21.6. Швейцарська міжбанківська клірингова система

магниевый скраб beletage

Швейцарська міжбанківська клірингова система SIC (Swiss Interbank Clearing),або ШМКС, розроблена в 1981-86 рр. компанією «Телекурс АГ» в співпраці з ко-мерційними національними банками, і почала експлуатуватися з 1987 р. Кожен банкпідключений до системи через мережу, експлуатовану фірмою «Телекурс АГ».

ШМКС — валова платіжна система, тобто розрахунки за всіма платежами прово-дяться за рахунками учасників на індивідуальній основі (шляхом дебетування рахун-ка в банку, що дає вказівки про платіж, і кредитування рахунка банку-одержувача).ШМКС — це система як великих, так і дрібних, роздрібних платежів; розміри плате-жів не обмежуються. Найважливіша мета ШМКС полягає в зниженні кредитних ри-зиків, прискоренні платіжного процесу й полегшенні банками управління готівкою.

Ця мережа може бути використана не лише для потреб системи, а й для надан-ня інших мережевих послуг, пропонованих «Телекурс АГ». Підключення до системиздійснюється через комп'ютер FrontOffice кожного банку.

Ціни на операційний рік визначаються з урахуванням очікуваного обсягу опера-цій так, щоб покрити передбачувані експлуатаційні витрати, включаючи витрати накористування мережею компанії «Телекурс АГ» і всіма лініями зв'язку. Якщо в пере-біг року виявляється брак коштів для покриття витрат, то ціни можуть бути скори-говані і до закінчення року. За кожну операцію банк-одержувач вносить комісійнийзбір за єдиною ставкою, а банк-відправник оплачує збір, величина якого складаєтьсяз двох компонентів, один з яких залежить від часу ініціації розрахунку, а інший — відчасу його здійснення. Усі розпорядження повинні перевірятися на достовірність задопомогою спеціального устаткування для запобігання незаконному введенню абозміні вже введених даних. Існує і можливість передачі зашифрованих даних. Якщобанк не може передати платіжної вказівки в обчислювальний центр телекомуніка-ційними каналами, то він повинен забезпечити доставку на магнітних носіях або їхпередачу за допомогою іншої системи.

Швейцарська міжбанківська клірингова розрахункова система цілодобово здій-снює остаточні і безвідкличні платежі швейцарських банків через коррахунки швей-царському національному банку. Розміри платежів не обмежуються. Ця система єєдиною в Швейцарії, яка проводить валові електронні платежі між швейцарськимибанками. Розрахунки проводяться дебетуванням рахунка банку, що дає вказівку проплатіж, і кредитуванням рахунка банку-одержувача. Система знижує кредитні ризи-ки, усуває овердрафти за рахунками в національному банку, прискорює виконанняплатежів і полегшує банку управління готівкою.

Через розрахункову систему можуть здійснюватися тільки ті перекази, які за-вжди ініціюються банком-платником. Система може перераховувати гроші клієнтівбанків на який-небудь банківський рахунок, виконувати платіжні доручення на ко-ристь третіх сторін, забезпечувати покриття і здійснювати міжбанківські платежі.

Для роботи із системою її учасники мають бути підключені до центральногокомп'ютера системи і мати можливість працювати в он-лайновому режимі. Платіж-ні документи можуть містити вказівки про перерахування засобів того самого дня(розрахунок в день представлення документів) або для здійснення розрахунку вмайбутньому — в межах подальших 10 робочих днів. Розрахунок проводиться лишеза наявності на рахунку банку-відправника достатньої суми коштів; овердрафт зарахунком не допускається. Розрахунок є остаточним і платіжні документи за роз-рахунками доставляються банку-одержувачу негайно. Якщо на момент отриманнятранзакції на рахунку немає достатніх засобів, то платіж стає в чергу на виконання (уфайл очікування). Зараз систему модифіковано так, щоб платіжні доручення моглирозподілятися за ступенем терміновості. Вихідні платежі (транзакції) тепер пропус-каються через чергу залежно від їхньої терміновості і лише в рамках окремої категоріїтерміновості за принципом FIFO — «першим прибув — першим вибув». Як тільки врезультаті надходження платежів на рахунку накопичується достатня сума коштів,платіжна вказівка, що міститься у файлі очікування, автоматично виконується. Май-бутні платежі можуть бути в будь-який момент анулювані банком-відправником (завинятком анулювання після першого контрольного терміну по клірингу, який по-винен узгоджуватися з банком-одержувачем). Банк-одержувач повідомляється проанульовані платежі, оскільки вони скорочують суми очікуваних ним надходжень.

Учасники можуть у будь-який момент запитати інформацію про поточний станїхнього рахунка (включаючи отримання підсумку за врегульованими вихідними пла-тежами). Можуть бути також отримані відомості про статус вихідних платежів, щонадходять.

