Стаття 9. Акцепт або відхилення платіжного доручення банком

магниевый скраб beletage

Банк бенефіціара акцептує платіжне доручення в найближчий з нижче вказа-них час:

коли банк одержує платіжне доручення за умови, якщо відправник і банк до-мовилися, що банк виконуватиме платіжні доручення відправника по їхньомуодержанні;

коли банк направляє відправникові повідомлення про акцепт;

коли банк дебетує рахунок відправника в цьому банку як платіж за платіжнимдорученням;

коли банк кредитує рахунок бенефіціара або яким-небудь іншим способом пе-редає кошти в розпорядження бенефіціара;

коли банк направляє бенефіціару повідомлення про те, що той має право знятикоштів або використовувати кредитовані кошти;

коли банк використовує кредитовані кошти яким-небудь іншим способом від-повідно до інструкції, яка міститься в платіжному дорученні;

коли банк використовує кредитовані кошти для погашення боргу бенефіціараперед банком або використовує їх відповідно до постанови суду чи іншого ком-петентного органа; або

коли минув строк направлення повідомлення про відхилення відповідно допункту 2, а повідомлення не направлено.

Банк бенефіціара, що не акцептує платіжного доручення, зобов'язаний напра-вити повідомлення про відхилення не пізніше від наступного робочого дня банку піс-ля закінчення строку виконання, крім випадків, коли:

при здійсненні платежу шляхом дебетування рахунка відправника в банку бе-нефіціара, якщо на рахунку немає достатніх коштів для платежу за платіжнимдорученням;

при здійсненні платежу іншим способом, платіж не був отриманий;

наявної інформації недостатньо для ідентифікації відправника.

Платіжне доручення втрачає чинність, якщо воно не було акцептовано або небуло відхилено відповідно до цієї статті до кінця роботи в п'ятий робочий день банкупісля закінчення строку виконання.