Розділ 2. Відповідність товару і права третіх осіб

магниевый скраб beletage

Стаття 35

Продавець повинен поставити товар, який за кількістю, якістю й описаннямвідповідає вимогам договору і який затарований чи упакований так, як це вимагаєть-ся за договором.

Крім випадків, коли сторони домовилися про інше, товар не відповідає догово-ру, якщо він:

не придатний для тих цілей, для яких такий товар звичайно використовується;

не придатний для будь-якої конкретної мети, про яку продавця прямо чи опо-середковано було повідомлено під час укладення договору, крім тих випадків, коли зобставин випливає, що покупець не розраховував або що для нього було нерозумнимрозраховувати на компетентність і міркування продавця;

не має якостей товару, представленого продавцем покупцеві як зразок чи мо-дель;

не затарований чи не упакований звичайним для таких товарів способом, а завідсутності такого — способом, який є належним для збереження й захисту даноготовару.

3. Продавець не несе відповідальності на підставі підпунктів a-d попередньогопункту за будь-яку невідповідність товару, якщо під час укладення договору поку-пець знав чи не міг не знати про таку невідповідність.

Стаття 36

Продавець несе відповідальність за договором і за цією Конвенцією за будь-якуневідповідність товару, яка існує в момент переходу ризику на покупця, якщо навітьця невідповідність стає очевидною тільки пізніше.

Продавець також несе відповідальність за будь-яку невідповідність товару, якавиникає після моменту, зазначеного в попередньому пункті, і є наслідком порушенняним будь-якого свого зобов'язання, включаючи порушення будь-якої гарантії того,що протягом того чи іншого строку товар буде залишатися придатним для звичай-них цілей чи якої-небудь конкретної цілі, або буде зберігати обумовлені якості чивластивості.

Стаття 37

У разі дострокової поставки продавець зберігає право до настання передбаче-ної для поставки дати поставити частину чи кількість товару, якої не вистачає, абоновий товар замість поставленого товару, який не відповідає договору, або усунутибудь-яку невідповідність у поставленому товарі за умови, що здійснення ним цьо-го права не спричиняє покупцеві нерозумних незручностей чи нерозумних витрат.Покупець, однак, зберігає право вимагати відшкодування збитків відповідно до цієїКонвенції.

Стаття 38

Покупець повинен оглянути товар або забезпечити його огляд у такий корот-кий строк, який практично можливий за даних обставин.

Якщо договором передбачається перевезення товару, огляд може бути відкла-дений до прибуття товару в місце його призначення.

Якщо місце призначення товару змінене під час його перебування в дорозі аботовар перевідправлений покупцем і при цьому покупець не мав розумної можливостіоглянути його, а продавець під час укладення договору знав чи повинен був знатипро можливість такої зміни чи такого перевідправлення, огляд товару може бутивідкладено до його прибуття в нове місце призначення.

Стаття 39

Покупець втрачає право посилатися на невідповідність товару, якщо він неповідомляє продавцеві про характер невідповідності, в розумний строк після того, яквона була чи повинна була бути виявленою покупцем.

У будь-якому разі покупець втрачає право посилатися на невідповідність то-вару, якщо він повідомляє продавцеві про нього не пізніше, ніж у межах дворічногостроку, рахуючи з дати фактичної передачі товару покупцеві, оскільки цей строк несуперечить строку гарантії.

Стаття 40

Продавець не має права посилатися на положення статей 38 і 39, якщо невід-повідність товару пов'язана з фактами, про які він знав чи не міг не знати та про яківін не повідомив покупцеві.

Стаття 41

Продавець зобов'язаний поставити товар вільним від будь-яких прав чи домаганьтретіх осіб, крім тих випадків, коли покупець погодився прийняти товар, обтяженийтаким правом чи домаганням. Однак якщо такі права чи домагання ґрунтуються напромисловій власності або інтелектуальній власності, то зобов'язання продавця ре-гулюються статею 42.

Стаття 42

Продавець зобов'язаний поставити товар вільним від будь-яких прав чи дома-гань третіх осіб, що ґрунтуються на промисловій власності або іншій інтелектуальнійвласності, про які на момент укладення договору продавець знав чи не міг не зна-ти, за умови, що такі права чи домагання ґрунтуються на промисловій власності абоінтелектуальній власності:

за законами держави, де товар буде перепродаватися або використовуватисяіншим чином, якщо в момент укладення договору сторони припускали, що товарбуде перепродаватися іншим чином у цій державі; або

в будь-якому іншому випадку — за законом держави, в якій знаходиться ко-мерційне підприємство покупця.

Зобов'язання продавця, передбачене в попередньому пункті, не поширюєтьсяна випадки, якщо:

в момент укладення договору покупець знав чи не міг не знати про такі правай домагання; або

такі права чи домагання є наслідком додержання продавцем технічних крес-лень, проектів, формул чи інших вихідних даних, поданих покупцем.

Стаття 43

Покупець втрачає право посилатися на положення статті 41 або 42, якщо він неповідомляє продавцеві про характер прав чи домагань третьої особи, в розумний строкпісля того, як він дізнався чи повинен був дізнатися про таке право чи домагання.

Продавець не має права посилатися на положення попереднього пункту, якщовін знав про право чи домагання третьої особи та про характер такого права чи до-магання.

Стаття 44

Незважаючи на положення пункту 1 статті 39 та пункту 1 статті 43, покупецьможе знизити ціну відповідно до статті 50 або вимагати відшкодування збитків, завинятком упущеної вигоди, якщо в нього є розумне виправдання того, чому він ненадав повідомлення, що вимагається.