Розділ 3. Засоби правового захисту в разі порушення договору продавцем

магниевый скраб beletage

Стаття 45

1. Якщо продавець не виконує яке-небудь із своїх зобов'язань за договором або зацією Конвенцією, покупець може:

здійснити права, передбачені у статтях 46-52;

вимагати відшкодування збитків, як це передбачено у статтях 74-77.

Здійснення покупцем свого права на інші засоби правового захисту не позбав-ляє його права вимагати відшкодування збитків.

Жодне відстрочення не може бути надане продавцеві судом чи арбітражем,якщо покупець вдається до якого-небудь засобу правового захисту від порушеннядоговору.

Стаття 46

Покупець може вимагати виконання продавцем своїх зобов'язань, якщо тількипокупець не вдався до засобу правового захисту, не сумісного з такою вимогою.

Якщо товар не відповідає договору, покупець може вимагати заміни товарутільки в тому разі, коли така невідповідність є істотним порушенням договору й ви-могу про заміну товару заявлено або одночасно з повідомленням, даним відповіднодо статті 39, або в розумний строк після нього.

Якщо товар не відповідає договору, покупець може вимагати від продавцяусунення цієї невідповідності шляхом виправлення, крім випадків, коли це є неро-зумним з урахуванням усіх обставин. Вимога про усунення невідповідності товарудоговорові має бути заявлена або одночасно з повідомленням, даним відповідно достатті 39, або в розумний строк після нього.

Стаття 47

Покупець може встановити додатковий строк розумної тривалості для вико-нання продавцем своїх зобов'язань.

Крім випадків, коли покупець одержав повідомлення від продавця про те, щовін не здійснить виконання протягом установленого таким чином строку, покупецьне може протягом цього строку вдаватися до яких-небудь засобів правового захис-ту від порушення договору. Покупець, однак, не позбавляється цим права вимагативідшкодування збитків за прострочення у виконанні.

Стаття 48

За умови додержання статті 49 продавець може, навіть після встановленнядати поставки, усунути за свій власний рахунок будь-який недолік у виконанні нимсвоїх зобов'язань, якщо він може зробити це без нерозумної затримки й не створю-ючи для покупця нерозумних незручностей чи невизначеності щодо компенсаціїпродавцем витрат, зроблених покупцем. Покупець, однак, зберігає право вимагативідшкодування збитків відповідно до цієї Конвенції.

Якщо продавець просить покупця повідомити, чи прийме він виконання, і поку-пець не виконує це прохання протягом розумного строку, продавець може здійснитивиконання в межах строку, зазначеного в його запиті. Покупець не може протягомцього строку вдаватися до якого-небудь засобу правового захисту, не сумісного з ви-конанням зобов'язання продавцем.

Якщо продавець повідомляє покупця про те, що він здійснить виконання вмежах певного строку, вважається, що таке повідомлення включає також проханнядо покупця повідомити про своє рішення відповідно до попереднього пункту.

Запит або повідомлення з боку продавця відповідно до пунктів 2 і 3 цієї статтіне мають чинності, якщо вони не одержані покупцем.

Стаття 49

1. Покупець може заявити про розірвання договору:

а) якщо невиконання продавцем будь-якого з його зобов'язань за договором абоза цією Конвенцією є істотним порушенням договору; або

b) у разі непоставки, якщо продавець не поставляє товар протягом додатковогостроку, встановленого покупцем відповідно до пункту 1 статті 47, або заявляє, що вінне здійснить поставки протягом установленого таким чином строку.

2. Однак у разі, коли продавець поставив товар, покупець втрачає право заявитипро розірвання договору, якщо він не зробить цього:

щодо прострочення у поставці — протягом розумного строку після того, як віндовідався про те, що поставка здійснена;

щодо будь-якого іншого порушення договору, крім прострочення в поставці, —протягом розумного строку:

після того як він довідався чи повинен був довідатися про таке порушення;

після закінчення додаткового строку, встановленого покупцем відповіднодо пункту 1 статті 47, чи після того як продавець заявив, що він не виконає своїхзобов'язань протягом такого додаткового строку; або

після закінчення будь-якого додаткового строку, зазначеного продавцем від-повідно до пункту 2 статті 48, чи після того як покупець заявив, що він не приймевиконання.

Стаття 50

Якщо товар не відповідає договору й незалежно від того, чи була вартість ужеоплачена, покупець може знизити ціну в тій пропорції, в якій вартість, котру фактич-но поставлений товар мав на момент поставки, співвідноситься з вартістю, яку на тоймомент мав би товар, відповідний договору. Однак якщо продавець усуває недолікина виконання своїх зобов'язань відповідно до статті 37 чи статті 48, або якщо поку-пець відмовляється прийняти виконання з боку продавця згідно з цими статтями,покупець не може знизити ціни.

Стаття 51

Якщо продавець поставляє лише частину товару або якщо лише частина по-ставленого товару відповідає договору, положення статей 46-50 застосовуютьсящодо частини, якої не вистачає, або частини, що не відповідає договору.

Покупець може заявити про розірвання договору цілком лише в тому разі, якщочасткове невиконання або часткова невідповідність товару договорові є істотним по-рушенням договору.

Стаття 52

Якщо продавець поставляє товар до встановленої дати, покупець може прийня-ти поставку або відмовитися від її прийняття.

Якщо продавець поставляє більшу кількість товару, ніж передбачено догово-ром, покупець може прийняти поставку або відмовитися від прийняття надмірноїкількості поставки. Якщо покупець приймає поставку всієї або частини надмірноїкількості, він повинен сплатити за неї відповідно до договірної ставки.