Розділ 5. Наслідки розірвання договору

магниевый скраб beletage

Стаття 81

Розірвання договору звільняє обидві сторони від їх зобов'язань за договорому разі збереження права на стягнення збитків, що можуть підлягати відшкодуванню.Розірвання договору не торкається яких-небудь положень договору, що стосуютьсяпорядку врегулювання спорів чи прав і зобов'язань сторін у разі його розірвання.

Сторона, що виконала договір повністю або частково, може вимагати від другоїсторони повернення всього того, що було поставлене чи сплачене за договором. Якщообидві сторони зобов'язані здійснити повернення отриманого, вони повинні це зро-бити одночасно.

Стаття 82

Покупець втрачає право заявити про розірвання договору або вимагати відпродавця заміни товару, якщо для покупця неможливо повернути товар у тому само-му стані, в якому він його одержав.

Попередній пункт не застосовується:

якщо неможливість повернути товар чи повернути товар у тому самому стані, вякому він був одержаний покупцем, не спричинена його дією чи недоліком;

якщо товар або частина товару стали непридатними чи зіпсувалися внаслідокогляду, передбаченого у статті 38; або

якщо товар чи його частина були продані в порядку нормального веденняторгівлі або були спожиті чи перероблені покупцем у порядку нормального ви-користання до того, як він виявив чи повинен був виявити невідповідність товарудоговорові.

Стаття 83

Покупець, який втратив право заявити про розірвання договору або вимагати відпродавця заміни товару відповідно до статті 82, зберігає право на всі інші засоби пра-вового захисту, передбачені договором і цією Конвенцією.

Стаття 84

Якщо продавець зобов'язаний повернути вартість, він повинен також сплатитивідсотки з неї, рахуючи з дати оплати вартості.

Покупець повинен передати продавцю весь прибуток, який покупець одержаввід товару або його частини:

якщо він зобов'язаний повернути товар повністю чи частково; або

якщо для нього неможливо повернути товар повністю чи частково або повер-нути товар повністю чи частково в тому самому стані, в якому він отримав його, алевін, однак, заявив про розірвання договору чи зажадав від продавця заміни товару.