Глава V. Положення, спільні для продавця та покупцяРозділ 1. Передбачуване порушення договору та договори на поставкутоварів окремими партіями

магниевый скраб beletage

Стаття 71

Сторона може зупинити виконання своїх зобов'язань, якщо після укладеннядоговору стає видно, що інша сторона не виконає значної частини своїх зобов'язаньу результаті:

серйозного недоліку в її спроможності здійснити виконання чи її кредито-спроможності; або

її поведінки під час підготовки виконання чи здійснення виконання договору.

Якщо продавець уже відправив товар до того як з'ясувалися підстави, зазначенів попередньому пункті, він може перешкодити передачі товару покупцеві, навітьякщо покупець має документ, що дає йому право одержати товар. Цей пункт стосу-ється лише прав на товар у відносинах між покупцем і продавцем.

Сторона, що зупинила виконання, незалежно від того, робиться це до чи післявідправки товару, повинна негайно повідомити про це іншій стороні й повинна про-довжувати здійснювати виконання, якщо інша сторона надає достатні гарантії вико-нання своїх зобов'язань.

Стаття 72

Якщо до встановленої для виконання договору дати стає очевидно, що однаіз сторін вчинить істотне порушення договору, інша сторона може заявити про йогорозірвання.

Якщо дозволяє час, сторона, яка має намір заявити про розірвання договору,повинна надіслати розумне повідомлення іншій стороні, щоб надати їй можливістьпредставити достатні гарантії виконання нею своїх зобов'язань.

Вимоги попереднього пункту не застосовні, якщо інша сторона заявила, щовона не буде виконувати своїх зобов'язань.

Стаття 73

Якщо договір передбачає поставку товару окремими партіями і невиконанняоднією із сторін яких-небудь з її зобов'язань відносно будь-якої партії є істотним по-рушенням договору щодо цієї партії, інша сторона може заявити про розірвання до-говору щодо цієї партії.

Якщо невиконання однією стороною якого-небудь з її зобов'язань щодо будь-якої партії дає іншій стороні виправдані підстави вважати, що істотне порушення до-говору матиме місце щодо майбутніх партій, вона може заявити про розірвання до-говору на майбутнє за умови, що зробить це в розумний строк.

Покупець, який заявляє про розірвання договору щодо якої-небудь партії това-ру, може одночасно заявити про його розірвання щодо вже поставлених чи таких, щомають бути поставлені, партій товару, якщо через їхній взаємозв'язок вони не можутьбути використані для мети, визначеної сторонами в момент укладання договору.