакцептує.

2. Акцептант зобов'язується сплатити переказний вексель відповідно до йогоумов держателеві або будь-якій стороні, яка оплачує вексель.

Стаття 41

Акцепт повинен бути відмічений на переказному векселі і може бути вираже-ний:

у вигляді підпису платника, що супроводжується словом «акцептується», абословами рівнозначного сенсу;

у вигляді одного тільки підпису платника.

Акцепт може бути відмічений на лицьовій або зворотній стороні переказноговекселя.

Стаття 42

Неповний переказний вексель, який задовольняє вимогам, передбаченим упункті 1 статті 1, може акцептуватися платником до того, як він був підписаний век-селедавцем, або в той час, коли він був неповним в інших відносинах.

Переказний вексель може акцептуватися до або після настання терміну плате-жу або після відмови в акцепті чи платежі.

Якщо переказний вексель, що підлягає оплаті у встановлений час від пред'яв-лення, або переказний вексель, який повинен бути пред'явлений до акцепту до вказа-ної дати, акцептується, акцептант повинен вказати дату свого акцепту; у відсутністьтакої вказівки дата акцепту може бути проставлена векселедавцем або держателем.

Якщо в акцепті переказного векселя, що підлягає оплаті у встановлений час відпред'явлення, відмовлено, проте згодом платник акцептує його, держатель має правона те, щоб акцепт був датований в день відмови в акцепті.

Стаття 43

Акцепт повинен бути безумовним. Акцепт вважається обумовленим, якщо вінсупроводжується умовою або змінює зміст переказного векселя.

Якщо платник указує в переказному векселі, що його акцепт залежить від якої-небудь умови, то:

він несе відповідальність згідно зі змістом свого обумовленого акцепту;

має місце відмова в акцепті.

Акцепт тільки на частину належної виплати суми є обумовленим. Якщо держа-тель приймає такий акцепт, переказний вексель є таким, що не акцептується тількивідносно решти частини суми.

Акцепт, вказуючий на те, що платіж буде проведений за певною адресою абопевним представником, не є обумовленим акцептом, якщо:

місце, в якому повинен бути проведений платіж, не змінено;

вексель не виставлений з оплатою іншим представником.

E. Індосант

Стаття 44

Індосант зобов'язується у випадку, якщо в акцепті або платежі за векселем будевідмовлено і буде здійснений необхідний протест, сплатити вексель держателеві абобудь-якому подальшому індосантові або будь-якому гарантові індосанта, який опла-чує вексель.

Індосант може виключити або обмежити свою відповідальність шляхом пря-мого застереження у векселі. Таке застереження дійсне лише щодо цього індосанта.

F. Особа, що передає вексель за індосаментом або шляхом простого вручення

Стаття 45

У відсутність домовленості про інше особа, що передає вексель за допомогоюіндосамента і вручення або простим врученням, запевняє держателя, якому вона пе-редає вексель, у тому, що:

жоден підпис на векселі не був підроблений або здійснений без повноважень;

вексель не був істотно змінений;

на момент передачі вона не знала про який-небудь факт, що завдає збитку пра-ву набувальника на оплату векселя проти акцептанта переказного векселя або якщовексель не акцептується, векселедавця переказного векселя, або проти векселедавцяпростого векселя.

Випливаюча з пункту 1 цієї статті відповідальність особи, яка передає вексель,виникає лише в тому випадку, якщо набувальник отримав вексель, не знаючи про об-ставини, що породжують таку відповідальність.

Якщо особа, що передає вексель, несе відповідальність на підставі пункту 1 цієїстатті, набувальник може навіть до настання терміну платежу за векселем стягнутисуму, виплачену ним цій особі, з відсотками, обчисленими відповідно до статті 70,проти повернення векселя.

G. Гарант

Стаття 46

Платіж за векселем незалежно від того, чи був він акцептований, може бутигарантований на всю суму або її частину за будь-яку сторону або платника. Гарантіюможе дати будь-яка особа незалежно від того, чи є воно стороною.

Гарантія повинна бути відмічена на векселі або на прикладеному до нього листі(«алонжі»).

