21.3. Міжбанківська система США

магниевый скраб beletage

Міжбанківська система США «Федвайр» (FEDWIRE) — це система переказугрошових коштів та цінних паперів, яка належить Федеральній резервній системіСША. Вона використовується звичайно для операцій з міжбанківських розрахунків,здійснення платежів, що пов'язані з міжбанківськими позиками до наступного робо-чого дня, платежів між корпораціями та розрахунків за операціями з цінними папе-рами. У цілому будь-яка депозитарна установа (включаючи відділення й агентськіконтори зарубіжних банків у США), що мають резервний або кліринговий рахуноку будь-якому Федеральному резервному банку, можуть напряму використовувати«FEDWIRE» для відправлення й отримання платежів. Учасниками «FEDWIRE» єфінансові інститути, які мають рахунки в одному із федеральних резервних банків.До них відносять:

кредитні організації, зареєстровані в США;

відділення іноземних банків на території США;

федеральні резервні банки (ФРБ);

Казначейство США;

центральні банки іноземних держав;

уряди іноземних держав;

деякі міжнародні організації.

Користувачами «FEDWIRE» можуть бути й інші інститути, якщо їм надано доз-віл Казначейства США чи Федеральної резервної системи.

Переказ грошових коштів через «FEDWIRE» здійснюється у формі валових роз-рахунків у режимі реального часу, при яких відправник ініціює переказ, за умовами«поставки проти платежу». Усі операції, які відбуваються в «FEDWIRE» завершу-ються в рамках одного робочого дня. Практично цей процес відбувається протягомдекількох хвилин. Кожний платіж проводиться в системі індивідуально і вважаєтьсязавершеним з моменту повідомлення банку, який отримав кошти, про кредитуванняйого рахунка. Таким чином, усі перекази через «FEDWIRE» є остаточними та безвід-кличними, кошти які переказані за їх допомогою, стають негайно доступними отри-мувачу.

Платежі через «FEDWIRE» здійснюються так. Клієнт дає банку доручення напереказ коштів. На його підставі банк списує суму переказу з рахунка відправника.Потім він складає і направляє своє платіжне доручення в банк одержувача безпо-середньо через «FEDWIRE». Якщо банки відправника й одержувача розміщені врізних федеральних округах, то місцевий федеральний резервний банк списує кош-ти з коррахунка банку відправника і переводить їх в інший ФРБ, який обслуговуєбанк одержувача. Федеральні резервні банки, що беруть участь в операції, прово-дять кліринг через міжрегіональний фонд розрахунків, що являє собою системуобліку руху коштів між різними ФРБ. Потім кошти зараховуються на коррахунокбанку одержувача в його місцевому ФРБ. Після цього кредитується рахунок самогоодержувача, і він може негайно розпоряджатися грошима. Якщо банки, що берутьучасть в операції, розміщені в одному окрузі, то переказ здійснюється аналогічно зтією лише різницею, якщо трансакція проходить через один федеральний резерв-ний банк.

Протягом операційного дня система обробляє в середньому 495 тис. платежів насуму близько 1 857 млрд дол. США (тобто середня величина грошового переказу ста-новить більше ніж 3,7 млн дол. США).

Система «FEDWIRE» останнім часом удосконалюється, рухаючись по шляхуцентралізації, внаслідок чого одержала декілька важливих переваг:

з'явилася можливість надавати уніфіковані послуги щодо переказу коштів навсій території країн. Завдяки цьому досягається максимальна ефективність об-роблення платежів учасниками системи, тому що знижується рівень їхньогоручного оброблення. Інше нововведення полягає в продовженні операційногодня для проведення грошових переказів. Тепер він становить 18 годин. Такимчином, учасникам системи надається можливість більш гнучко підходити доздійснення розрахунків, особливо під час проведення міжнародних операцій,де істотну роль відіграє значна різниця в часі;

знизилися операційні витрати внаслідок ліквідації децентралізованих програмта апаратних ресурсів. Комісійна винагорода за здійснення платежів зменши-лася на 10%. З погляду на посилення конкуренції на ринку банківських пере-казів, здатність знижувати витрати без втрат щодо якості має найважливішезначення;

технічні збої в роботі системи можуть бути усунуті досить швидко з мінімаль-ним операційним ризиком.

У США функціонує система міжбанківських клірингових розрахунків і плате-жів ЧІПС (CHIPS — Clearing House Interbank Payments Sistem). Це — приватна між-народна комп'ютеризована мережа для доларових трансферів у режимі «он-лайн»(режимі реального часу). Вона почала функціонувати в 1971 р. й належить Нью-Йоркській асоціації клірингових палат.

ЧІПС є системою кредитних переказів. Усі платіжні операції зараховуються набагатосторонній основі, а розрахунки за чистими зобов'язаннями проводяться на-прикінці дня.

До учасників цієї системи належать комерційні банки, корпорації, інвестиційнікомпанії, банківські філії будь-якої комерційної банківської установи, що має офісу Нью-Йорку. Усі учасники підключені напряму до єдиного центру комунікацій по-відомлень. Існує основний та резервний центри оброблення даних.

Через систему ЧІПС здійснюються такі міжнародні міжбанківські операції:

доларові платежі за угодами з іноземною валютою;

платежі з розміщення цінних паперів у євродоларах;

виплата прибутків за цінними паперами в євродоларах;

розрахунки за зобов'язаннями в межах інших платіжних або клірингових сис-тем;

коригування сальдо кореспондентських рахунків;

платежі за комерційними операціями, банківськими позиками й операціями зцінними паперами.