НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

МІЖНАРОДНІКОМЕРЦІЙНІ УГОДИТА РОЗРАХУНКИ:НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕРЕГЛАМЕНТУВАННЯ

За редакцієюдоктора економічних наук, професора,академіка АЕН України Ю. Г. Козака,доцента Н. С. Логвінової

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів — Б. А. СладкевичДизайн обкладинки — Б. В. БорисовКоректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 23.06.2009. Формат 70x100 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 37,66.Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UAСвідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

(іменований в подальшому «Агент»)

домовилися про наступне

Стаття 1. Територія і Товари

Принципал призначає Агента, який погоджується як торговий агент сприятипродажу товарів, перерахованих у Додатку I, § 1 (іменованих в подальшому Товари),на території, яка визначена в Додатку I, § 2 (іменованої в подальшому Територія).

Якщо Принципал приймає рішення про розміщення будь-яких інших товарівна території, він має повідомити про це Агента, щоб обговорити можливість вклю-чення цих товарів до переліку товарів, визначених у статті 1.1. Однак вищезазначенезобов'язання про інформування Агента втрачає силу в тому випадку, якщо, з оглядуна характеристики нових товарів та спеціалізацію Агента, немає підстав вважати, щовін може розміщувати такі товари (наприклад, товари іншого асортименту).

Стаття 2. Сумлінність і чесність

При виконанні зобов'язань за цим контрактом сторони будуть діяти сумлінно

1          Наприклад, це може відноситися до товарів, які продаються відділенню компанії, розташованомув іншій країні: агент діє в межах своєї території, але продаж здійснюється іноземному покупцеві, іАгент (за відсутністю п. 15.2) не буде мати права на комісійні.

Інша альтернатива, тобто варіант, коли Агенту надано право укладати контракти від іменіПринципала, не передбачена в цій проформі, оскільки зазвичай не застосовується в міжнароднійторгівлі. Природно, якщо сторони мають особливі причини для надання Агенту права укладаннядоговорів від імені Принципала, вони можуть передбачити це в п. 3.3.

2.         Проектна документація

Постачальник готує робочі креслення, засновані на Технічному завданні від

            20        і затверджені Замовником. Робочі креслення готуються згідно з

нормами, стандартами і технічними вимогами, що діють у Росії в метричній системі.

Робочі креслення розробляються Постачальником і передаються Замовни-кові в десяти примірниках відповідно до часу постачання устаткування. Кресленняпоставляються відповідно до плану будівельних робіт, узгодженого Сторонами.

Замовник надає Постачальникові початкові дані, потрібні для проектнихробочих креслень у строк, установлений в Додатку № 2. За необхідності Замовникнадалі надає Постачальникові і інші додаткові дані для робочих креслень протягомтридцяти днів з моменту отримання запиту від Постачальника.

[1] Товарні одиниці — це окремі кількості товарів одного виду, які визначаються упродовж певного періоду предметом фактичної або можливої торгової угоди.

[2] В Україні діяльність союзів підприємців регламентується Законом України «Про організації роботодавців» № 2436-ІІІ від 24.05.2001.

[3] Сторони обирають один із варіантів.

[4] В міру можливості, варто користуватися індексами, які відносяться до машинобудування й електротехнічної промисловості.

[5] Указати у відсотках до контрактної ціни межу змін, що повинна бути перевищена, перш ніж ціна підвищується або знижується відповідно до формули.

[6] Інша альтернатива, тобто варіант, коли Агенту надано право укладати контракти від імені Принципала, не передбачена в цій проформі, оскільки зазвичай не застосовується в міжнародній торгівлі. Природно, якщо сторони мають особливі причини для надання Агенту права укладання договорів від імені Принципала, вони можуть передбачити це.

[7] Слід зазначити, що в окремих випадках третя сторона (покупець) може покладатися на явні повноваження Агента. Це означає, що перш за все в тих країнах, юридичні системи яких передбачають можливість дії Агента від імені Принципала, виключення такого повноваження в контракті між Принципалом і Агентом (як в п. 3.3 даної проформи) не обов'язково веде до залучення третьої особи, яка може покладатися на повноваження Агента. Таким чином, Принципалові рекомендується уникати будь-яких дій, які можуть створити у третьої сторони враження, що Агент має представницькі повноваження, і інформувати треті сторони, якщо це необхідно і можливо, про те, що Агент не має повноважень зобов'язувати Принципала.

[8]       Це робиться для того, щоб бути впевненим, що замовлення, зроблені покупцями, відповідають умовам Принципала (наприклад, за цінами, термінами поставки). Якщо цього не відбувається (внаслідок того, що Агент дав неправильну інформацію майбутньому покупцеві), Принципал може опинитися в складній ситуації (принаймні, з комерційної точки зору).

