Розділ 3. Засоби правового захисту в разі порушення договору покупцем

магниевый скраб beletage

Стаття 61

Якщо покупець не виконує якого-небудь із своїх зобов'язань за договором абоза цією Конвенцією, продавець може:

здійснити права, передбачені статтями 62-65;

вимагати відшкодування збитків, як це передбачено у статтях 74-77.

Здійснення продавцем його права на інші засоби правового захисту не позбав-ляє його права вимагати відшкодування збитків.

Жодне відстрочення не може бути надано покупцеві судом або арбітражем,якщо продавець вдається до якого-небудь засобу правового захисту від порушеннядоговору.

Стаття 62

Продавець може вимагати від покупця сплати ціни, прийняття поставки або ви-конання ним інших зобов'язань, якщо тільки продавець не вдався до засобу право-вого захисту, не сумісного з такою вимогою.

Стаття 63

Продавець може встановлювати додатковий строк розумної тривалості для ви-конання покупцем своїх зобов'язань.

Крім випадків, коли продавець одержав повідомлення від покупця про те, щовін не здійснить виконання зобов'язань протягом установленого таким чином строку,продавець не може протягом цього строку вдаватися до будь-яких заходів правовогозахисту від порушень договору. Продавець, однак, не позбавляється цим права ви-магати відшкодування збитків за прострочення у виконанні.

Стаття 64

Продавець може заявити про розірвання договору:

якщо невиконання покупцем будь-якого з його зобов'язань за договором або зацією Конвенцією є істотним порушенням договору; або

якщо покупець не виконує протягом додаткового строку, встановленого про-давцем відповідно до пункту 1 статті 63, свого зобов'язання сплатити ціну чи при-йняти поставку товару або заявляє про те, що він не зробить цього протягом встанов-леного таким чином строку.

Однак у випадках, коли покупець сплатив ціну, продавець втрачає право заяви-ти про розірвання договору, якщо він не зробить цього:

щодо прострочення виконання з боку покупця — до того, як продавець дізнавсяпро здійснення виконання; або

щодо будь-якого іншого порушення договору, крім прострочення у виконан-ні, — протягом розумного строку:

після того як він дізнався про таке порушення; або

після закінчення додаткового строку, встановленого продавцем відповідно допункту 1 статті 63, або після того, як покупець заявив, що не виконає своїх зобов'язаньпротягом такого додаткового строку.

Стаття 65

1. Якщо на підставі договору продавець повинен визначити форму, розміри чиінші дані, що характеризують товар, і якщо він не складе такої специфікації або впогоджений строк, або в розумний строк після одержання запиту від продавця,останній може без шкоди для будь-яких інших прав, які він може мати, сам скластицю специфікацію згідно з такими вимогами покупця, які можуть бути відомі про-давцю.

2. Якщо продавець сам складає специфікацію, він повинен детально інформуватипокупця про її зміст та встановити розумний строк, протягом якого покупець можескласти іншу специфікацію. Якщо після одержання повідомлення від продавця по-купець не зробить цього у встановлений таким чином строк, специфікація, складенапродавцем, буде обов'язковою.