Гарантія висловлюється: «гарантований», «аваль», «вважати за аваль» або сло-вами рівнозначного сенсу, супроводжуваними підписом гаранта. Для цілей цієї Кон-венції слова «попередні індосаменти гарантовані» або слова рівнозначного сенсу неозначають надання гарантії.

Гарантія може бути виражена у вигляді одного тільки підпису на лицьовійстороні векселя. Один лише підпис на лицьовій стороні векселя, крім підпису век-селедавця, простого векселя векселедавця, переказного векселя або платника, є га-рантією.

Гарант може вказати особу, за яку він став гарантом. Якщо немає такої вка-зівки, особою, за яку він став гарантом є, в разі переказного векселя, акцептант абоплатник, а в разі простого векселя — векселедавець.

Гарант не може висувати як заперечення відносно своєї відповідальності тойфакт, що він підписав вексель до того, як він був підписаний особою, за яку він ставгарантом, або ж в той час, коли вексель був неповним.

Стаття 47

Відповідальність гаранта за векселем аналогічна відповідальності сторони, заяку він став гарантом.

Якщо особою, за яку він став гарантом, є платник, гарант зобов'язується:

а) сплатити переказний вексель при настанні терміну платежу держателеві абобудь-якій стороні, яка оплачує вексель;

b) якщо переказний вексель підлягає оплаті у визначений термін, то після відмо-ви в акцепті і після здійснення будь-якого необхідного протесту сплатити його дер-жателеві або будь-якій стороні, яка оплачує вексель.

Як числа свої власні заперечення гарант може висувати:

проти держателя, що не є захищеним держателем, лише ті заперечення, які вінможе висувати на підставі пунктів 1, 3 і 4 статті 28;

проти захищеного держателя — лише ті заперечення, які він може висувати напідставі пункту 1 статті 30.

З числа заперечень, які можуть бути заявлені особою, за яку він став гарантом:

гарант може висувати проти держателя, що не є захищеним держателем, лишеті заперечення, які особа, за яку він став гарантом, може висувати проти такого дер-жателя на підставі пунктів 1, 3 і 4 статті 28;

гарант, що виражає свою гарантію словами «гарантований» платіж гарантова-ний» або «інкасо гарантоване» чи словами рівнозначного сенсу, може висувати протизахищеного держателя лише ті заперечення, які особа, за яку він став гарантом, можевисувати проти захищеного держателя на підставі пункту 1 статті 30;

гарант, що виражає свою гарантію словами «аваль» або «вважати за аваль»,може висувати проти захищеного держателя лише:

те заперечення, за пунктом 1 «Ь» статті 30, що захищений держатель отримавпідпис на векселі особи, за яку він став гарантом, в результаті обманної дії;

те заперечення, за статею 53 або статею 57, що вексель не був пред'явлений доакцепту або платежу;

те заперечення, за статею 63, що вексель не був належним чином опротесто-ваний в неакцепті або неплатежі;

те заперечення, за статею 84, що право на позов уже не може бути здійсненопроти особи, за яку він став гарантом;

гарант, який не є банком або іншою фінансовою установою і який виражаєсвою гарантію у вигляді одного тільки підпису, може висувати проти захищеногодержателя лише заперечення, вказані в підпункті «b» цього пункту;

гарант, який є банком або іншою фінансовою установою і який виражає своюгарантію у вигляді одного тільки підпису, може висувати проти захищеного держате-ля лише заперечення, вказані в підпункті «c» цього пункту.

Стаття 48

Оплата векселя гарантом відповідно до статті 72 звільняє сторону, за яку вінстав гарантом, від її відповідальності за векселем у межах виплаченої суми.

Гарант, що оплачує вексель, може стягнути зі сторони, за яку він став гарантом,і зі сторін, що несуть відповідальність за векселем перед цією стороною, виплаченусуму і будь-які відсотки.

ГЛАВА V. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ, ВІДМОВА В АКЦЕПТІ АБО ПЛАТЕЖІ І РЕГРЕС

Розділ 1. Пред'явлення до акцепту і неакцепт

Стаття 49

Переказний вексель може бути пред'явлений до акцепту.

