Стаття 2. Визначення

магниевый скраб beletage

Для цілей цього закону:

«Кредитовий переказ» означає ряд операцій, починаючи з платіжного доручен-ня переказодавача, які здійснюються з метою передачі коштів у розпорядження бене-фіціара. Цей термін поширюється на будь-які платіжні доручення, які видані банкомпереказодавача або будь-яким банком-посередником з метою виконання платіжногодоручення переказодавача. Платіжне доручення, яке видане з метою здійснення пла-тежу за таким дорученням, вважається частиною іншого кредитового переказу;

«Платіжне доручення» означає безумовний наказ у будь-якій формі відправни-ка банку-одержувачеві передати в розпорядження бенефіціара встановлену або таку,що підлягає встановленню, суму грошей, якщо: відшкодування банку-одержувачевіповинне надаватися шляхом дебетування рахунка відправника або одержання віднього платежу іншим способом і наказ не передбачає, що платіж повинен бути зроб-лений на прохання бенефіціара. Ніщо в цьому пункті не забороняє вважати який-небудь наказ платіжним дорученням лише тому, що в ньому є вказівка банку бенефі-ціара тримати, поки бенефіціар не запросить платежу, кошти для бенефіціара, якийне має рахунка в цьому банку;

«Переказодавач» означає особу, що видає перше платіжне доручення в ходікредитового переказу;

«Бенефіціар» означає особу, яка зазначена в платіжному дорученні переказо-давача як одержувач коштів внаслідок кредитового переказу;

«Відправник» означає особу, що видає платіжне доручення, включаючи пере-казодавача й будь-який банк-відправник;

«Банк-одержувач» означає банк, що одержує платіжне доручення;

«Банк-посередник» означає будь-який банк-одержувач, що не є банком пере-казодавача й банком бенефіціара;

«Кошти» або «гроші» включають кредитовий залишок на рахунку, що ведеть-ся банком, і включають кредитовий залишок, виражений у валютно-розрахунковійодиниці, установленій міжурядовою установою або угодою двох або більше держав,за умови, що цей закон застосовується без шкоди для правил такої міжурядової уста-нови або положень такої угоди;

«Посвідчення дійсності» означає певну за згодою процедуру для встановлен-ня того, чи дійсно платіжне доручення, змінене платіжне доручення або відкликанняплатіжного доручення видано особою, зазначеною як відправник;

j) «Робочий день банку» означає ту частину дня, протягом якої банк виконує цейвид операцій;

k) «Строк виконання» означає строк в один-два дні, що починається з першогодня, коли платіжне доручення може бути виконане відповідно до статті 11(1), і сті-каючий в останній день, у який воно може бути виконане відповідно до цієї статті;

1) «Виконання» тією мірою, якою цей термін застосовується до банку-одержувача,що не є банком бенефіціара, означає видачу платіжного доручення, призначеного длявиконання платіжного доручення, отриманого цим банком-одержувачем;

m) «Відсотки» означають приріст відповідних коштів або грошей за певний час,що, якщо не досягнута згода при іншому, обчислюється за ставками і на основі, прий-нятим у банківській практиці відносно відповідних коштів або грошей.