Стаття 12. Відкликання

магниевый скраб beletage

Платіжне доручення може бути відкликано відправником лише в тому ви-падку, якщо банк-одержувач, що не є банком бенефіціара, одержує доручення провідкликання досить завчасно й таким чином, щоб у банку-одержувача була розумнаможливість розпочати необхідні дії до фактичного моменту виконання або настаннядня, коли платіжне доручення повинне було бути виконане відповідно до підпункту(а) або (б) статті 11(1), залежно від того, який момент настає пізніше.

Платіжне доручення може бути відкликано відправником лише в тому випадку,якщо банк бенефіціара одержує доручення про відкликання досить завчасно й такимчином, щоб у банку була розумна можливість розпочати необхідні дії до моменту за-вершення кредитового переказу або настання дня, коли кошти повинні бути переданів розпорядження бенефіціара, залежно від того, який момент настає пізніше.

Незважаючи на положення пунктів 1 і 2, відправник і банк-одержувач можутьдомовитися, що платіжні доручення, видані відправником банку-одержувачеві, є без-відкличними або що доручення про відкликання має чинність лише в тому випадку,якщо воно отримано раніше, ніж у строки, зазначені в пунктах 1 або 2.

Дійсність доручення про відкликання повинна бути засвідчена.

Не є банком бенефіціара банк-одержувач, що виконує платіжне доручення, абобанк бенефіциіра, що акцептує платіжне доручення, у відношенні якого отримано абоотримане згодом дійсне доручення про відкликання не має права на одержання пла-тежу по цьому платіжному дорученню. Якщо кредитовий переказ завершений, банквідшкодовує будь-який отриманий ним платіж.

Якщо одержувач відшкодування не є переказодавачем кредитового переказу,він передає отримані кошти його відправникові.

Банк, що зобов'язаний надати відшкодування своєму відправникові, звільня-ється від цього обов'язку настільки, наскільки він виплачує відшкодування безпосе-редньо попередньому відправникові. Будь-який банк, наступний стосовно цього по-переднього відправника, звільняється від зобов'язання тією самою мірою. Цей пунктне застосовується до банку, якщо це торкається прав і обов'язків цього банку відпо-відно до будь-якої угоди або будь-якого правилу системи переказу коштів.

Переказодавач, що має право на відшкодування відповідно до цієї статті, можеодержати відшкодування від будь-якого банку, зобов'язаного надати відшкодуваннявідповідно до цієї статті в тією мірою, в якій цей банк не виплатив раніше відшкоду-вання. Банк, що зобов'язаний надати відшкодування, звільняється від цього обов'язкутією мірою, в якій він виплачує відшкодування безпосередньо переказодавачеві.Будь-який інший банк, що несе обов'язок, звільняється від нього тією самою мірою.

Пункти 7 і 8 не застосовуються до банку, якщо це торкається прав і обов'язківцього банку відповідно до будь-якої угоди або будь-якого правила системи переказукоштів.

Якщо кредитовий переказ завершений, але який-небудь банк-одержувач ви-конує платіжне доручення, у відношенні якого отримане або отримане згодом дійснедоручення про відкликання, банк-одержувач має такі права на одержання від бенефі-ціара відшкодування суми кредитового переказу, які можуть бути передбачені інши-ми правовими нормами.

Смерть, неплатоспроможність, банкрутство або недієздатність відправникаабо переказодавача самі по собі не призводять до відкликання платіжного дорученняабо припинення повноважень відправника.

Принципи, передбачені в цій статті, застосовуються до зміненого платіжногодоручення.

Для цілей цієї статті відділення або окремі контори банку, навіть якщо вониперебувають в одній державі, є окремими банками.

Розділ ІІІ. Наслідки невиконання, помилкового виконання абозатримки виконання кредитового переказу