Переказний вексель повинен бути пред'явлений до акцепту:

а) якщо векселедавець зазначив у векселі, що вексель повинен бути пред'явленийдо акцепту;

якщо вексель підлягає оплаті у встановлений час від пред'явлення; або

якщо вексель підлягає оплаті не в місці постійного проживання або знаходжен-ня комерційного підприємства платника, за винятком того випадку, коли він повиненоплачуватися за пред'явленням.

Стаття 50

Векселедавець може звести наклеп у переказному векселі, що вексель не пови-нен пред'являтися до акцепту до вказаної дати або до настання певної події. За винят-ком випадків, коли переказний вексель повинен бути пред'явлений до акцепту згідноз пунктом 2 «b» або «с» статті 49, векселедавець може звести наклеп, що вексель неповинен пред'являтися до акцепту.

Якщо переказний вексель пред'являється до акцепту, незважаючи на застере-ження, що допускається за пунктом 1 цієї статті, і в акцепті відмовлено, це не є під-ставою для якого-небудь регресу з неакцепта векселя.

Якщо платник акцептує переказний вексель, не дивлячись на застереження проте, що він не повинен пред'являтися до акцепту, акцепт є дійсним.

Стаття 51

Переказний вексель вважається пред'явленим до акцепту належним чином, якщовін пред'являється відповідно до таких правил:

держатель повинен пред'явити переказний вексель платникові в робочий деньі в розумний час;

переказний вексель може бути пред'явлений до акцепту особі або органу, щоне є платником, якщо ця особа або орган, згідно із застосовним законом, має правоакцептувати вексель;

якщо переказний вексель підлягає оплаті у вказану дату, він повинен бутипред'явлений до акцепту не пізніше за цю дату;

переказний вексель, що підлягає оплаті після пред'явлення або у встановленийчас від пред'явлення, повинен бути пред'явлений до акцепту протягом одного рокувід його дати;

переказний вексель, у якому векселедавець вказав дату або термін для пред'яв-лення до акцепту, повинен бути пред'явлений у цю дату або в межах цього терміну.

Стаття 52

Обов'язкове або факультативне пред'явлене до акцепту не потрібне, якщо:

платник помер або більше не може вільно розпоряджатися своїм майномвнаслідок своєї неспроможності, або є фіктивною особою чи особою, яка не здатназобов'язуватися по векселю як акцептант; або

платником є корпорація, товариство, асоціація або інша юридична особа, якаприпинила своє існування.

Обов'язкове пред'явлення до акцепту не потрібне, якщо:

переказний вексель підлягає оплаті у вказану дату і пред'явлення до акцептуне може бути здійснене до цієї дати або в цю дату через обставини, які не залежать віддержателя і яких він не міг ні уникнути, ні подолати;

переказний вексель підлягає оплаті у встановлений час після пред'явлення іпред'явлення до акцепту не може бути здійснено протягом одного року від його дати че-рез обставини, які не залежать від держателя і яких він не міг ні уникнути, ні подолати.

За умови дотримання положень пунктів 1 і 2 цієї статті затримка в обов'язковомупред'явленні до акцепту вважається виправданою, але необхідність пред'явлення доакцепту не відпадає, якщо переказний вексель виставлений із застереженням, щовін повинен бути пред'явлений до акцепту в межах зазначеного терміну, і затрим-ка в пред'явленні до акцепту спричинена обставинами, які не залежать від держа-теля і яких він не міг ні уникнути, ні подолати. Після усунення причини затримкипред'явлення до акцепту повинно бути здійснено з розумною дбайливістю.

Стаття 53

Якщо переказний вексель, який повинен бути пред'явлений до акцепту, непред'являється до акцепту, векселедавець, індосанти та їхні гаранти не несуть відпо-відальності за векселем.

Непред'явлення переказного векселя до акцепту не звільняє від відповідаль-ності за векселем гаранта платника.

