Глава IV. Перехід ризику

магниевый скраб beletage

Стаття 66

Втрата чи пошкодження товару після того як ризик перейшов на покупця, незвільняє його від зобов'язання сплатити ціну, якщо тільки втрата чи пошкодженняне були викликані діями або недоглядом продавця.

Стаття 67

Якщо договір купівлі-продажу передбачає перевезення товару і продавець незобов'язаний передати його в якомусь визначеному місці, ризик переходить на по-купця, коли товар здано першому перевізникові для передачі покупцеві згідно з до-говором купівлі-продажу. Якщо продавець зобов'язаний здати товар перевізниковів якомусь визначеному місці, ризик не переходить на покупця, поки товар не зда-ний перевізникові в цьому місці. Та обставина, що продавець має право затриматитоваророзпорядчі документи, не впливає на перехід ризику.

Але ризик не переходить на покупця, поки товар чітко не ідентифіковано дляцілей даного договору шляхом маркірування, через вивантажувальні документи,надісланим покупцеві повідомленням чи іншим чином.

Стаття 68

Покупець переймає на себе ризик щодо товару, проданого під час його перебуван-ня в дорозі з моменту укладання договору. Однак за певних обставин покупець перей-має на себе ризик з моменту здачі товару перевізникові, який видав документи, щопідтверджують договір перевезення. Але якщо в момент укладення договору купівлі-продажу продавець знав або повинен був знати, що товар втрачено чи пошкоджено й неповідомив про це покупцеві, така втрата чи пошкодження припадають на ризик продавця.

Стаття 69

У випадках, що не підпадають під дію статей 67 і 68, ризик переходить на покуп-ця, коли товар приймається ним або, якщо він не робить цього в належний строк, — змоменту, коли товар наданий у його розпорядження й він допускає порушення до-говору, не приймаючи поставки.

Однак, якщо покупець зобов'язаний прийняти товар не в тому місці, де перебу-ває комерційне підприємство продавця, а в якомусь іншому місці, ризик переходить,коли настав строк поставки й покупець ознайомлений з тим, що товар надано в йогорозпорядження в цьому місці.

Якщо договір стосується ще неідентифікованого товару, вважається, що товарне наданий в розпорядження покупця, поки його чітко не ідентифіковано для метиданого договору.

Стаття 70

Якщо продавець допустив істотне порушення договору, положення статей 67, 68і 69 не впливають на наявні в покупця засоби правового захисту у зв'язку з таким по-рушенням.