21.1. Всесвітня міжбанківська система SWIFT

магниевый скраб beletage

СистемаSWIFT (Society for World-Wide InterbankFinancial Telecommunications) —це всесвітня міжбанківська фінансова телекомунікаційна система. Вона була органі-зована у 1973 р. у Брюсселі з метою розробки уніфікованих методів обміну фінансо-вою інформацією і створення міжнародної мережі передачі даних з використаннямстандартизованих повідомлень. Ця система є найбільшою і найпоширенішою в світімережею фінансових повідомлень, після під'єднання до якої будь-який банк можевважати себе повноцінним членом світового фінансового співтовариства. Основни-ми напрямами діяльності SWIFT є надання оперативного, надійного, ефективного,конфіденційного та захищеного від несанкціонованого втручання доступу до телеко-мунікаційного обслуговування банкам та для проведення робіт щодо стандартизаціїформ і методів обміну фінансовою інформацією.

SWIFT є приватною некомерційною корпорацією, а за організаційно-правовоюформою — акціонерним товариством, власником якого є банки-члени. Поряд збанками-членами існують і дві інші категорії користувачів мережі SWIFT — асоційо-вані члени (філії і відділення банків-членів), які не є акціонерами і позбавлені праваучасті в управлінні справами товариства, та учасники, тобто різноманітні фінансовіінститути (табл. 21.1).

Таблиця 21.1

Користувачі мережі SWIFT у 2008 р.

Загальна кількість країн

208

Кількість банків-членів

2291

Кількість асоційованих членів

3147

Кількість учасників

2757

Загальна кількість користувачів

8195

Джерело: [www.swift.ru/index.php?n=2&f=4]

Законодавча влада SWIFT належить генеральній асамблеї (загальним зборамбанків-членів). Виконавчим органом є рада директорів чисельністю до 25 чол., про-відні позиції в якій займають представники банків країн Західної Європи та США.Рада директорів має широкі права та повноваження, представляє інтереси співтова-риства. Відносини з членами підтримуються, головним чином, через відділ обслуго-вування, директор якого очолює групу регіональних менеджерів. Вони несуть відпо-відальність за стан справ у своєму регіоні, включаючи перевірку готовності країни(країн) до введення її фінансових інститутів до складу SWIFT і контроль за виконан-ням ними графіка робіт з реалізації етапів підключення до системи; координацію ді-яльності SWIFT у регіоні, включаючи й оперативне рішення питань в разі аварійнихситуацій у системі, а також маркетинг програмно-технічних засобів і засобів зв'язку,що експлуатуються в системі, і т.п.

Джерелами фінансування є вступні внески, позики, платежі за надані послуги.SWIFT надає такі послуги:

обмін стандартизованими фінансовими повідомленнями з фіксованим набо-ром символів;

передача по мережі масових платежів та інших файлів з довільним наборомсимволів;

обмін захищеними фінансовими повідомленнями власних форматів у режи-мі реального часу (у режимі «он-лайн», тобто час відправлення засобів у томумісці, де знаходиться початкова точка переказу);

об'єднання структурних підрозділів фінансової організації та її клієнтів у єди-ну віртуальну мережу (створення закритої групи користувачів), керовану чле-ном SWIFT;

одержання в інтерактивному режимі інформації про стан кореспондентськогорахунка.

Мережею SWIFT передаються як платіжні повідомлення, так і повідомлення, щомають відношення до казначейства, цінних паперів та торгівлі. Фінансові повідомлен-ня SWIFT класифікують на: системні повідомлення; клієнтські перекази та чеки; пе-рекази фінансових організацій; ринки грошових коштів — форекс, депозити та дери-вативи; інкасо та касові листи; ринки цінних паперів; дорогоцінні метали; акредитивита гарантії; дорожні чеки; управління грошовими коштами та статус клієнта.

Швидкість передачі по мережі SWIFT одного повідомлення становить від 20 се-кунд до 5-20 хвилин, при чому забезпечується високий ступінь надійності та конфі-денційності (близько 100%).

Щоденно в світі передається понад 9 млн повідомлень SWIFT сумарною вартіс-тю більше ніж 7 трлн дол. США. Розподіл обсягу повідомлень SWIFT у цілому посвіту в 2008 р. представлено в табл. 21.2.

Таблиця 21.2

Розподіл обсягу повідомлень SWIFT (%)

Платежі

52,9

Операції з цінними паперами

39,1

Форексні угоди, грошові ринки і похідні

6,2

Документарні операції

1,4

Системні повідомлення

0,4

Джерело: [www.swift.ru/index.php?n=2&f=4]

Мережа SWIFT складається з розміщених у країнах-членах регіональних проце-сорів (національних концентраторів) для оброблення даних, які з'єднані міжнарод-ними лініями з двома центрами управління в Амстердамі (Нідерланди) та Калзапеп-пері (США). Окремі кредитні установи з'єднані з національними концентраторами.Коли платіж здійснюється через систему SWIFT, то кредитна установа, що має до-ручення, передає повідомлення далі національному концентратору, там повідомлен-ня групується і через центр включення надходить до національного концентраторакраїни банку-отримувача і звідти — до банку-кореспондента.

Головні переваги SWIFT:

надійність, оскільки SWIFT бере на себе фінансову відповідальність за точну,повну та своєчасну доставку повідомлень;

швидкість. Доставка повідомлень здійснюється за декілька секунд, при чомуперевірка та підтвердження дійсності здійснюється повністю автоматично;

безпека, тому що мережа SWIFT гарантує повну безпеку багаторівневою ком-бінацією фізичних, технічних і організаційних методів захисту, забезпечуєповну самостійність і таємність переданих повідомлень;

ефективність, оскільки всі платіжні документи надходять у систему в стандар-тизованому вигляді, що дає змогу автоматизувати обробку даних, виключитиможливість різного розуміння змісту повідомлень відправником і одержува-чем і підвищити в остаточному підсумку ефективність роботи банку. Фіксаціявиконання трансакцій дає можливість повного контролю (аудиту) усіх розпо-ряджень і щоденного автоматизованого формування звіту за ними; крім цього,долаються мовні бар'єри і зменшуються розходження в практиці проведеннябанківських операцій;

рентабельність. Мережа SWIFT дає можливість суттєво знизити розрахунко-ві та фінансові ризики, здешевити вартість повідомлень та розширити спектрпослуг для своїх клієнтів, що підвищує конкурентоспроможність банків-членів.

Головним недоліком SWIFT, з погляду користувачів, є висока плата за вступ: од-норазовий внесок становить 400 000 бельгійських франків для банків-членів і 200 000бельгійських франків для асоційованих членів. Крім того, банки-члени повинні прид-бати одну акцію вартістю в 55 000 бельгійських франків. Це створює певні проблемидля дрібних і середніх банків, однак зменшити витрати дає змогу колективне підклю-чення через ту чи іншу фінансову організацію. Взагалі, як показує практика, витратибанків на участь у системі SWIFT (головним чином на установку сучасного електрон-ного устаткування) окупаються зазвичай протягом 5 років.

На базі SWIFT побудовано понад 50 національних платіжних систем.