Стаття 54

Вважається, що в акцепті переказного векселя відмовлено:

якщо після належного пред'явлення платник прямо відмовляється акцепту-вати вексель або якщо, не дивлячись на розумну дбайливість, акцепт не може бутиотриманий, або якщо держатель не може отримати такого акцепту, на який він маєправо за цією Конвенцією;

якщо пред'явлення до акцепту не потрібно відповідно до статті 52, за умови, щовексель фактично не акцептується.

а) якщо в акцепті переказного векселя відмовлено відповідно до пункту 1 «а»цієї статті, держатель може негайно здійснити право регресу проти векселедавця, ін-досантів і їх гарантів за умови дотримання положень статті 59;

якщо в акцепті переказного векселя відмовлено відповідно до пункту 1 «b» цієїстатті, держатель може негайно здійснити право регресу проти векселедавця, індо-сантів і їх гарантів.

якщо в акцепті переказного векселя відмовлено відповідно до пункту 1 цієїстатті, держатель може зажадати оплати від гаранта платника після здійснення будь-якого необхідного протесту.

Якщо переказний вексель, що підлягає оплаті після пред'явлення, пред'яв-ляється до акцепту, але в акцепті відмовлено, це не є підставою для якого-небудь ре-гресу з неакцепта.

Розділ 2. Пред'явлення до платежу і відмова в платежі

Стаття 55

Вексель вважається пред'явленим до платежу належним чином, якщо він пред'яв-ляється відповідно до таких правил:

держатель повинен пред'явити вексель до платежу платникові, акцептанту абовекселедавцеві простого векселя в робочий день і в розумний час;

б) простий вексель, підписаний двома або більше векселедавцями, може бутипред'явлений будь-якому з них, якщо тільки в ньому прямо не вказане інше;

якщо платник, акцептант або векселедавець простого векселя померли, пред'яв-лення повинне бути здійснене особам, які, згідно із застосовним законом, є їхнімиспадкоємцями або уповноважені розпоряджатися їхнім майном;

пред'явлення до платежу може бути здійснене особі або органу, що не є плат-ником, акцептантом або векселедавцем простого векселя, якщо ця особа або орган,згідно із застосовним законом, має право сплатити вексель;

вексель, який не підлягає оплаті після пред'явлення, повинен бути пред'явленийдо платежу в строк платежу або в один з двох наступних робочих днів;

вексель, що підлягає оплаті після пред'явлення, повинен бути пред'явлений доплатежу протягом одного року від його дати;

вексель повинен бути пред'явлений до платежу:

у місці платежу, вказаному на векселі;

якщо немає такої вказівки — за адресою платника, акцептанта або векселедав-ця простого векселя, вказаною у векселі; або

якщо не вказано ні місця платежу, ні адреси платника, акцептанта або вексе-ледавця простого векселя, — у місці знаходження основного комерційного під-приємства або звичайного мешкання платника, акцептанта або векселедавцяпростого векселя;

вексель, який пред'явлений у розрахунковій палаті, вважається пред'явленимдо платежу належним чином, якщо це передбачено законом місця знаходження роз-рахункової палати або правилами або звичаями розрахункової палати.

Стаття 56

Затримка в пред'явленні до платежу вважається виправданою, якщо вона зу-мовлена обставинами, які не залежать від держателя і яких він не міг ні уникнути, ніподолати. Після усунення причини затримки пред'явлення повинне бути здійснене зрозумною дбайливістю.

Пред'явлення до платежу не вимагається:

якщо векселедавець переказного векселя, індосант або гарант прямо відмови-лися від пред'явлення; така відмова:

якщо він здійснений на векселі векселедавцем, — зв'язує кожну подальшу сто-рону і діє відносно будь-якого держателя;

якщо він здійснений на векселі не векселедавцем, а будь-який іншою сторо-ною, — зв'язує тільки цю сторону, але діє відносно будь-якого держателя;

якщо він здійснений поза векселем, — зв'язує тільки ту сторону, яка його зро-била, і діє у відношенні тільки того держателя, на чию користь він був здійсне-ний;

якщо вексель не підлягає оплаті після пред'явлення і причина затримкипред'явлення, про яку говориться в пункті 1 цієї статті, продовжує діяти після закін-чення тридцяти днів від терміну платежу;

