Стаття 10. Обов'язки банку бенефіціара

магниевый скраб beletage

Банк бенефіціара зобов'язаний після акцепту платіжного доручення передатикошти в розпорядження бенефіціара або іншим способом використовувати кредито-вані кошти відповідно до платіжного доручення й права, що регулює відносини міжбанком і бенефіціаром.

Коли отримана вказівка як платіжне доручення, але не містить достатньої ін-формації, щоб вважатися платіжним дорученням, або, будучи платіжним дорученням,не може бути виконана через недостатню інформацію, але при цьому відправник можебути ідентифікований, банк бенефіціара повідомляє відправникові про таку неповнуінформацію в строки, установлені в статті 11.

Коли банк бенефіціара виявляє розбіжність в інформації, що стосується під-лягаючому переказу суми грошей, він у строки, установлені в статті 11, направляєвідправникові повідомлення про цю розбіжність, якщо відправник може бути іден-тифікований.

Коли банк бенефіціара виявляє розбіжність в інформації, покликаній ідентифі-кувати бенефіціара, він у строки, установлені в статті 11, повідомляє відправниковіпро цю розбіжність, якщо відправник може бути ідентифікований.

Якщо в платіжному дорученні не зазначено іншого, банк бенефіціара в строки,необхідні для виконання відповідно до статті 11, направляє бенефіціару, що не маєрахунку в цьому банку, повідомлення про те, що він тримає на користь бенефіціаракошти, які надійшли, якщо банк має достатню інформацію для направлення такогоповідомлення.