ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжується дедалібільшим залученням нашої країни до існуючої системи світогосподарських зв'язків.Інтегрування економіки України у світове господарство, її участь у різних видах між-народного підприємництва підвищують роль та значення організації міжнароднихкомерційних операцій: підготовка, укладання та виконання міжнародних комерцій-них угод, розробка умов контрактів купівлі-продажу при прямому та непрямому ме-тодах зовнішньої торгівлі; обмін науково-технічними знаннями, технічними послуга-ми; промислове співробітництво; вибір форм міжнародних розрахунків тощо.

Широкий вихід українських підприємств на зовнішні ринки може бути ефектив-ним лише в тому випадку, якщо спеціалісти у сфері міжнародного підприємництваоволодіють практикою організації міжнародних комерційних операцій.

Виходячи з цього, метою навчального посібника є надання конкретних знаньтим, хто вчиться, в підготовці, укладанні та виконанні міжнародних комерційнихугод на підставі найважливіших джерел правового регламентування міжнародноїкомерційної діяльності, розроблених ЄЕК ООН, УНІДРУА, ЮНСІТРАЛ, МТП таоб'єднаннями підприємців.

Вищесказане зумовило структуру посібника, яка складається з шести розділів.

Розділ 1 присвячений висвітленню сутності міжнародних комерційних угод,принципів міжнародних договорів, які враховуються при складанні контрактів, тапитань спрощення процедур у міжнародній комерційній діяльності.

У розділі 2 докладно розглядаються умови контрактів міжнародної купівлі-продажу сировинних та промислових товарів, контрактів при зустрічній торгівлі.

У розділі 3 подано характеристику контрактів міжнародної купівлі-продажу по-слуг: на здійснення торгово-посередницьких операцій, ліцензійних, франчайзинго-вих, інжинірингових, лізингових, факторингових послуг та послуг з технічного об-слуговування виробництва.

Розділ 4 присвячений розгляду особливостей складання міжнародних угод пропромислове співробітництво, спорудження великих промислових об'єктів, а такожумов договорів між сторонами, що об'єднуються для здійснення конкретного про-екту.

У розділі 5 увага концентрується на сутності документарних та недокументарнихформ розрахунків, їхніх перевагах та недоліках, а також на основних джерелах право-вого регламентування міжнародних платежів.

У розділі 6 розглядаються різні міжнародні платіжні системи, їх особливості танеобхідні умови ефективного їх функціонування.

Навчальний посібник допоможе студентам у вивченні дисципліни «Міжнароднаторгівля». На практичних заняттях вони самостійно вивчають окремі умови тих чиінших міжнародних контрактів, виконують за ними конкретні завдання, відповіда-ють на контрольні запитання.

Навчальний посібник підготовлено спільно з провідними фахівцями Торгово-економічного університету Республіки Білорусь, передусім із ректором цьогоуніверситету А. А. Наумчик і завідувачем кафедри світової та національної економі-ки С. Н. Лебедєвою. У підготовці посібника брали також участь аспіранти, пошукачіта бакалаври зі спеціальності «Міжнародна економіка»: Л. П. Апостолюк, І. О. Го-рячко, І. В. Онофрей, О. В. Бондарук, Н. В. Вільдяєва, Г. О. Жарікова, А. В. Карагу-ца, А. А. Коломієць, Д. С. Подчаха, Г. О. Солоїд, В. В. Бадюл, Г. В. Суружій.

ЧАСТИНА ІМІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УКЛАДАННЯМІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ УГОД

тч        А         •           •           • и

Глава 1. Сутність міжнародних комерційних угод