якщо вексель підлягає оплаті після пред'явлення і причина затримки пред'яв-лення, про яку говориться в пункті 1 цієї статті, продовжує діяти після закінченнятридцяти днів від терміну пред'явлення до платежу;

якщо платник, векселедавець простого векселя або акцептант не мають біль-ше права вільно розпоряджатися своїм майном внаслідок своєї неспроможності абоє фіктивною особою або особою, не здатною здійснювати платежі, або якщо платник,векселедавець простого векселя або акцептант є корпорацією, компанією, асоціацієюабо іншою юридичною особою, яка припинила своє існування;

якщо місця, в якому відповідно до підпункту «g» статті 55 повинен бути пред'яв-лений вексель, не існує.

Пред'явлення до платежу також не вимагається відносно переказного векселя,який опротестовано в неакцепті.

Стаття 57

Якщо вексель не пред'явлений до платежу належним чином, векселедавець пе-реказного векселя, індосанти та їхні гаранти не несуть по ньому відповідальності.

Непред'явлення векселя до платежу не звільняє акцептанта, векселедавця про-стого векселя і їх гарантів або гаранта платника від відповідальності за векселем.

Стаття 58

Вважається, що в оплаті векселя відмовлено:

якщо в платежі відмовлено після належного пред'явлення або якщо держательне може отримати такого платежу, на який він має право за цією Конвенцією;

якщо пред'явлення до платежу не вимагається відповідно до пункту 2 статті 56і вексель не сплачений в строк платежу.

Якщо в оплаті переказного векселя відмовлено, держатель може, за умови до-тримання положень статті 59, здійснити право регресу проти векселедавця, індосан-тів та їхніх гарантів.

Якщо відмовлено в оплаті простого векселя, держатель може, за умови дотри-мання положень статті 59, здійснити право регресу проти індосантів та їхніх гарантів.

Розділ 3. Регрес

Стаття 59

У разі відмови в акцепті або оплаті векселя держатель може здійснити право рег-ресу тільки після належного опротестовування векселя в неакцепті або неплатежівідповідно до положень статей 60-62.

A. Протест

Стаття 60

Протест — це заява про те, що в акцепті або оплаті векселя було відмовлено, якапред'явлена в тому місці, де вексель не акцептувався або не сплачений, підписана і дато-вана особою, уповноваженою на те законом цього місця. У цій заяві повинні бути вказані:

особа, на прохання якої опротестовується вексель;

місце здійснення протесту;

пред'явлена вимога і отримана відповідь, якщо така є, або той факт, що платни-ка, акцептанта або векселедавця простого векселя було неможливо знайти.

Протест може бути здійснений:

на векселі або доданому до нього листі (алонж); або

у вигляді окремого документа, і в цьому випадку в ньому повинен бути чіткопозначений вексель, в акцепті або оплаті якого було відмовлено.

Якщо вексель не передбачає обов'язкового протесту, протест може бути замі-нений письмовою заявою на векселі, яка підписується і датується платником або ак-цептантом, або векселедавцем простого векселя, або, якщо вексель доміцилірованийдля цілей платежу у особи, вказаної у векселі, — то цією особою; у заяві повинноуказуватися, що в акцепті або платежі було відмовлено.

Для цілей цієї Конвенції заява, зроблена відповідно до пункту 3 цієї статті, єпротестом.

Стаття 61

Протест в неакцепті або неплатежі по векселю повинен бути здійснений в день,коли в акцепті або оплаті векселя було відмовлено або в один з чотирьох наступнихза ним робочих днів.

Стаття 62

Затримка в здійсненні протесту в неакцепті або неплатежі за векселем є ви-правданою, якщо вона зумовлена обставинами, які не залежать від держателя і якихвін не міг ні уникнути, ні подолати. Після усунення причини затримки протест виненбути здійснений з розумною дбайливістю.