[9] Наприклад, коли є причини побоюватися того, що співпраця з конкурентом може послабити довіру між сторонами або захист конфіденційної інформації.

[10]     Існує відмінність між «обсягом продажу» (пп. 7.1, 7.2), невиконання якого в принципі не означає порушення контракту, і «гарантованим мінімумом продажів», який при його недопущенні може призвести до припинення контракту. Якщо сторони бажають домовитися про «гарантований мінімум продажів», їм слід заповнити Додаток IV.

[11]     За деяких обставин рекомендується додати пункт, який передбачає, що кожна зі сторін зобов'язується не користуватися послугами субагентів і/або тих, хто працює за наймом іншої сторони.

[12] Сторони можуть посилатися на ті статті, в яких порушення контракту має особливе значення. До них належать стаття 5, пп. 7.3 , 11.2, 13.1 та 15.1. Рекомендується, щоб ці статті використовувалися тільки у виняткових ситуаціях.

[13]     У деяких країнах, таких, як країни ЄС, які прийняли директиву ЄС, чи інших країнах, що мають аналогічне обов'язкове законодавство, застосування альтернативи В може призвести до порушення імперативних вимог.

[14]     Це широке визначення включає в себе будь-яку компенсацію, що сплачуються у зв'язку з припиненням дії контракту незалежно від його порушення Принципалом, а також платежі, які не визначені як «компенсація» або «відшкодування за клієнтуру» (goodwill indemnity).

[15] Під час складання цього типового контракту передбачувалося, що він не буде регулюватися будь-яким конкретним національним правом (як це зазначено в альтернативі А Статті 23.2). Якщо сторони тим не менше бажають підпорядкувати угоду будь-якому національному праву, їм слід заздалегідь ретельно перевірити, чи відповідають статті цього зразка основним положенням закону, який вони обрали.

[16]     Метою такої пропозиції є вказівка на те, що сума, яка виплачується новим Агентом попе- редньому (на яку можуть вплинути факти, які виходять за рамки агентської угоди), не нова для обчислення відшкодування.

[17]     При укладанні контракту на іншій мові пункт повинен бути змінений шляхом зазначення мовою контракту.

[18] При обранні Сторонами даного варіанта, який допускає в майбутньому включення в контракт будь-яких нових товарів, може виникнути конфлікт між новими товарами даного виробника і товарами інших виробників, які вже надаються Агентом. Якщо подібна проблема може виникнути, Сторонам слід визначити відповідні правила для вирішення такого конфлікту.

[19]     При обранні даної альтернативи необхідно уникати автоматичного скорочення узгодженої суми (з року в рік) з причини інфляції, передбачивши, наприклад, її щорічне підвищення.

[20]     При виборі варіанта сторони повинні звернути увагу на юридичні розпорядження країни місцезнаходження агента. У деяких правових системах (наприклад, Великобританії) обмежень не існує; в інших (Німеччині і т.п.) зобов'язання делькредере обмежується спеціальним видом діяльності або покупцями, і при цьому сплачується особлива комісія. У ряді країн (наприклад, в Італії) делькредере може бути надано за всіма видами діяльності без будь-якої спеціальної комісії, але тільки за певний відсоток від суми збитків.

[21] Тут слід визначити положення, яке кваліфікована особа займає в компанії-агента, наприклад директор, генеральний менеджер, президент правління. Це положення може бути небезпечним, особливо якщо така особа є не власником, а лише найманим працівником.

[22] Див. «Керівництво для складання договорів про міжнародну передачу виробничого досвіду й знань у машинобудуванні». (п. 15-22, 44); «Керівництво для складання міжнародних договорів між сторонами, що поєднуються для здійснення конкретного проекту» (п. 69) і «Керівництво для складання міжнародних договорів про промислове співробітництво» (п. 13).

[23] Цей перелік не містить більш інтегрованих форм промислового співробітництва, таких як змішані підприємства.

[24] Готівкові розрахунки — це платежі готівковими коштами підприємств, підприємців та фізич- них осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) та за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Безготівкові розрахунки — це перерахування визначеної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів, а також перерахування банками за дорученням підприємств та фізичних осіб коштів, що були внесені ними готівкою до каси банку на підставі розрахункових документів на паперових носіях або в електронному вигляді.

[25] Платіжна організація — це юридична особа, яка є власником або одержала право на вико- ристання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних інструментів до платіжної системи і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи.

Член платіжної системи -це юридична особа, яка на підставі оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасниками платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи.