Стаття 17. Зобов'язання за сплатою відсотків

магниевый скраб beletage

У банку-одержувача, що не виконує своїх обов'язків відповідно до статті 8(2),виникає зобов'язання перед бенефіціаром, якщо кредитовий переказ завершується.Банк-одержувач зобов'язаний сплатити відсотки із суми платіжного доручення за пе-ріод затримки, спричиненої невиконанням з боку банку-одержувача. Якщо затрим-ка стосується лише частини суми платіжного доручення, то зобов'язання полягає всплаті відсотків із суми, виплата якої була затримана.

Зобов'язання банку-одержувача відповідно до пункту 1 може бути виконанешляхом його платежу банку-одержувачеві або шляхом прямого платежу бенефіціа-ру. Якщо банк-одержувач, що одержує платіж, не є бенефіціаром, банк-одержувачпередає право на одержання відсотків наступному банку-одержувачеві або, якщо вінє банком бенефіціара, бенефіціару.

Переказодавач може зажадати відсотків, які бенефіціар мав право одержати,але не одержав, відповідно до пунктів 1 і 2, у сумі, рівній сумі відсотків, виплаченихпереказодавачем бенефіціару у зв'язку із затримкою в завершенні кредитового пе-реказу. Банк переказодавача й кожний наступний банк-одержувач, що не є банком,зобов'язаним сплатити відсотки відповідно до пункту 1, можуть зажадати відсотки,виплачені ними відправникові, зі свого банку-одержувача або з банку, зобов'язаногоїх виплатити відповідно до пункту 1.

Банк-одержувач, який не направляє повідомлення, що потрібно відповідно достатті 8(4) або (5), сплачує відправникові відсотки із суми будь-якого платежу, отри-маного ним від відправника відповідно до статті 5(6), за період, протягом якого вінутримує платіж.

Банк бенефіціара, який не направляє повідомлення, що потрібно відповід-но до статті 10(2), (3) або (4), сплачує відправникові відсотки із суми будь-якогоплатежу, отриманого ним від відправника відповідно до статті 5(6), за період, щопочинається від дня платежу й закінчується в день, коли він направляє необхіднеповідомлення.

Банк бенефіціара несе відповідальність перед бенефіціаром настільки, наскіль-ки це передбачено правом, що регулює відносини між бенефіціаром і банком, за неви-конання одного з обов'язків відповідно до статті 10(1) або (5).

Положення цієї статті можуть бути змінені за домовленістю тією мірою, в якійце збільшує або зменшує зобов'язання одного банку перед іншим банком. Така до-мовленість про зменшення зобов'язань може міститися в стандартних умовах опе-рацій банку. Банк може погодитися збільшити своїх зобов'язань перед переказода-вачем або бенефціаром, що не є банками, але не може зменшити своїх зобов'язаньперед таким переказодавачем або бенефіціаром. Зокрема, він не може зменшити своїзобов'язання на підставі домовленості про встановлення відсоткової ставки.