Розділ 4. Звільнення від відповідальності

магниевый скраб beletage

Стаття 79

Сторона не несе відповідальності за невиконання будь-якого із своїх зобов'язань,якщо доведе, що воно було викликане перешкодою поза її контролем і що від неї не-розумно було очікувати прийняття до уваги цієї перешкоди під час укладення дого-вору або уникнення чи подолання цієї перешкоди чи її наслідків.

Якщо невиконання стороною свого зобов'язання викликане невиконанням тре-тьою особою, залученою нею для виконання всього чи частини договору, ця стороназвільняється від відповідальності тільки в тому разі, якщо:

вона звільняється від відповідальності на підставі попереднього пункту; і

залучена нею особа також була б звільнена від відповідальності, якби положен-ня зазначеного пункту були застосовані до цієї особи.

Звільнення від відповідальності, передбачене цією статею, залишається лишена той період, протягом якого існує дана перешкода.

Сторона, яка не виконує свого зобов'язання, повинна повідомити іншій сто-роні про перешкоду і про її вплив на її здатність здійснити виконання. Якщо цеповідомлення не отримане іншою стороною протягом розумного строку після того,як про цю перешкоду стало чи повинно було стати відомо невиконуючій свогозобов'язання стороні, ця остання сторона несе відповідальність за збитки, які є ре-зультатом того, що таке повідомлення не було отримане.

Ніщо в цій статті не перешкоджає жодній із сторін здійснювати будь-які іншіправа, крім вимоги відшкодувати збитки на підставі цієї Конвенції.

Стаття 80

Сторона не може посилатися на невиконання зобов'язання іншою стороною тієюмірою, якою це невиконання спричинене діями чи недоліками першої сторони.