Протест в неакцепті або неплатежі не вимагається:

якщо векселедавець переказного векселя, індосант або гарант прямо відмови-лися від протесту; така відмова:

якщо він здійснений на векселі векселедавцем, — зв'язує будь-яку подальшусторону і діє відносно будь-якого держателя;

якщо він здійснений на векселі не векселедавцем, а будь-якою іншою сторо-ною, — зв'язує тільки цю сторону, але діє щодо будь-якого держателя;

якщо він здійснений поза векселем, — зв'язує тільки ту сторону, яка його зро-била, і діє тільки щодо того держателя, на чию користь він був здійснений;

якщо причина затримки в здійсненні протесту, про яку йдеться в пункті 1 цієїстатті, продовжує діяти по закінченні тридцяти днів від дати відмови в акцепті абооплаті векселя;

відносно векселедавця переказного векселя, якщо він і платник або акцептантє однією і тією ж особою;

якщо пред'явлення до акцепту або платежу не вимагається відповідно до статті52 або пункту 2 статті 56.

Стаття 63

Якщо вексель, який повинен бути опротестований в неакцепті або неплатежі,не опротестований належним чином, векселедавець переказного векселя, індосанти іїх гаранти не несуть по ньому відповідальності.

Нездійснення протесту по векселю не звільняє акцептанта векселедавцяпростого векселя та їхніх гарантів або гаранта платника від відповідальності поньому.

Б. Повідомлення про відмову в акцепті або платежі

Стаття 64

Якщо в акцепті або оплаті векселя було відмовлено, держатель повинен повідо-мити про це:

векселедавцеві переказного векселя і останньому індосанту;

усім іншим індосантам і гарантам, чиї адреси держатель може встановити наоснові інформації, що міститься у векселі.

Після отримання повідомлення індосант або гарант повинні повідомити остан-ній передню ним сторону, що несе відповідальність за векселем.

Повідомлення про відмову в акцепті або платежі діє на користь будь-якої сто-рони, що має право регресу за векселем проти повідомленої сторони.

Стаття 65

1. Повідомлення про відмову в акцепті або платежі може бути зроблено в будь-якій формі і будь-якому формулюванні, які ідентифікують вексель і містять заявупро те, що в акцепті або оплаті векселя було відмовлено. Повернення векселя є до-статнім повідомленням, якщо він супроводжується заявою, в якій указується, що вакцепті або оплаті векселя було відмовлено.

Повідомлення про відмову в акцепті або платежі є належним, якщо воно булопередане або надіслане стороні, якій необхідно повідомити згідно з обставинами спо-собом, незалежно від того, чи отримано його цією стороною.

Тягар доведення того, що повідомлення було зроблене належним чином, ле-жить на особі, яка зобов'язана зробити таке повідомлення.

Стаття 66

Повідомлення про відмову в акцепті або платежі повинне бути зроблено протя-гом двох робочих днів, наступних за:

днем здійснення протесту або, якщо здійснення протесту не потрібне, днем від-мови; або

днем отримання повідомлення про відмову в акцепті або платежі.

Стаття 67

Затримка в направленні повідомлення про відмову в акцепті або платежі є ви-правданою, якщо вона зумовлена обставинами, які не залежать від особи, зобов'язаноїзробити таке повідомлення і яких ця особа не могла ні уникнути, ні подолати. Післяусунення причин затримки повідомлення повинно бути зроблене з розумною дбай-ливістю.

Повідомлення про відмову в акцепті або платежі не потрібне:

якщо, не дивлячись на прояв розумної дбайливості, повідомлення не можебути зроблене;

якщо векселедавець переказного векселя, індосант або гарант прямо відмови-лися від такого повідомлення; така відмова:

якщо він здійснений на векселі векселедавцем, — зв'язує будь-яку подальшусторону і діє відносно будь-якого держателя;

якщо він здійснений на векселі не векселедавцем, а будь-який іншою сторо-ною, — зв'язує тільки цю сторону, але діє відносно будь-якого держателя;

якщо він здійснений поза векселем, — зв'язує тільки ту сторону, яка його зро-била, і діє відносно тільки того держателя, на чию користь він був здійснений;

відносно векселедавця переказного векселя, якщо він і платник або акцептантє однією і тією ж особою.

Стаття 68

Якщо особа, яка зобов'язана робити повідомлення про відмо