У банківські робочі дні система функціонує цілодобово. Розрахунки проводятьсяпротягом приблизно 22 годин. День починається з 18:00 за (цюріхським часом) на-передодні даного банківського робочого дня переказу залишків за жирорахункамиосновних рахунків національного банку на клірингові рахунки, відкриті в системі.День, що почався напередодні, розбивається на 3 етапи протягом розглядуваногобанківського робочого дня. З моменту першого контрольного терміну по клірингу(о 15:00) виконання платежів за документами, представленими для проведення роз-рахунку в той самий день, автоматично переноситься на наступний банківський ро-бочий день. Єдиним винятком є покриття, яке може бути представлене до настаннядругого контрольного терміну о 16:00, і в цьому випадку розрахунок проводитьсятого самого дня. По закінченні другого контрольного терміну по клірингу платежідля проведення розрахунків у той самий день приймаються тільки від національногобанку. Зазначені крайні терміни є фіксованими, але у виняткових ситуаціях (напри-клад, у разі виходу з ладу комп'ютера або засобів передачі даних) вони можуть бутиперенесені національним банком. У кінці підсумкова сума за дебетовими і кредито-вими операціями переводиться з клірингових рахунків системи на головні рахунки внаціональному банку. Мета годинного розриву між першим і другим контрольнимитермінами по клірингу полягає в тому, щоб надати банку з поставленими на чергуплатежами можливість придбати необхідні засоби покриття на ринку або ломбардніпозики біля національного банку, які можуть бути отримані тільки під заставу і завідсотковою ставкою, що на два відсотки перевищує ставку грошового ринку). Про-тягом 15 хвилин, між другим контрольним терміном і початком оброблення платежіву кінці робочого дня, можуть прийматися тільки ломбардні позики. У ході оброблен-ня в кінці робочого дня всі платежі, які ще перебувають на черзі (такі, розрахунокза якими провести не вдалося), з файлу очікування вилучаються. Ці платежі маютьбути поставлені наступного дня.

За майбутні платежі, які анулюються після першого контрольного терміну беззгоди банку-одержувача або знімаються в ході оброблення в кінці дня, стягуєтьсяштраф з розрахунку 3% річної суми платежу на термін затримки. Банк-одержувачмає право витребувати цей штраф із банку, що видав вказівку про платіж. Останнізобов'язані платити штраф без зволікання, незалежно від будь-яких подальших ви-мог з боку банку-одержувача.

Для оброблення даних в обчислювальному центрі системи використовуються ак-тивний і резервний комп'ютери. Третій комп'ютер, який зазвичай використовуєтьсядля розробок, також може слугувати як робоча машина обчислювального центру сис-теми.

Учасники можуть, таким чином, ефективніше управляти своїми вихідними пла-тежами.

ЗМІСТ

ЧАСТИНА І. МІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ        5

Розділ 1. Загальні підходи до укладання міжнародних комерційних угод            5

Глава 1. Сутність міжнародних комерційних угод 5

Міжнародні комерційні операції      5

Види та зміст міжнародних комерційних угод       9

Принципи міжнародних комерційних договорів   16

Глава 2. Правова уніфікація міжнародної комерційної діяльності 35

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів     35

Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів .... 53

Загальні умови продажів       60

Міжнародні торговельні терміни (ІНКОТЕРМС-2000)     62

Типове форс-мажорне застереження          67

Глава 3. Спрощення процедур у міжнародній комерційній діяльності    70

Заходи щодо спрощення процедур міжнародної торгівлі  70

Стандартизація та уніфікація зовнішньоторговельних документів            73

Розділ 2. Контракти міжнародної купівлі-продажу товарів у матеріально-речовій

формі   78

Глава 4. Умови контрактів купівлі-продажу сировинних товарів            78

Особливості міжнародної торгівлі сировинними товарами         78

Договір міжнародної купівлі-продажу зернових    80

Договір міжнародної купівлі-продажу пиломатеріалів хвойних порід     86

Договір міжнародної купівлі-продажу свіжих фруктів та овочів,включаючи цитрусові 93

Договір міжнародної купівлі-продажу кормів         111

Договір міжнародної купівлі-продажу какао-бобів 113

Договір міжнародної купівлі-продажу розчинної кави      116

Глава 5. Умови контрактів купівлі-продажу промислових товарів          120

Особливості міжнародної торгівлі промисловими товарами       120

Оферта та загальні умови продажу устаткування   122

Загальні умови експортних поставок машинного устаткування   125

Загальні умови експортних поставок і монтажу машинного устаткування ... 133

Загальні умови договору купівлі-продажу для експорту та імпортуспоживчих товарів тривалого користування та інших металовиробівсерійного виробництва    144

Контракт на постачання й проведення будівельно-монтажних робітзаводу та устаткування  149

Контракт на постачання й монтаж складних машин та устаткування     153

Контракт на постачання високотехнологічного устаткування     158

Глава 6. Умови контрактів у міжнародній зустрічній торгівлі       162

6.1. Сутність міжнародної зустрічної торгівлі         162

Правове керівництво з міжнародних зустрічних торгових угод   165

Керівництво для складання договору про зустрічну закупівлю    173

Розділ 3. Контракти міжнародної купівлі-продажу послуг            183

Глава 7. Міжнародні торгово-посередницькі угоди           183

Характеристика торгово-посередницьких операцій          183

Типовий дистриб'юторський контракт. Монопольнийімпортер-дистриб'ютор            192

