Стаття 11. Строк виконання банком-одержувачем платіжного доручення й на-правлення повідомлень

магниевый скраб beletage

Як правило, банк-одержувач, що зобов'язаний виконати платіжне доручення,зобов'язаний зробити це в робочий день банку, коли воно отримано. Якщо він не робитьцього, він виконує доручення в робочий день банку після його одержання. Однак якщо:

у платіжному дорученні зазначена більш пізня дата, платіжне доручення ви-конується в цю дату;

у дорученні вказується дата, коли кошти повинні бути передані в розпоряд-ження бенефіціара, і з цієї дати видно, що виконання доцільно перенести напізніший строк, для того щоб банк бенефіціара акцептував платіжне дорученняй виконав його в цю дату, платіжне доручення виконується в цю дату.

Якщо банк-одержувач виконує платіжне доручення в робочий день банку післяйого отримання, крім випадків, коли це відбувається відповідно до підпункту (а) або(б) пункту 1, банк-одержувач повинен виконати доручення, використовуючи як деньвалютування день його одержання.

Банк-одержувач, на який покладається обов'язок виконати платіжне доручен-ня в чинність акцепту платіжного доручення відповідно до статті 7(2)(е), повиненвиконати доручення, використовуючи як дату валютування найбільш пізню з двохдат: дату одержання платіжного доручення або дату, коли:

при здійсненні платежу шляхом дебетування рахунка відправника в банку бе-нефіціара, на рахунку є достатні кошти для платежу за платіжним дорученням;

при здійсненні платежу іншим способом платіж отриманий.

Повідомлення, що потрібно направляти відповідно до статті 8(4) або (5) абостатті 10(2), (3) або (4), направляється в наступний робочий день банку після закін-чення строку виконання або до цього дня.

Банк-одержувач, що одержує платіжне доручення після встановленого цимбанком-одержувачем граничного строку для платіжних доручень певного виду, маєправо вважати це доручення отриманим наступного дня, коли банк виконує платіжнідоручення такого виду.

Якщо банк-одержувач зобов'язаний вжити будь-яких заходів у той день, коливін не вживає таких заходів, він повинен вжити необхідних заходів наступного дня,коли він вживає таких заходів.

Для цілей цієї статті відділення або окремі контори банку, навіть якщо вониперебувають в одній державі, є окремими банками.