21.5. Бельгійська платіжна система ЕLLIPS

магниевый скраб beletage

ELLIPS (Electronic Large value Interbank Payments System) — бельгійська системавалових розрахунків у режимі реального часу. Ця система — некомерційна організа-ція, яка має її зареєстрований офіс у Національному банку Бельгії(НББ) в Брюсселі.

Правила функціонування були встановлені його Генеральною Асамблеєю. Сис-тему введено 24 вересня 1996 р.

Структури, що ухвалюють рішення, — Рада директорів і Генеральна Асамблея, яківключають представників учасників. Національний банк Бельгії виконує обов'язкиголови Правління. Він управляє системою і бере на себе щоденне управління на до-говірній основі між НББ і ELLIPS. Він також є учасником системи.

— ELLIPS діє як дворівнева система. Безпосередня участь в ELLIPS обмеженакредитними установами, зареєстрованими в Бельгії, і кредитними інститутами,що оперують на бельгійському ринку в межах свободи установи і свободи на-дання послуг у межах ЄС. Останнє має на увазі можливість дистанційної участі.Прямі учасники повинні мати рахунок в НББ і відповідати декільком умовам,що торкаються термінів і умов щодо експлуатаційної спроможності, платоспро-можності, правових гарантій та об'єму. Прямі учасники можуть надавати по-слуги іншим кредитним установам (непрямі учасники). Платіжні доручення не-прямого учасника обробляються в ELLIPS через його прямого учасника, якийтакож буде відповідальний за врегулювання дій. Таким чином, пряма участьу системі надається пошті, кредитним установам, зареєстрованим у Бельгії, атакож філіям кредитних установ іноземних банків, які надають послуги в рам-ках європейського економічного простору. Тому допускається участь у систе-мі зарубіжних установ. Центральний банк Бельгії є також її членом. Учасникизобов'язані тримати рахунки в центральному банку. При цьому учасники пови-нні відповідати умовам, визначеним у правилах, що стосуються здатності здій-снювати операції, платоспроможності і безпеки. Платіжні доручення непрямихучасників проходять через банки-учасники. Такі платежі, залишки на рахункахі операції периферійних систем, у яких беруть участь непрямі учасники (на-приклад, системи клірингу і системи для забезпечення розрахунків за цінни-ми паперами), забезпечуються розрахунками на поточних рахунках учасниківу центральному банку. В рамках двосторонньої угоди прямі і непрямі учас-ники можуть відхилятися від загального принципу представництва інтересів.Прямий учасник зобов'язаний зберігати конфіденційність платіжних розпо-ряджень, що стосуються непрямого учасника, а також правильно здійснюва-ти виконання його платежів. Платежі враховуються окремо на розрахунковихрахунках учасників у центральному банку. Якщо достатні засоби доступні нарахунку учасника-відправника, то конкретна транзакція проводиться негайноі стає остаточною. Тому система обмежує ризики, пов'язані з виконання плате-жів. При цьому враховується вид платежів, що виконуються системою ELLIPS:

операції на грошовому і валютному міжбанківських ринках;

перекази клієнтів, пов'язані з внутрішньоденним завершенням розрахунків;

невідкладні перекази коштів між банками;

платежі в рамках механізму розрахунків клірингових систем.

ELLIPS — бельгійський компонент європейської системи RTGS у євро (TARGET).Таким чином, участь в ELLIPS має доступ до системи TARGET.

ELLIPS обробляє кредитні перекази в євро як міжбанківські, так і для плате-жів клієнта; обробляє як внутрішні, так і міжнародні платежі. Міжнародні платежіможуть бути зроблені в банку в будь-якій з держав-членів ЄС, що беруть участь уTARGET, і навіть ті, які не беруть участь в Економічному і валютному союзі. Вико-ристання TARGET обов'язкове для операцій, безпосередньо пов'язаних з валютноюполітикою Європейського Центрального банку.

Платежі, отримані ELLIPS, негайно перевіряються на достовірність. Якщо опла-та відхилена, повідомлення SWIFT посилають відправникові. Прийняті замовленняреєструються у файлі і розглядаються системою індивідуально, хронологічно, згідноз принципом FIFO (першим прибув — першим обслужений). Але платежі з вищимпріоритетом (пріоритет кодує 2-9) завжди оброблятимуться спочатку, як тільки пла-тежі, як вважають, затверджуються системою.

