Стаття 14. Відшкодування

магниевый скраб beletage

Якщо кредитовий переказ не завершений, банк переказодавача зобов'язанийвідшкодувати переказодавачеві будь-який отриманий від нього платіж з відсотка-ми за період, що починається від дня платежу й закінчується в день відшкодуваннякоштів. Банк переказодавача і кожен банк-одержувач має право на відшкодуваннябудь-яких коштів, які він виплатив своєму банку-одержувачеві, з відсотками за пе-ріод, що починається від дня платежу й закінчується в день відшкодування коштів.

Положення пункту 1 не можуть бути змінені на підставі угоди, за винятком ви-падків, що коли діючий з обережністю банк переказодавача не акцептував би іншимспособом платіжне доручення через істотний ризик, який пов'язаний із цим креди-товим переказом.

Банк-одержувач не зобов'язаний надавати відшкодування відповідно до пункту1, якщо він не може одержати відшкодування, оскільки банк-посередник, через якийвін, відповідно до отриманої вказівки, здійснив кредитовий переказ, призупинивплатежі або якщо цьому банку-посередникові заборонено законом надавати відшко-дування. Банк-одержувач не вважається таким, що отримав вказівку щодо викорис-тання банку-посередника, якщо тільки банк-одержувач не доведе, що в аналогічнихвипадках він не запитує на систематичній основі таких вказівок. Відправник, що пер-шим обмовив використання цього банку-посередника, має право на одержання від-шкодування від банку-посередника.

Банк, що зобов'язаний надати відшкодування своєму відправникові, звільня-ється від цього обов'язку настільки, наскільки він виплачує відшкодування безпо-середньо попередньому відправникові. Будь-який банк, наступний щодо цього по-переднього відправника, звільняється тією самою мірою.

Переказодавач, що має право на відшкодування відповідно до цієї статті, можеодержати відшкодування від будь-якого банку, зобов'язаного надати відшкодуван-ня відповідно до цієї статті, тією мірою, в якій цей банк не виплатив раніше від-шкодування. Банк, що зобов'язаний надати відшкодування, звільняється від цьогообов'язку настільки, наскільки він виплачує відшкодування безпосередньо переказо-давачеві. Будь-який інший банк, що несе цей обов'язок, звільняється від нього тієюсамою мірою.

Пункти 4 і 5 не застосовуються до банку, якщо це торкається прав і обов'язківцього банку відповідно до будь-якої угоди або будь-якого правила системи переказукоштів.