Стаття 5. Обов'язок відправника

магниевый скраб beletage

Відправник має обов'язки у зв'язку з платіжним дорученням, зміненим платіж-ним дорученням або відкликанням платіжного доручення, якщо вони були виданівідправником або іншою особою, що мала повноваження зобов'язати відправника.

Коли дійсність платіжного доручення, зміненого платіжного доручення абовідкликання платіжного доручення повинна бути засвідчена яким-небудь іншимспособом, крім простого зіставлення підписів, передбачуваний відправник, що ненесе обов'язків відповідно до пункту 1, несе такі обов'язки, якщо:

посвідчення дійсності являє собою в цих обставинах комерційно обґрунтова-ний метод захисту проти несанкціонованих платіжних доручень і

банк-одержувач зробив посвідчення дійсності.

Сторонам не дозволяється домовлятися про покладання обов'язків на перед-бачуваного відправника відповідно до пункту 2, якщо посвідчення дійсності не є ко-мерційно обґрунтованим у даних обставинах.

Передбачуваний відправник не несе відповідальності відповідно до пункту 2,якщо він доведе, що платіжне доручення, отримане банком-одержувачем, було ре-зультатом дій якої-небудь особи, іншої, ніж:

нинішній або колишній службовець передбачуваного відправника або

особа, відносини якої з передбачуваним відправником дали такій особі можли-вість одержати доступ до процедури посвідчення дійсності. Попередня пропо-зиція не застосовується, якщо банк-одержувач доведе, що платіжне доручення

стало результатом дій особи, яка одержала доступ до процедури посвідченнядійсності з вини передбачуваного відправника.

Відправник, що несе обов'язки за платіжним дорученням, має обов'язки від-повідно до умов доручення, отриманого банком-одержувачем. Однак відправник ненесе відповідальності за помилкові дублікати платіжного доручення, помилки абоневідповідності в платіжному дорученні, якщо

відправник і банк-одержувач домовилися про процедуру виявлення помилко-вих дублікатів, помилок або невідповідностей у платіжному дорученні й

використання цієї процедури банком-одержувачем дозволило або могло б доз-волити виявити помилковий дублікат, помилку або невідповідність.

Якщо помилка або невідповідність, яку виявив би банк, полягає в тому, що від-правник дав указівку про платіж у сумі більшій, ніж це входило в його наміри, товідправник несе відповідальність тільки в обсязі суми, що передбачалася. Пункт 5застосовується відносно помилки або невідповідності в зміненому дорученні чи до-рученні про відкликання так само, як він застосовується відносно помилки або невід-повідності в платіжному дорученні.

У відправника виникає обов'язок здійснити платіж банку-одержувачеві за пла-тіжним дорученням, коли банк-одержувач акцептує його, але строк платежу настаєлише з настання строку виконання.