Ексклюзивний дистриб'юторський контракт («м'який»)   204

Ексклюзивний дистриб'юторський контракт («жорсткий»)         205

Дистриб'юторська угода       211

Субдистриб'юторський контракт    214

Договір комісії            218

Керівництво зі складання та умов типової агентської угоди         222

Комерційний агентський контракт 230

Типовий агентський контракт         243

Типовий агентський контракт на продаж довгострокових послуг          245

Агентський контракт на надання послуг по збуту промислових виробів

і напівфабрикатів       246

Агентський контракт на збут машин та високотехнологічного обладнання... 248

Агентський контракт на збут природного газу       251

Глава 8. Міжнародні ліцензійні угоди         253

Сутність ліцензійних угод     253

Ліцензійна угода загального типу    254

Ліцензійний контракт на програмне забезпечення            259

Ліцензійний контракт на передавання запатентованої технології            261

Ексклюзивний ліцензійний контракт на товарний знак   263

Керівництво для складання контрактів про міжнародну передачувиробничого досвіду і знань (ноу-хау) в машинобудуванні      265

Глава 9. Контракти на міжнародний франчайзинг            290

Рекомендації для складання договорів міжнародного франчайзингу       290

Типовий контракт міжнародного франчайзингу    308

Контракт на промислову франшизу            313

Глава 10. Контракти на міжнародний інжиніринг            316

Особливості міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами 316

Керівництво для складання міжнародних договорів на консультативнийінжиніринг, включаючи аспекти технічного сприяння 317

Договір підряду на будівництво цивільних промислових об'єктів           348

Договір підряду на підготовку креслень будівельних об'єктів       356

Контракт на виконання робіт незалежним підрядчиком  358

Глава 11. Міжнародні лізингові угоди         359

Сутність міжнародного лізингу        359

Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг         364

Договір про міжнародний лізинг     373

Глава 12. Контракти на міжнародні послуги з технічного обслуговування

виробництва  384

12.1. Сутність технічного обслуговування виробництва  384

12.2. Керівництво для складання міжнародних договорів на послуги,

що пов'язані з матеріально-технічним обслуговуванням, ремонтом таексплуатацією промислових та інших споруд            385

Глава 13. Контракти з міжнародного факторингу  426

Сутність міжнародного факторингу 426

Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг           427

Типовий договір факторингу           434

Розділ 4. Контракти про міжнародне промислове співробітництво        437

Глава 14. Особливості складання міжнародних контрактів про промисловеспівробітництво 437

Загальна характеристика міжнародних контрактів про промисловеспівробітництво    437

Керівництво для складання міжнародних угод про промисловеспівробітництво         438

Керівництво для складання міжнародних договорів між сторонами, щооб'єднуються для здійснення конкретного проекту 454

Глава 15. Умови міжнародних договорів на спорудження промислових об'єктів .. 476

Види міжнародних договорів на спорудження промислових об'єктів     476

Керівництво для складання контрактів на будівництво промисловихоб'єктів   477

ЧАСТИНА II. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ЗА МІЖНАРОДНИМИКОМЕРЦІЙНИМИ УГОДАМИ          508

Розділ 5. Форми міжнародних розрахунків 508

Глава 16. Сутність міжнародних розрахунків         508

Глава 17. Документарні форми міжнародних розрахунків            513

Інкасова форма міжнародних розрахунків  513

Акредитивна форма міжнародних розрахунків      516

Глава 18. Недокументарні форми міжнародних розрахунків         522

Банківський переказ  522

Авансові платежі       523

Платіж на відкритий рахунок           525

Розрахунки з використанням чеків  526

Розрахунки з використанням векселів        529

Глава 19. Джерела правового регулювання міжнародних розрахунків   533

Уніфіковані правила по інкасо         533

Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів   541

Уніфіковані правила за договірними гарантіями    561

Одностайні правила про договірні умови щодо погодженої суми, яканалежить у випадку невиконання зобов'язання   564

Конвенція ООН про поступку дебіторської заборгованості вміжнародній торгівлі        566

Конвенція про незалежні гарантії і резервні акредитиви  574

Конвенція ООН про міжнародні переказні векселі і міжнародні простівекселі   580

Однотипний закон про чеки            605

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародні кредитові перекази            614

Розділ 6. Міжнародні платіжні системи      624

Глава 20. Основні принципи функціонування платіжних систем           624

Глава 21. Види міжнародних платіжних систем    629

Всесвітня міжбанківська система SWIFT    629

Транс'європейська міжбанківська система TARGET          631

Міжбанківська система США           634

Система фінансової мережі Банку Японії    636

Бельгійська платіжна система ЕLLIPS         637

Швейцарська міжбанківська клірингова система   640