Якщо відправник не встановлює черговості, то система поступає щодо транзакціїтаким чином:

необхідна інформація для проведення розрахунків витягується з інструкціїоплати поточних рахунків НББ (RECOUR);

якщо відправник має достатню суму коштів на розрахунковому рахунку в бан-ку, то проводиться оплата (дебетується рахунок відправника, кредитуєтьсярахунок бенефіціара). ELLIPS негайно посилає деталізоване відповідне пові-домлення бенефіціара. Якщо недостатньо коштів на поточному рахунку, відпо-відна заява повідомляє ELLIPS про цю ситуацію, і ELLIPS вміщує інструкціюоплати в режим очікування до тих пір, поки не з'являться достатні кошти, щобвиконати операцію. Перевірка достовірності і можливе визначення черговостітрансграничних платежів не відрізняються від процесингу для національнихплатежів. Відмінність полягає в розрахунку по транзакції. Тільки учасник-ініціатор тримає рахунок в Центральному банку Бельгії. Учасник-одержувачяк контрагент тримає свій рахунок в іншому центральному банку.

Для проведення трансграничного платежу в системі ELLIPS у Центральномубанку Бельгії створюється «технічний учасник». Процесинг трансграничного плате-жу може бути представлений в такій послідовності:

бельгійський банк A відправляє платіжну інструкцію системі ELLIPS, призна-чену для банку B в країні — учасниці системи TARGET;

ELLIPS перевіряє достовірність цього повідомлення;

якщо банк A має достатньо засобів у своєму розпорядженні, то ELLIPS дебетуєрахунок банку A і кредитує рахунок «технічного учасника»;

пов'язуючий компонент дебетує рахунок «технічного учасника» і кредитує ра-хунок центрального банку одержувача;

після цього пов'язуючий компонент відправляє повідомлення із запитом пла-тіжної системи (payment system message request) центральному банку країнидоставки засобів;

цей центральний банк відповідає повідомленням про сповіщення (paymentsystem message notification). Якщо його повідомлення позитивне, то платіж вва-жається остаточним. Це означає, що рахунок бенефіціара був кредитований убалансі цього центрального банку. Якщо відправлено повідомлення негативне,то банк A відшкодовує вартість переказаних коштів системі ELLIPS. Системавиконує таку функцію, як резервування фондів на рахунках у розрахунковомубанку, щоб обробляти термінові платежі.

Після 17:00 ELLIPS більше не приймає платежів клієнта, за винятком міжнарод-них платежів від TARGET. О 17.05 система намагається обробити платежі, які все щезнаходяться в режимі очікування. В цьому випадку ELLIPS виконує колективну про-цедуру деблокування. О 18:00 ELLIPS більше не приймає міжбанківських платежів, завинятком міжнародних платежів від TARGET. О 18.05 починається колективна про-цедура деблокування для міжбанківських платежів. Якщо деблокування обох типівповідомлень не може привести до виконання всіх платежів, що все ще залишаються врежимі очікування в той момент, всі міжнародні платежі усуваються з режиму очіку-вання. Платежі, що мають відношення до валютної політики, можуть бути представ-лені до 18.30. Усі внутрішні платежі, що все ще знаходяться в режимі очікування призакритті ELLIPS, усуваються. За нормальних обставин ELLIPS закривається о 19:00.

Обміни даними між ELLIPS і його учасниками мають місце виключно через теле-комунікаційні зв'язки через мережу SWIFT.

Кожна операція улагоджується індивідуально, дебетуючи поточний рахунок від-правника з НББ і кредитуючи рахунок бенефіціара. Платежі стають завершальниминегайно. Оскільки ELLIPS — система RTGS, платежі улагоджуються один за іншимна розрахунковому рахунку в банку, який тримає учасник, з НББ. Забезпеченню до-статньої ліквідності сприяють: валютні запаси, вільний добовий кредит, що гаран-тується майновою заставою, маржинальними послугами з кредитування і засобомдепозиту.

За внутрішні платежі кожен учасник платить щорічні внески, щоб покрити фіксо-вані витрати. Змінні витрати розділені на підставі кількості і особливостей платежів.Інвестиційні витрати розділені рівномірно між учасниками. Кожен новий учасник,що приєднується до платежів ELLIPS, платить первинну плату, визначену Прав-лінням і засновану на історичних інвестиційних витратах. За міжнародні платежі(TARGET) витрати відшкодовуються на основі одного єдиного платежу, сума яко-го оголошується відправникові і ґрунтується на кількості операцій, зроблених цимучасником у межах єдиної системи, згідно зі шкалою, що пропорційно зменшується.

У 2008 р. ELLIPS обробив у середньому 11 315 платежів, щоденна сума станови-ла в середньому 138,7 млрд євро.